17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Andreas Størdal og Julie Vaage - lokallagsleder og nestleder i Øvre Eiker Venstre.

Gi lokalt lønnstillegg til lærerne i Øvre Eiker

MENINGER: Lærerne er en av de aller viktigste gruppene vi har, fordi de har ansvaret for det viktigste vi har: Barn og unge i Øvre Eiker, og dermed både kommunen og landets framtid. Og de bør få uttelling for den kompetansen vi både ønsker og krever at de skal ha.
Annonse

Den 17. februar i år kom rikslønnsnemdas kjennelser i tvistene mellom KS, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag i forbindelse med hovedoppgjøret 2022. Her ble arbeidsgiversiden gitt fullt medhold, også i å fastsette virkningsdatoen for lærernes lønnsøkning til sluttidspunktet for streiken, 27. september, istedenfor 1. mai slik det var budsjettert for fra arbeidsgivernes side. 

Det betyr at de fagorganiserte lærerne går glipp av nesten fem måneder med lønnsvekst. At det ikke skal lønne seg å være fagorganisert, og at lærerne skal tape ekstra på å benytte seg av streikeretten sin, mener vi i Øvre Eiker Venstre er helt feil.

Annonse

Kommunene har spart penger på selve streiken, ved at lærerne som streiket ikke fikk utbetalt lønn fra kommunene i streikeperioden, men også på det forsinkede virkningstidspunktet. Den langvarige lærerstreiken i fjor gav kommunene i Norge en besparelse på 870 millioner kroner, viser tall fra Utdanningsforbundet, hvorav 520 millioner er knyttet til at virkningstidspunktet er satt til 27.september istedenfor 1.mai.

Politikere flere steder har tatt til orde for at disse pengene bør brukes til å gi lærerne lønnsøkning fra 1. mai og ikke fra 27. september. Dette stiller vi i Øvre Eiker Venstre oss bak.

Opprinnelig hevdet KS at kommunen ikke hadde anledning til å bruke de innsparte lønnsmidlene på lærerne. Det er nå avklart mellom KS og Utdanningsforbundet at virkningstidspunktet for lønnsoppgjøret ikke kan endres, men at det fortsatt er anledning for Øvre Eiker kommune til å bevilge lokale tillegg, for eksempel tilsvarende innsparingen de har hatt på det sene virkningstidspunktet for lærernes lønnsjustering. Det mener vi i Øvre Eiker Venstre at kommunen vår også bør gjøre.

I Øvre Eiker Venstre heier vi på lærerne, og vi kommer til å jobbe videre for at lærere skal ha en lønn som svarer til den kompetansen de har også i tiden framover. Derfor kommer vi til å fremme et forslag i kommunestyret i Øvre Eiker om at pengene kommunen har spart på rikslønnsnemdas kjennelse, skal gå til lærerne i form av et lokalt engangstillegg.

Mer enn bare hva som blir uttellingen i prosenter og kroner, handler det om at vi sender et signal. Både til de som er unge i dag, og som skal velge utdanning i nærmeste framtid, og som bare kan konstatere fra søknadstallene at lærerutdanningen ikke er i nærheten av å være der den bør være med tanke på attraktivitet og etterspørsel.

Og til de lærerne som har høy utdanning og lang erfaring, som ofte har tatt tilleggsutdanning, og står i en jobb som krever stadig mer. Og som dessverre opplever at det ikke samsvarer med den kompensasjonen de mottar, og derfor stadig oftere velger andre yrker, etter å ha relativt sett kommet dårlig ut mange år på rad.

Så er det ikke tapt på oss at det også er mange andre yrkesgrupper som kommunen kommer til å ha behov for i årene som kommer. Venstres ønske er allikevel at vi sender et tydelig signal, om at det å ta utdanning, det å ha erfaring, om at det å ha kompetansen vi forventer for de som har ansvaret for framtidige generasjoner, det skal lønne seg! 

Andreas Størdal og Julie Vaage
lokallagsleder og nestleder i Øvre Eiker Venstre

Del:
Annonse