25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Artikkelforfatter Kim Mogen Myhre.

Ormåsen stedet i det grønne

Ormåsen er stedet i det grønne og heldige er vi i vår kommune som har slike steder, det må vi også sørge for at fremtidige generasjoner får oppleve.
Annonse

Helhetstankegang er stikkordet her og i alle andre saker når avgjørelsene skal tas.

Prosessen rundt Ormåsen er i gang og det er viktig at vi bruker tiden frem mot vedtak for å få på plass en god løsning.

Annonse

Utbygging av feltene B4 og B5 på Ormåsen har vært ute på høring. Saken vil sannsynligvis komme tilbake til kommunestyret før sommeren, så skal saken ut på ny høring og endelig vedtas før utgangen av året.

Hva gjøres så frem til endelig vedtak?
Innspill fra innbyggere og andre interessenter vil bli tatt med i den prosessen vi nå er inne i. Skolebehov og hensyn til naturbarnehagen blir viktig i prosessen.

Kommunen engasjerte Miljødirektoratet på nytt for å foreta en vurdering av avrenningen fra slagghaugene. Dagens rapport sier det samme som den forrige at dette er uproblematisk.

Gang- og sykkelvei forbindelse mellom Jungerveien og Leirdalsveien ned til Vestfossen skal på plass i forbindelse med reguleringsplanen, og det har vært kontakt mot O-laget for å se om deres lokale kan bli en del av en utvidet skoleløsning.

Kommunestyret vedtok i forbindelse med økonomiplanen at administrasjonen må følge opp med tilstrekkelig skoletilbud når nye utbyggingsalternativer vedtas.

Vi jobber nå med en ny kommuneplan for Øvre Eiker. Den blir viktig og førende for hvordan vår kommune skal utvikle seg inn i fremtiden. Etter planen skal den vedtas i løpet av høsten. Kommuneplanen skal inneholde en samfunnsdel og en arealdel. I arealdelen er det blant annet fokus på boligområder, ett av dem er Ormåsen.

Tomter på Ormåsen, Darbu, Harakollen og i Skotselv gjør at Øvre Eiker framstår med et mangfoldig tomtetilbud og en attraktiv kommune å flytte til. Dette styrker på sikt kommuneøkonomien og setter oss i stand til å takle eldrebølge og andre utfordringer vi veit kommer. 30 millioner i overskudd i 2019 skyldes økt skatteinngang.

Ormåsen ble utpekt som et mulig boligområde allerede på midten av 1970-tallet. Senterpartiet mente den gang som nå at vi må legge bo-områdene bort fra dyrka mark. Dette viser seg nå å ha vært en klok og langsiktig beslutning. De første boligene kom ikke før utpå 80-tallet, og reguleringsplanene som gjelder i dag er fra samme periode.

Feltene B4 og B5 lå inne som planlagte boligområder, utbyggingen har gått trinnvis, derfor er disse på trappene først nå.

Fra en litt sped begynnelse med rolig utbygging har Ormåsen blitt til et svært attraktivt område i rask utvikling med egen skole, barnehage, butikk, skiløyper, fotballbane og mye, mye mer.

Når ny kommuneplan nå skal vedtas så er vårt ønske å se på Ormåsen som en helhet og ta hensyn til behovet for nye boliger, grøntområder, trafikkavvikling og kapasitet på skole og barnehage. Slik sikrer vi et livskraftig Øvre Eiker og ivaretar våre grender.

I prosessen og for å komme frem til den beste løsningen for Ormåsen ligger helhetstankegangen til grunn, mange hensyn og betraktninger skal besvares. Sammen med innbyggerne, det politiske miljø og administrasjonen skal vi komme frem til den beste løsningen for stedet i det grønne.

Kim Mogen Myhre
Leder/gruppeleder Øvre Eiker SP

Del:
Annonse