2. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I dag er det rundt 470.000 elektriske lette kjøretøy (person- og varebiler) og rundt 660 elektriske tunge kjøretøy (lastebiler og busser) på norske veier. (Foto: Patrik Olsson/Swerock)

Trenger flere hurtiglading-stasjoner for biler og lastebiler

Det er et stort behov for flere hurtigladere både for personbiler og lastebiler. Det slår et kunnskapsgrunnlag laget av Statens vegvesen og Miljødirektoratet fast.
Annonse

Statens vegvesen og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet laget et kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy.

– Vårt kunnskapsgrunnlag viser at Norge trenger mellom 6.000 og 10.000 flere hurtigladere til lette kjøretøy og 1.500 til 2.500 hurtigladere til tunge kjøretøy innen 2030, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland og miljødirektør Ellen Hambro.

Annonse

Forventer enormt salg av elektriske kjøretøy
Salgsmålene i Nasjonal transportplan tilsier at vi i 2030 vil ha nærmere to millioner elektriske person- og varebiler og rundt 35.000 elektriske busser og lastebiler.

Fakta: Salgsmål for nullutslippskjøretøy
• Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025.
• Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025.
• Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy

Behov for inntil 14.000 hurtigladere til lette kjøretøy i 2030
I kunnskapsgrunnlaget anslås et behov for 10.000 – 14.000 hurtigladere til person- og varebiler i 2030, altså rundt 7.000 flere hurtigladere enn vi har i dag.

Behovet for flere hurtigladere påvirkes av mange faktorer, blant annet:
• Hvor raskt bilen lades.
• Hvor stor batteripakken i bilen er.
• Når og hvor ladebehovet oppstår.
• Hvor god tilgangen til normallading er.

Halvparten av dagens hurtigladere leverer 50 kW, mens nye hurtigladere bygges med 150 kW. Ladingen vil altså kunne gå tre ganger så raskt på de nye laderne. Samtidig vil ikke alle bilene kunne lade så raskt. Det selges mange biler i dag som ikke kan lade på 150 kW og disse vil fortsatt være på veien i 2030.

Også mer utbygging av normallading
Tilstrekkelig utbygging av normallading alle steder vi besøker i noen timer vil samtidig bidra til mindre behov for hurtiglading.

– Det skjer en raskt teknologisk utvikling som påvirker behovet for hurtiglading. Flere hurtigladere er nødvendig for å nå målene for elektriske kjøretøy, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fakta: Bedre ladestasjoner for brukerne
• Hurtigladesystemet i Norge er i dag ikke spesielt brukervennlig. Det er ulike apper og brikker og uoversiktlige prismodeller, stasjoner som ikke fungerer og køer på enkelte steder og tidspunkt.
• Elbileierne ønsker seg bedre skilting, tak, servicetilbud og køordninger.
• Statens vegvesen og Miljødirektoratet peker på bransjedialog, deling av data og bransjestandard for ladestasjoner, både for lette og for tunge kjøretøy, som mulige bidrag til forbedringer.
• Det er behov for ladestasjonene som tilfredsstiller krav til universell utforming og er tilpasset ulike bilmodeller og bil med henger.

Behov for 1.500 til 2.500 hurtigladere til lastebiler og busser i 2030
Mindre el-lastebiler har vært på veiene i noen år og større el-lastebiler er på vei inn i markedet. Til høsten kan det rulle 44 tonns-lastebiler med en batteripakke på 540 kWt med en rekkevidde på inntil 380 kilometer på norske veier.

– Hurtigladeinfrastruktur til el-lastebiler er en forutsetning for å øke salget av disse. For å gjøre det mulig for mindre aktører å elektrifisere lastebilparken, trengs også offentlig tilgjengelig hurtigladeinfrastruktur, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

For å dekke hurtigladebehovet for lastebiler og langdistansebusser anslår Statens vegvesen og Miljødirektoratet at det bør bygges 1.500-2.500 hurtigladere med høy effekt til 2030.

Det endelige behovet påvirkes både av antall elektriske tunge kjøretøy og om det finnes et bookingsystem for god utnyttelse av hver hurtiglader. Uten booking kan behovet for hurtigladere bli betydelig større, for å sikre god nok tilgjengelighet i sjåførpausene.

Ladeinfrastruktur til busser i kollektivtransport er ikke omfattet av rapporten, siden disse i liten grad trenger offentlig tilgjengelig lading.

Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur for veitransport

Den nye rapporten fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet oppsummerer:
• Dagens ladeinfrastruktur og elektriske kjøretøy.
• Ladebehovet i 2030 gitt at vi når salgsmålene som er satt i Nasjonal transportplan (NTP) og Klimaplanen.
• Dagens rammevilkår og barrierer mot utbygging av hurtiglading.
• Forbrukervennlighet for hurtiglading.

Antall elektriske kjøretøy i 2021 og i 2030 dersom salgsmålene i Nasjonal transportplan (NTP) nås. (Figur: Statens vegvesen og Miljødirektoratet)

Del: