25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rødgrønn enighet i Viken om satsingen på blant annet kollektivtransporten og gratis sanitærprodukter til VGS-elever. (Illustrasjonsbilde: Morten Brun)

Rødgrønn budsjettenighet i Viken er gla-nyhet for jentene

Fylkesrådspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige med Miljøpartiet de Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt om et budsjettforlik for 2023. Det gir blant annet gratis sanitærprodukter til jentene på videregående skoler.
Annonse

Budsjettenigheten innebærer blant annet at kollektivtilbudet skal opprettholdes på dagens nivå, og at den fleksible billetten Reis innføres som et prøveprosjekt i hele Ruters område fra april 2023. Hent meg-ordningen i Kongsberg utvides til lørdager og søndager, og det settes inn ekstra kollektivtransport i Moss.

Det settes også av midler til gratis sanitærprodukter for elever på alle videregående skoler i Viken fra skoleåret 2023-24, skriver Viken fylkeskommune på sine nettsider.

Annonse

Fornøyde med budsjett-enighet
Gruppelederne er godt fornøyd med at det en felles rødgrønn enighet om budsjett og økonomiplan.

Miljøpartiet de Grønnes gruppeleder Kristin Antun trekker frem at budsjettforliket drar fylkesrådet og fylkeskommunen i grønnere retning, med en historisk satsing på kollektivtransport.

– Vi er veldig glade for at vi har sikret flertall for å innføre Reis, en rabattordning der du kan få opptil 40 prosent rabatt, i hele Akershus fra april og ut året. Samtidig styrker vi Hent meg-ordningen på Kongsberg og kollektivtilbudet i Moss, samtidig som vi har en garanti for at kollektivtilbudet skal opprettholdes i hele 2023. Så er vi også glade for satsing på Oslofjorden, sirkulærøkonomi og styrket arbeid mot spiseforstyrrelser, sier hun.

Sosialistisk Venstrepartis gruppeleder Balder Alvær Olafsen er fornøyd med å ha landet enighet på flere viktige punkter. Han mener budsjettet har fått en tydeligere politisk rød og grønn farge.

– Når alt blir dyrere i hverdagen, er det ekstra viktig med rettferdig fordeling. Derfor er vi glade for at vi har fått gjennomslag for billigere og mer fleksible billetter, og en utvidelse av ordningen med gratis sanitærprodukter. Dagens forsøksordning har gitt elevene mer trygghet og bidratt til mindre tabu rundt mensen, og vi er glade for at den nå utvides til alle skolene i Viken, sier han.

Rødts gruppeleder Hans Petter de Fine vil i tillegg til utvidelsen av Reis-piloten spesielt peke på gjennomslag for støtte til Fair Play Bygg.

– Fylkestinget har tidligere vedtatt en omfattende Viken-modell for seriøsitetskrav til leverandører, den er det viktig å følge opp. Fair Play Bygg er en aktør som avslører og bekjemper arbeidslivskriminalitet. For oss er det viktig å styrke dette gode arbeidet. Det er viktig for oss å også vise solidaritet med mennesker andre steder i verden. Derfor er vi fornøyd med å gi støtte til Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa og Qamishlo, sier han.

Takker for konstruktive forhandlinger
Arbeiderpartiets gruppeleder Rune Fredriksen takker for konstruktive og gode forhandlinger om budsjettet som skal sette preg på Viken fylkeskommune.

– Jeg er veldig fornøyd med også i år har landet en bred rødgrønn enighet om budsjettet. Med dette budsjettet legger vi et godt grunnlag for nye Akershus, Buskerud og Østfold gjennom blant annet å opprettholde kollektivtilbudet, Oslofjordsatsing og satsing på kollektivtransport i alle de tre framtidige fylkene, sier han.

Senterpartiets gruppeleder Brita Skallerud er godt fornøyd med å ha inngått et rødgrønt budsjettforlik i Viken.

– Dette budsjettet vil nå redusere forskjellene, styrke distriktene og ivareta fylkesveiene. Senterpartiet er videre godt fornøyd med at budsjettforliket har forsterket klimasatsingen i Viken ytterligere. Økt innsats for en reinere Oslofjord, mer midler til de regionale klimanettverkene og ikke minst til bygdemiljøpakker er også gode investeringer for de nye fylkene, sier Brita Skallerud.

Fylkesråd for finans og administrasjon Edvin Søvik (AP) mener det rødgrønne budsjettforliket er i tråd med og styrker viktige satsinger i fylkesrådets budsjettforslag.

– Jeg er glad vi får på plass et rettferdig og ansvarlig budsjett i Vikens siste leveår. Fylkesrådets satsinger på bedre kollektivtilbud og sosial rettferdig styrkes med den rødgrønne budsjettenigheten. Det vil komme innbyggerne våre til gode neste år, sier han.

Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (SP) er fornøyd med at budsjettforhandlingene har resultert i en stor satsing på kollektivtransport

– Det er helt fantastisk at vi nå får testa ut den nye billettløsningen Reis i hele Akershus. Dette blir viktig erfaring også for kollektivselskapene i Buskerud og Østfold, ja faktisk vil hele landet ha nytte av denne erfaringen som vil være avgjørende for framtidas billettsystemer.

Hovedpunkter fra budsjettet

Kollektivtrafikken prioriteres i 2023
1. Kollektivtilbudet skal opprettholdes på dagens nivå.

Kollektivtrafikken er i en krevende periode med sterk kostnadsvekst og fortsatt billettinntektsbortfall etter smittvernsrestriksjonene under koronapandemien. Fylkestinget ber fylkesrådet sørge for at kollektivtrafikken opprettholdes på dagens nivå i 2023.

Dersom det blir behov for ytterligere bevilgninger utover fylkesrådets budsjettforslag på 434 millioner kroner ekstra for å opprettholde nivået i 2023, bes fylkesrådet komme tilbake til fylkestinget med forslag om dette.

2. Pilot med Reis i hele Ruters område fra 16. april
Det skal jobbes med å få flere reisende til å vende tilbake til kollektivtrafikk med nye reisemønstre etter koronapandemien. Kollektivtrafikkens attraktivitet sammenlignet med bil må styrkes. Det skal derfor gjennomføres et prøveprosjekt/pilot med fleksible billettløsning (REIS) i hele Ruters område fra 16. april 2023 og ut året.

Ordningen evalueres for eventuell forlengelse høsten 2023 i forbindelse med ved budsjettbehandlingen.

Det settes av ytterligere 54 millioner kroner til piloten i 2023. Totalt 75,7 millioner inkludert fylkesrådets budsjettforslag.

3. Hent meg-ordningen på Kongsberg utvides til lørdag og søndag
Hent meg-ordningen på Kongsberg utvides til å gjelde lørdag og søndag. Det settes av ytterligere 2 millioner kroner til dette i 2023.

4. Styrket kollektivtilbud i Moss i forbindelse med Kanalbrua
Det settes av ytterligere 1 million kroner til å styrke kollektivtilbudet i Moss i forbindelse med tiltakene ved kanalbrua i 2023. Midlene er Vikens andel. Moss kommune har tidligere signalisert at de vil bidra med samme beløp som Viken fylkeskommune.

Midlene skal brukes til å styrke kollektivtilbudet til/fra Jeløy spesielt i rushtiden og til kampanje for å få flere til å ta bussen. Den endelige utformingen av tilbudet skjer i samråd med Moss kommune.

Styrket klima- og miljøsatsing

5. Oslofjorden
Det settes av ytterligere 6 millioner kroner til satsing på Oslofjorden i 2023.

6. Styrket klimaarbeid
De regionale klimanettverkene styrkes med ytterligere 2 millioner kroner i 2023.

7. Styrket satsing på bygdemiljøpakkene
Bygdemiljøpakkene styrkes med 0,5 millioner kroner i 2023.

Utdanning

8. Gratis sanitærprodukter på alle videregående skoler i Viken
Det settes av ytterligere 1,75 millioner kroner til å innføres gratis bind og tamponger på alle videregående skoler i Viken i 2023 og 4,2 millioner fra 2024 og resten av ØP.

