19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

De siste 10 årene har til sammen 422 personer mistet livet i branner her i landet. (Foto: OBRE)

Dødstallene går nedover: Færre døde i branner i fjor

Dødsbrannstatistikken for 2021 viser at 41 personer omkom i branner her i landet i 2021. Til sammenligning omkom 45 personer i branner året før, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
Annonse

– Ettersom vi har en nullvisjon for omkomne i brann er 41 omkomne selvsagt et altfor høyt tall. At det var flere barn blant de omkomne i fjor gjør dessuten et ekstra sterkt inntrykk, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

De siste 10 årene (2012-2021) har til sammen 422 personer mistet livet i branner her i landet. Det gir et årsgjennomsnitt for omkomne i brann på 42,2. I 10-års perioden før dette (2002-2011) omkom 633 personer i brann. Da var årsgjennomsnittet 63,3 døde i brann.

Annonse

– Jeg vil ikke legge for stor vekt på endringene fra ett år til det neste. Men alle som driver brannforebyggende arbeid bør kunne glede seg over at dødsbrannstatistikken har vist en tydelig nedadgående trend den siste 10-års perioden, poengterer Søtorp.

Langsiktig arbeid
En nullvisjon kan være vanskelig å få oppfylt. Søtorp er likevel overbevist om at tallet for omkomne i brann lar seg redusere ytterligere ved hjelp av målrettet og langsiktig forebyggende arbeid. Han minner i den den forbindelse om det rekordlave tallet på 26 omkomne i brann i 2017.

– Dagens regelverk og krav til internkontroll legger godt til rette for at ingen skal omkomme i branner her i landet. Hvorvidt en brann skal utvikle seg til å bli livstruende eller ikke, henger sammen med hvor godt vi klarer å følge opp de kravene som gjelder, understreker Søtorp.

– Mange kommuner har etablert et tverrfaglig samarbeid mellom ulike etater som brann og helse, for å bedre brannsikkerheten til personer i risikogruppene, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Bedre kontroll med nybygg
Brannvernforeningens leder peker videre på at grunnlaget for brannsikkerheten i boliger og andre bygg legges i byggefasen, og at det utøves for lite fysisk kontroll med bygg før kommunene gir ferdigattest.

– Hvorvidt et nybygg oppfyller kravene til brannsikkerhet er et ansvar som ikke kan overlates til byggenæringen alene. Vi er derfor glade for at det nå arbeides med en ny standard for kontroll av brannsikkerheten som skal gjennomføres før et bygg kan tas i bruk, sier Søtorp.

Risikoutsatte grupper
Han peker ellers på at kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder å bedre brannsikkerheten for personer med høy risiko for å omkomme i brann. Det gjelder for eksempel eldre hjemmeboende og personer med problemer knyttet til rus og psykiatri.

– Mange kommuner har etablert et tverrfaglig samarbeid mellom ulike etater som brann og helse, for å bedre brannsikkerheten til personer i risikogruppene. En videreføring og forsterking av forebyggende arbeid og tiltak rettet mot personer i de risikoutsatte gruppene vil utvilsomt øke sannsynligheten for at færre omkommer i brann, fremholder Søtorp.

Del:
Annonse