13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leder av Øvre Eiker Idretts- og Aktivitetsråd, Hanne Lyngaas, er godt fornøyd med at de nå får 279.886 kroner til fordeling blant NIF-medlemmer i kommunen.

Økonomi skal ikke hindre deltakelse – fikk nytt tilskudd

Øvre Eiker idrett- og aktivitetsråd mottok den 2. februar tildelingsbrev og tilgang til 279.886 kroner til fordeling til sine medlemsklubber tilknyttet Norges idrettsforbund. Tildelingen er endel av den totale tildelingen fra Kunnskapsdepartementet på 100 millioner.
Annonse

Summen er fordelt etter medlemstall pr. 31.12.2023 for barn og unge i tillegg til vektleggingsfaktor fra NIF. Rådet fordeler midlene og deretter utbetales de fra Norges Idrettsforbund.

– Øvre Eiker idrettsråd er glade over at denne ekstra tildelingen gjøres tilgjengelig for oss allerede nå, slik at vi kan fordele midlene ut så tidlig som mulig for til medlemmer våre. Vi fordelte ut ekstra LAM tildelingsmidler fra Kunnskapsdepartementet i høst med retningslinjer for bruk av midlene i de enkelte idrettslagene, så dette er andre gang vi deler ut ekstra midler til idretten i Øvre Eiker, sier leder av idretts- og aktivitetsrådet, Hanne Lyngaas.

Annonse

Hun sier at de opplever at idrettslag og foreninger i Øvre Eiker jobber godt og er oppriktig engasjert i å ivareta unge medlemmer som trenger en ekstra bistand i å kunne fortsette aktiviteten de er endel av. Spesielt trener og lagledere som jobber tett med barna flere ganger gjennom en uke, har et våkent øye for dette.

Øvre Eiker idrett og aktivitetsråd har styremøte i midten av februar og vi tar sikte på å vedta fordeling av midlene med kriterier som sikrer bruken opp mot hensikten og retningslinjene fra Kunnskapsdepartementet på dette møtet.

– Vi opplever at våre medlemsklubber og foreninger setter stor pris på og ivaretar disse midlene på en god måte. Dette er midler som tilfaller klubbene uten at de kreves administrasjons innsats fra deres side, forteller Hanne Lyngaas.

Midlene er en av få tildelingsordninger som støtter oppunder driftsutgifter i en hardt prøvet dyrtid for foreningsdrift. Idrettsrådet har i tillegg i sine retningslinjer for tildelingen en mulighet til å foreta stikkprøver og be om utdrag av regnskapstall.

KUD har skrevet følgende om formålet med tilskuddet:
Tilskuddet er en ekstrainnsats for å bidra til at alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år gis like muligheter til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske ressurser.

Midlene skal understøtte:
• Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6 og 19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.

• Å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede. Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå fortsatt deltakelse i en aktiv fritidsaktivitet for den enkelte som står i fare for å falle utenfor.

KUD har skrevet følgende om retningslinjer for fordeling:
• Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til idrettslagene. Disse midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene eller idrettskretsene.

• Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

• Idrettskretsenes og idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.

Del:
Annonse