17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, adm. dir. i Virke Ivar Horneland Kristensen, næringsminister Jan Christian Vestre og adm. dir. i NHO Ole Erik Almlid. (Foto: Øyvinn Myge/Nærings- og fiskeridep.)

Regjeringen justerer kompensasjonsordningen for næringslivet

Regjeringen justerer den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet slik at kun desember kan bli brukt som beregningsperiode. I tillegg vil bedrifter kunne gi bort varer som går ut på dato og likevel få kompensasjon.
Annonse

– Jeg har snakket med mange bedrifter etter at regjeringen varslet at vi vil gjenåpne den generelle kompensasjonsordningen. Flere har bedt om at tilskuddsperioden kun blir en måned, slik at ikke november og desember blir sett under ett. Dette går vi for, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

I den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet var det lagt til grunn at omsetningsfall skulle beregnes i to-måneders perioder. Ordningen ble avsluttet etter perioden september-oktober. Dette prinsippet ble lagt til grunn da regjeringen foreslo at ordningen forlenges for november-desember.

Annonse

– Store deler av næringslivet hadde en god november-måned før regjeringen kom med innstramminger i smittevernstiltakene i desember. Jeg forstår at det for disse ikke oppleves rettferdig å beregne omsetning for november og desember sammen. Det har vi lyttet til. Derfor endrer vi ordningen ved at tilskuddsperiodene fremover blir på én måned, ikke to måneder, sier Vestre.

Dette gjør at de som ønsker, kan søke om november for seg, og desember for seg. Eller kun søke for én måned.

Tirsdag 14. desember varslet regjeringen at kravet for omsetningsfall blir lempet på, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent i november og desember. Maksimalt samlet utbetalt tilskudd per bedrift/konsern fra mars 2021 og ut ordningens levetid heves til 120 millioner kroner, gjeldende fra november 2021.

Bedrifter kan gi bort varer som går ut på dato
Mange restauranter og butikker har utgifter forbundet med varelager som går ut på dato på grunn av smittevernrestriksjoner. Regjeringen varslet forrige uke at denne ordningen gjeninnføres. I tillegg vil bedrifter nå kunne gi bort disse varene.

– Vi har fått spørsmål om det er mulig å gi bort disse varene og fremdeles få kompensert tapt varelager. Det ser vi på som et godt tiltak som kan bidra til å redusere matsvinn. Vi vil foreslå at bedrifter kan gi bort varer til veldedige formål dersom de ikke kan benytte seg av eller selge før varene går ut på dato, sier næringsministeren.

Bedriftene som er direkte berørt av smitteverntiltakene, for eksempel bedrifter som opplever skjenkestopp, kan få dekket inntil 100 prosent av varer som går ut på dato fordi de ikke kan omsettes som følge av det målrettede smitteverntiltaket.

Forutsetningen for å få dekket tapt varelager er at de kvalifiserer for støtte under kompensasjonsordningen, det vil si at bedriften må ha hatt 30 pst. omsetningsfall. Giver må imidlertid være oppmerksom på den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av slike saker.

Vilkår for tilskudd under den generelle kompensasjonsordningen
Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet har gitt tilskudd til delvis dekning av faste, uunngåelige kostnader til foretak som har hatt omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med 2019.

Tilskuddet til et foretak avhenger av hvor stort omsetningsfallet har vært.

Det er et tak for hvor mye et foretak/konsern samlet kan få i støtte fra ordningen. Fra november 2021 er taket hevet fra 100 til 120 mill. kroner. Det er også satt et maksimalt beløp som kan gis per tilskuddsperiode.

Fra november 2021 vil tilskudd helt eller delvis måtte betales tilbake dersom de året under ett gikk med overskudd. Det vil også fra samme tidspunkt settes begrensninger på å dele ut utbytte dersom de har mottatt tilskudd.

Alle søknader må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn.

Siden omsetningsfallet først må beregnes, søkes det etterskuddsvis i denne ordningen.

Ordningen er endret flere ganger
Ordningen er rettighetsbasert og hjemlet i lov og forskrift. Ordningen ble forvaltet av Skatteetaten i perioden mars-august 2021, og Brønnøysundregistrene (Brreg) i perioden fra september 2020.

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB 2021) å forlenge ordningen ut oktober 2021. Forlengelse av ordningen må besluttes av Stortinget. Forlengelsen og vilkårene må være i tråd med regelverket for statsstøtte og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA)

Del:
Annonse