2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Grensene for hvor mye du kan tjene for å få fri rettshjelp øker fra nyttår, både for enslige og for par. Men det er klare regler – også når det gjelder formue. (Illustrasjon)

Nå økes grensene for når du kan få fri rettshjelp

Fra nyttår blir inntektsgrensen for enslige hevet til 320.000 kroner. Inntektsgrensen for ektefeller og samboere blir på 490.000 kroner. Men har du mer enn 100.000 i formue, faller du utenfor ordningen.
Annonse

I noen typer saker kan du få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en rettssak for domstolene. For å få fri rettshjelp må du ha en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Fra nyttår blir inntektsgrensene endret.

Inntektsgrensen for enslige blir 320.000 kroner.
Inntektsgrensen for ektefeller og samboere blir 490.000 kroner.

Annonse

I bestemte type saker får du fri rettshjelp uavhengig av hva du har i inntekt og formue.

Samtidig som inntektsgrensen går opp, øker den offentlige salærsatsen fra 1.085 til 1.121 kroner fra 1. januar 2022.

Bruk gjerne rettshjelpskalkulatoren til Statsforvalteren for å finne ut om du kan ha rett på fri rettshjelp. Ta kontakt med Statsforvalteren eller en advokat dersom du trenger fri rettshjelp.

Vilkår for å få innvilget fri rettshjelp
Fri rettshjelp har som formål å gi juridisk bistand til personer som ikke har økonomiske forutsetninger til å ivareta et rettshjelpbehov av personlig og velferdsmessig betydning. Ordningen er subsidiær. Dette betyr at dersom du kan få bistand fra andre, for eksempel via private forsikringer, eller det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt så kan du ikke regne med å få innvilget fri rettshjelp.

Rettshjelp er også betinget av at du ikke har inntekt og formue over visse fastsatte grenser. For enslige var dette 246.000 kroner i bruttoårsinntekt og for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi er grensen for bruttoårsinntekt 369.000 kroner i 2021. Formuesgrensen er kr 100.000. I noen saker kan det innvilges fri rettshjelp selv om inntekt – og formuesgrensen er overskredet. Men inntektsgrensen økes altså i 2022.

De fleste som har et juridisk problem vil nok mene at problemet er av stor personlig og velferdsmessig betydning. Rettshjelploven inneholder imidlertid bestemmelser om i hvilke saker du kan få fri rettshjelp til.

Dette gjelder særlig i saker om:

Klage på asyl
Noen barnevernssaker
Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsmann
Tvangsekteskap
Barnefordeling, samvær og fast bosted
Ektefelleskifte
Oppsigelsessaker fra arbeid eller bolig
Personskadeerstatning
Klagesaker til NAV
Andre saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning, og som kan ligne på sakene som er nevnt ovenfor.

Egenandel

I enkelte saker må du betale en egenandel i forbindelse med fri rettshjelp. Dette er likevel kun tilfelle dersom du har en bruttoinntekt på mer enn 100.000 kr i året. Egenandelen i fritt rettsrådsaker er det samme som den offentlige salærsats, som i 2021 er 1.085 kr. I forbindelse med en rettssak vil egenandel bli maks 8 ganger salærsatsen, altså 8.680 kroner.

Del:
Annonse