12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Hans Kristian Sveaas.

Skoler og barnehager har stor betydning for en god oppvekst

VALG 2023 - MENINGER: Øvre Eiker Høyres representanter skal være tro mot det programmet vi er valgt inn på, og samtidig stake ut en ny kurs for de neste fire årene. Skole og barnehager er områder vi løfter høyt i vårt program.
Annonse

Øvre Eiker har nå en befolkningsvekst på vel to prosent i året – og mange av de som flytter hit, er barnefamilier. Vi må føre en politikk til barnas beste. Ungene våre fortjener gode barnehager og en god skole.

For å sikre fortsatt full barnehagedekning der innbyggerne bor, vil Øvre Eiker Høyre samarbeide med private barnehager. God og tilstrekkelig kvalitet på tilbudet er det vi vektlegger, fremfor snever ideologisk holdning, der alt skal drives i offentlig regi.

Annonse

Lærerne våre fortjener en god arbeidsplass og et stimulerende faglig miljø. Høyre er opptatt av at alle barnehagene og skolene har lærere med nødvendig kompetanse til å gi våre elever det de har behov for. Det gjelder både opplæring i fag, spesialundervisning og annen type hjelp elevene trenger.

Da er det behov for et tilstrekkelig stort fagmiljø for lærerne og ansatte slik at de kan gi den beste hjelpen. Vi må derfor legge til rette for etter- og videreutdanning av lærere og barnehagelærere for å bidra til et godt læringsmiljø.

Et likeverdig tilbud omhandler også fysiske forhold. Alle elever har rett på en skolehverdag med godt fysisk miljø som er tilrettelagt for dagens krav til undervisning og aktivitet. Skal vi i tillegg beholde og tiltrekke oss riktig kompetanse og gode lærerkrefter må vi påse at lærerne har et godt fysisk arbeidsmiljø.

Det hjelper ikke hvor god faglig og pedagogisk kompetanse en lærer har, om skolemiljøet og læringsmiljøet er til stort hinder. En velfungerende og tilstedeværende skolehelsetjeneste er av stor betydning for en trygg skolehverdag hvor elevene gis mulighet til å utvikle sitt fulle faglige og sosiale potensial.

Vi må prioritere og ta på alvor hvordan vi skal bruke penger på skole. Øvre Eiker Høyre ønsker å bygge ny barneskole i Hokksund, på Loesmoen. Dette er nå vedtatt av kommunestyret. Økonomi tilsier at vi ikke kan oppruste skolen på Lerberg, i tillegg til å bygge ny skole. To skoler i Hokksund med vel én kilometer avstand, er ikke riktig bruk av ressurser. 

Barnetallene viser at det er flest barn bosatt i Hokksund Vest, og prognosene viser at dette vil forsterkes i årene fremover. Det er en av grunnene til at Loesmoen blir det riktige stedsvalg for en ny skole. Lærerorganisasjonene er tydelige på at en ny og større skole på Loesmoen vil gi det beste fysiske arbeidsmiljø for lærere og elever. En spørreundersøkelse blant foreldrene viste også overveldende oppslutning om å bygge en ny skole på Loesmoen.

Frivillige organisasjoner er en viktig samarbeidspartner for våre skoler. Idrettens betydelige aktivitet i nærheten av ny skole på Loesmoen vil gi mulighet til forsterket samarbeid til glede for alle parter.

Det er bevilget penger til opprusting av Oppvekstsenteret på Ormåsen, og i tillegg vil Øvre Eiker Høyre prioritere rehabilitering av skolen i Vestfossen. Det må også være et mål å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på alle skolene i kommunen.

Hans Kristian Sveaas
3. kandidat for Øvre Eiker Høyre ved kommunevalget

Del:
Annonse