27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Barnehagenedleggelsene i Drammen engasjerer stadig flere. (Illustrasjon)

BARNEHAGEDEBATTEN: Når barna blir budsjettposter

LESERINNLEGG: Nedleggelsene av barnehagene våre, samt flytting av en avdeling har satt følelser i sving. Politikerne i posisjon forsvarer sin side av saken, og viser til rådmannens konklusjon.
Annonse

Hvordan kan «familiepartiene» stille seg bak de «nøye utarbeidet prinsipper for barnehagestruktur», og trygger oss med at fra nå av skal barnehagene og dekningen vurderes hvert år?

Slik jeg leser konklusjonen, vil det i praksis si at ingen kommunale barnehager er trygge. Alle vil hvert år være et alternativ for kutt. Og dere legger ansvaret over på Rådmannen. Enda det er dere som er valgt av kommunens majoritet for å ivareta våre interesser.

Annonse

Det er mer, og jeg skal forsøke å holde dette enkelt.

Store, robuste barnehager
Prinsippene legger opp til at Drammen kommune skal ha store barnehager. De er visst mer robuste, bedre og kostnadseffektive, sier dere. Hva baserer dere dette på?

For Utdanningsforbundet og Fagforbundet sa noe helt annet, som dere ser her.

Det pekes også på at større enheter gir mer fleksibilitet og økt voksentetthet. Har dere en oversikt over sykefraværet i større barnehager? De ansatte jobber under et større press. Kan dere sikre voksentettheten, når det ikke flust av vikarer som kan stille på kort varsel?

Dere mener det er større muligheter for å velge lekekamerater i en stor barnehage. Det er relativt, spesielt med tanke på de barna som har sosiale utfordringer, er kjempesjenert eller har andre utfordringer.

Jeg har snakket med foreldre i de berørte barnehagene som har barn som ikke vil fungere optimalt i større enheter, og som vil kreve en del ressurser. De pengene sparer kommunen ved å beholde mindre enheter. På grunn av et mindre miljø, så klarer de seg fint.

Dere skriver så fint i dokumentene deres:
«En trygg og god barnehage som gir alle barn muligheter til å utvikle språklige og sosiale ferdigheter er en forutsetning for dette».

Så dere vet at ALLE de berørte barna vil ha godt av en stor institusjon? Da har dere ikke snakket med dem det faktisk gjelder.

Eller vent, dere hadde jo en høringsrunde! En høringsrunde hvor instansene påpekte at dokumenter kom for sent og at de ikke hadde gode nok frister til å kunne gi gode grunnlag for uttalelser.

Mange av dem som uttalte seg påpekte negative konsekvenser med nedleggelser. De ble jo ikke hørt, på lik linje med fagfolkene.

Antakelser om innsparing og ledig kapasitet
11 millioner sparer dere på å legge ned barnehagene.

Jeg leser i saksdokumentet som ligger til grunn at dere ANTAR å spare inn på årsverk. Det antas reduksjon i barnehagebarn og dere skriver om overskudd i barnehagene.

Hvorfor svarer rådmannen partiet Rødt at dersom noen flytter hit nå, så er det ingen ledige plasser til barna, datert 6. januar?

Det er litt synd at store deler av bestemmelsen om nedleggelser er basert på antakelser.

Finnes estimater på antall ledige barnehageplasser i kommunale barnehager for høsten 2022? Private barnehager er ikke pålagt å melde i fra om dekning, så vet dere hvor mye som er ledig der?

Dere satser også på innsparing tilknyttet til husleie. Har dere undersøkt hvor lett det er å leie ut lokalene? Kan jeg få se dem?

Stensethalleen barnehage ligger under menighetshuset til Nedre Eiker menighet i Krokstadelva. Menigheten taper leieinntektene når barnehagen legges ned. Med tanke på beliggenhet, antar jeg at det ikke vil være så lett å få inn nye leietakere på kort tid. Det er trist, for menigheten, for barna, for de ansatte.

Dere argumenterer med at det ikke er nok penger i kommunekassa. Likevel velger dere å legge ned tre barnehager dere vil ha minimal innsparing på, når det er store utgifter til renovering og oppgradering andre steder.

Flere av barnehagene trenger tilrettelegging for å møte det dere ønsker. Rivning, bygging og oppgradering koster. Så jeg kjøper ikke argumentet om at det ikke er penger i kassen.

Barna er kun pengeposter
Jeg har sett store deler av budsjettet. Jeg vet at dette er prioritering av penger. Jeg vet at dersom dere hadde stått for «barne- og familiepolitikken» dere har vært så påståelig på og stolte av, så hadde dere funnet pengene. Jeg har sett flere poster som fint kunne vært omdisponert.

Denne saken skremmer meg, fordi dere i maktposisjon ikke tar de svakeste i kommunen på alvor. Det hadde jeg aldri trodd om partier som har pratet om barn i fokus.

For å sitere Utdanningsforbundet: I en kommune der vi nå har et politisk flertall for å satse på barnehage bør man ha større ambisjoner på barnehagens vegne.

Camilla Ulsund

Del:
Annonse