– Halvårseffekt 2023: 1,75 millioner kroner.

– Helårseffekt fra 2024 og ut ØP: 4,2 millioner kroner.

Trygt og seriøst arbeidsliv

9. Støtte til Fair Play Bygg – Oslo og omegn
Fair Play Bygg – Oslo og omegn er et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet er finansiert gjennom bevilgninger og donasjoner, blant annet fra Oslo kommune og Statsbygg. Hensikten er blant annet å sikre en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Det settes av 150 000 kroner til dette i 2023 og i ØP.

Kultur

10. Støtte til fotballbane i Syria
Det settes av 100.000 kroner til foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê, Raqqa og Qamishlo i 2023.

11. Utvidet ordning med Kulturdråpen
Det settes av ytterligere 1 million kroner til å innføre Kulturdråpen også ved Akershus og Buskerud sine fengsler og rusinstitusjoner i 2023 og i ØP.

Folkehelse

12. Arbeid mot spiseforstyrrelser
Det settes av 500.000 kroner i tilskudd til ROS – rådgivning om spiseforstyrrelser i 2023.

13. Sirkulærøkonomi
Det omdisponeres 2 millioner innenfor rammen til økte satsinger hos rådsområde næring i 2023:

A. Næring har virkemidler for å fremme sirkulærøkonomi gjennom støtteordninger som næringsutvikling og innovasjon, Bedriftsintern opplæring, Regionalt Forskningsfond Viken, og Forregion. Vi har også tilbudt deltakelse som samarbeidspartner og medfinansiør i søknader på strategiske viktige prosjekter i EU, Interreg, Forskningsrådet mm.

B. Viken har bidratt til etablering av Norges største klynge innenfor sirkulærøkonomi gjennom en fusjon mellom Norsk senter for sirkulærøkonomi og No Waste. Dette er miljøer på begge sider av Oslofjorden, som bør støttes mer.

C. Gjennom kompetanseforum Østfold pågår det et arbeid med å kartlegge kompetansebehov og utdanningstilbud innen sirkulærøkonomi. Dette er et forprosjekt, og det er behov for ytterligere midler til gjennomføring av en større kartlegging i hele Viken som et hovedprosjekt.

D. Rådsområde næring i Viken har utarbeidet en rapport om digitale indikatorer som måler hvor sirkulært næringslivet (produksjon av varer og tjenester) i Viken er. Rapporten gir en oversikt og et grunnlag for videre arbeid. Det er under vurdering hvordan vi skal gå videre med dette arbeidet i 2023, så dette arbeidet må støttes.

E. Viken arbeider med å få etablert et kompetanseutviklingsprogram for klynger, inkubatorer og næringshager om sirkulære forretningsmodeller. Implementeringen vil skje i 2023.

14. Tannhelse: Informasjonskampanje
Verbalforslag: Det skal jobbes med ytterligere informasjonskampanje for å gjøre tannhelsetilbudet og rabattordningene kjent for brukergruppene. Spesielt gjelder dette 21- og 22-åringene som har fått utvidet 50%-rabatt fra 2022.

15. Innsikt i Viken sine dokumenter
Verbalforslag: Dokumenter i Viken skal være skrevet og utformet slik at alle kan lese og forstå dokumentene. Dette gjelder klart språk, utforming for lesbarhet og skrift til tale.

16. Veiprosjekter – Kjøkøysund bro
Verbalforslag: Fylkestinget ber fylkesrådet tar initiativ til et møte med Samferdselsministeren og politisk ledelse i Fredrikstad kommune for å finne en snarlig løsning på Kjøkøysund bro.

De totale utgiftene i Viken øker med 69 millioner kroner neste år.

Del:
Annonse