21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hokksund Barneskole.

LESERINNLEGG: Skoledebatten i Øvre Eiker

I juni 2020 besluttet kommunestyret, mot stemmene til Senterpartiet, Venstre og SV, kun å utrede ny storskole på Loesmoen med en samlet kostnadsramme på 350 millioner kroner.
Annonse

Som kjent mente vi i Senterpartiet den gang, som i dag, at vi også bør utrede delt løsning i forprosjektet for ny Hokksund barneskole. Altså se på muligheten for å bygge en ny normalt stor skole på Loesmoen, og i tillegg beholde og oppgradere eksisterende skole på Lerberg.

I innstillingen fra Oppgaveutvalget som ble lagt fram i mars 2020, ble det foreslått en felles ungdomsskole for hele Øvre Eiker og en stor barneskole i Hokksund.

Annonse

Vi i Senterpartiet har hele veien jobbet aktivt for at vi skal beholde ungdomsskolene våre både i Vestfossen og i Skotselv, og heldigvis ser det nå ut til at dette har et flertall i kommunestyret.

Vi må legge skoler nærmest mulig der barnefamiliene bor.

I forslag til ny kommuneplan for Øvre Eiker 2021-2033, står det i avsnittet som omhandler Hokksund at det i flere kommuneplanperioder har vært enighet mellom kommunen og statlige myndigheter om at den framtidige utviklingsretningen for Hokksund skal være østover.

Denne utbyggingsretningen bekreftes gjennom forslaget til kommuneplan ved at Ullernskogen er lagt inn som nytt areal for boligutbygging.

Senterpartiet har hatt møter med utbyggere denne våren, og tilbakemeldingene er tydelige. Barnefamiliene foretrekker eneboliger, og rundt Hokksund vil økningen skje på Østsiden av elva. I Hokksund sentrum er snittalderen +65 år og mange av de som flytter til Øvre Eiker kommer fra nabokommuner.

Delt løsning – to nærskoler
I forrige kommunestyremøte ble det framlagt planer om en utvidelse av skoleprosjektet på Loesmoen, en ytterligere økning fra 650 elever opptil 840 elever. Øvre Eiker vil i så fall få en av de største barneskolene i Norge.

For Lerberg er det allerede vedtatt en mulighetsstudie for å se på hva bygningene kan brukes til når ny skole står ferdig. Det vil være helt naturlig at det i denne planen jobbes videre med en delt løsning hvor da Lerberg rustes opp i fase 2, og at det blir en delt løsning med to nærskoler i Hokksund.

Vi vet også at hvis det skulle bli et vedtak om at tomta på Lerberg blir solgt, vil Hokksund IL vurdere framtiden for idrettsanlegget på Falkbanen.

I så fall mister vi et viktig nærmiljøanlegg på Østsia, som vil være et stort tap for de som bor der. Det er greit å minne om at også tomta ved siden av ungdomskolen var planlagt solgt, heldigvis har vi denne fortsatt i kommunalt eie.

Trafikksikkerhet er også et viktig tema som foreløpig ikke er løst i skoleprosjektet på Loesmoen. Det eneste vi vet er at det kommer til å bli utfordrende å transportere barna gjennom Hokksund sentrum hver dag, ikke minst fordi antall skolebarn øker. Dette ville vært løst med en nærskole både på Loesmoen og Lerberg.

Det er viktige og store veivalg som skal gjøres i denne saken. Det vil også påvirke hvilket handlingsrom vi har for behovene vi er kjent med for alle skoler og barnehager som vi i utvalg 2 har ansvaret for.

Det er ikke for sent å snu. Vi ønsker ikke å endre på vedtaket om at det skal bygges ny barneskole på Loesmoen, men vi ønsker å ha muligheten til å se på om vi også kan beholde barneskolen på Lerberg.

Med bygging av en normalt stor nærskole på Loesmoen i stedet for en av Norges største, kan det også gi åpning for å sikre midler til investeringer vi er kjent med at vil være nødvendige på andre skoler i kommunen i løpet av de nærmeste årene.

Representanter utvalg 2
Astrid Røren
Kim Mogen Myhre – Håvard Lind

Del:
Annonse