22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale oppsummerer her noen av de viktigste sakene de siste fire årene. 25. september gir han seg.

KNUT KVALE: Tilbakeblikk på fire år i ordførerstolen

MENINGER: Øvre Eiker kommune er definitivt et godt sted å bo og virke. Vårherre skapte det slik at vi er knutepunkt og sentralt plassert, men likevel landlig. Når jeg velger å tre tilbake fra ordfører-rollen så er det av personlige grunner, men her kommer noen refleksjoner på det jeg har fått tatt del i og satt i gang.
Annonse

Det har også definitivt vært en fordel å være praktiker i denne jobben. Jeg har i hele mitt voksne liv gjennomført praktiske tiltak først og fremst for egen regning og min familie, nå i det seinere for innbyggerne på Øvre Eiker. Mitt fokus har vært å komme i gang med det vi har behov for.

Hovedgrepet for å kunne virke på Øvre Eiker i praksis var å IKKE fusjonere med Drammen. Beholde Øvre Eiker som en administrativ selvstendig enhet, med korte linjer og oversiktlig sunn økonomi. Dette blei fundamentet for mitt engasjement.

Annonse

Sentrale aktører som i dag stiller til valg for Høyre ville det annerledes i 2016 , men tapte avstemningen heldigvis. Å ta plass i bystyresalen i Nye Drammen hadde vært helt uaktuelt for mitt vedkommende.

Dessverre fikk vi, uten forvarsel, en pandemi i fanget, kort tid etter konstituering. Dette tok som kjent nesten alt fokus for mange av oss og varte et par år med varierende intensitet.

Ordfører er sentral i kriseledelse og det satte oss på prøver som fra start av var ukjente. Jeg mener vi taklet dette bra sammen med ansatte og innbyggere. Det var vondt og vanskelig i starten og det tok mye tid. Så kom en flyktningsituasjon i forbindelse med Ukrainakrigen og nå nylig flom og evakueringsordre. Det har i bunn og grunn vært mye krisehåndtering vi godt kunne vært foruten.

Hovedsaken for kommuner er å håndtere skoledrift, helse og velferd for befolkningen. For å belyse skole først har de siste fire årene vært brukt til å nøytralisere det som var innbakt i skolebehovsplanen.

Et oppgaveutvalg nedsatt av det forrige kommunestyret konkluderte med at ungdomsskolene skulle sentraliseres til Hokksund og barneskolen på Darbu skulle flyttes til Vestfossen. Dette har ikke skjedd og bør ikke skje. Ny barneskole i Hokksund sto i innstillingen og det har vi gjennomført. Bygging starter neste uke. Nå tapte SP avstemningen om en delt løsning, men det får vi akseptere for demokrati er som kjent et flertallsprosjekt. Så vil morgendagen vise om beslutningen om en storskole på Loesmoen var rett.

Innenfor helsesektoren blir nye måter å løse utfordringene på viktige. Vi blir etter hvert svært mange gamle som lever lenge og hvis vi ikke er villige til å endre litt her, går vi tomme både for folk og penger i drifta .Vi har for lite fagfolk i helsesektoren, men dette er ei utfordring vi deler med resten av Helse Norge.

Eikerløkka er et grep som kan endre på noe og bidra til å møte morgendagen litt bedre rustet. En ny avdeling for demensbehandling på Eikertun, er et annet eksempel. Bestilling er sendt til KF-et som skal stå for den praktiske gjennomføringen av et nytt bygg. Dette er i prosess.

Vi som kommune er en stor eiendomsbesitter både på formålsbygg og annen eiendom. De siste åra har vært brukt til å strukturere opp vårt eiendomsforetak som skal være og er en aktiv partner for kommunen når det gjelder vedlikehold og nybygg med eget styre og daglig ledelse.

Nytt renseanlegg og ny Hokksund barneskole er eksempler. Det har er skjedd store vedlikeholdsprosjekter på bygg både i Vestfossen og Skotselv. Rådhuset blir nå malt opp Murverk repareres i fasaden og energibrønner bores for å skaffe nok energi til å kjøre klima og varmeanlegget slik det skal. Mange flinke folk er nå i sving, en stor takk til alle. Det er nå lagt en struktur og en plan for å ta igjen et betydelig vedlikeholdsetterslep.

EEU (Eiker Eiendomsutvikling AS) har vært igjennom en helt nødvendig omstilling. En takk til George Fulford og hans styre og daglig leder Trond Lindborg. Selskapet framstår i dag som solid økonomisk. Det er ryddet betydelig i eiendomsmassen, som i dag kun gjelder eiendommer av strategisk interesse for kommunen.

Selskapet kan, ved sunn og fornuftig drift ha potensiale til å være med på å skape store verdier for felleskapet. Noen mente tidligere at EEU skulle ha den rollen som KF-et har i dag. Det hadde blitt helt feil og jeg mener SP har bidratt til å få satt alt dette riktig på plass.

For ei tid tilbake under det forrige kommunestyret var salg av Øvre Eiker Energi tema. Det sto et hardt politisk slag den gang som heldigvis ga et knepent flertall for å beholde selskapet i 100 prosent kommunalt eie.

Advarsler om svake resultater og små muligheter er gjort til skamme og ØEE leverte 16 mill. kroner i utbytte til kommunen for fjoråret. Vi har også stresset fiberutbygging fra eierhold og vi har øyeblikkelig full fiberdekning på Øvre Eiker. Ambisjonen er og at selskapet tar en aktiv rolle innenfor feltet solenergi, noe de er godt i gang med.

Våre seks tettsteder der vi har skoler og barnehager, der folk lever sine liv er det som gjør at Øvre Eiker framstår som det gjør. Det må være et mål å fortsette slik at alle disse kan framstå som livskraftige steder. Når vi framstår som en vekstkommune er det nettopp fordi vi har et mangfold her.

Det er tomtefelt på beddingen både i Skotselv, Hokksund og Darbu . Sentrumsplanen i Vestfossen har tatt alt for lang tid, og det mener jeg er et ansvar som må legges på administrasjonen, men det skjer noe nå. Det har ikke stått på politikk.

Når en har hatt fulltidsjobb i fire år som ordfører har dette vært en mangfoldig tilværelse, og det vil føre alt for langt å gå inn i alt her. Jeg har trukket fram noe av det viktige og lista kunne blitt mye lenger, men det får bli med dette.

Jeg vil takka alle jeg har møtt på veien i ordførergjerningen. Jeg er både stolt og glad i kommunen og det er veldig mye positivt på gang. Og jeg vil til slutt trekke fram alle de frivillige som står på i mange sammenhenger og bidrar til at kommunen vår kan framstå som den gjør.

Knut Kvale
Ordfører fram til 25. september

Del:
Annonse