29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Madelen Kloster i Elevorganisasjonen, Geir Johannessen leder i Studentlederforbundet og KS-leder Gunn Marit Helgesen er enige om krav til ny fraværsgrense.

Ber regjeringen forkaste forslaget til nye fraværsregler

KS, Skolelederforbundet og Elevorganisasjonen med felles front mot regjeringens forslag til ny fraværsgrense. Dette er en ny enighet mellom sentrale parter i skolesektoren.
Annonse

Verken Kommunesektorens organisasjon KS, Skolelederforbundet eller Elevorganisasjonen støtter Utdanningsdirektoratets anbefalte modell for endringer i fraværsreglene.

– Utdanningsdirektoratets forslag innebærer at alt fravær teller likt, og at skulk, politisk arbeid og sykefravær likestilles. Det er ikke rimelig, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

Annonse

Organisasjonene har ulike syn på fraværsgrensen, men er enige om at Utdanningsdirektoratets forslag til endringer må forkastes. I stedet ønsker de en justering av dagens ordning, og en mulighet for egenmelding ved korttidsfravær i stedet for sykemelding fra lege.

– Vi er glade for at vi sammen er enige om en form for egenmeldingsordning for sykefravær og at vi sammen er tydelige på at elever ikke skal risikere å stryke i fag enten de er syke, engasjerer seg politisk eller deltar i en begravelse. Ideelt sett hadde vi ønsket oss en fraværsgrense uten stryksanksjon, men når direktoratets forslag er så skadelig, er det viktig at vi står sammen mot det forslaget, sier leder i Elevorganisasjonen, Madelen Kloster.

– En ordning der alt fravær samles under en grense er ikke forsvarlig. Skolelederforbundet er opptatt av å justere dagens ordning, og at det tas et større hensyn til de små fagene samtidig som den forbereder våre ungdommer til det kommende yrkeslivet, gjennom å innføre en egenmeldingsordning. I den tiden vi lever i så må vi må styrke, ikke svekke ungdoms mulighet for engasjement og medvirkning, sier leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

KS, Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet forventer at regjeringen og kunnskapsministeren lytter.

– Vårt felles forslag vil sikre mest mulig nærvær på skolen, avlaste fastlegene og gi økt tillit og ansvar til elevene som forbereder dem for arbeidslivet, sier Helgesen.

Dette er KS, Elevorganisasjonen og Skolelederforbundet enige om:
• Det må fortsatt være mulig å få unntak for fraværsføring for dokumentert sykdom. Med Utdanningsdirektoratets forslag risikerer mange elever å miste karakterer i mange fag på grunn av for eksempel en influensa, eller kronisk sykdom.

• Elever og foresatte bør kunne benytte en kvote for egenmelding ved sykefravær, slik at vi avlaster fastlegene for unødvendig arbeid med å attestere fravær. Dette vil også forberede elevene til arbeidslivet. Utformingen av kvoten må utredes nærmere.

• Dagens regler om at politisk arbeid unntas fraværsføring, må videreføres. Demokratiet er under press, og autoritære krefter på fremmarsj. Norske elever har svakere resultater enn før på demokratiforståelse, selv om demokrati og medborgerskap er sentralt i de nye læreplanene. Vi må styrke, ikke svekke ungdoms mulighet for engasjement og medvirkning.

• Vi bør vurdere en noe høyere fraværsgrense i de minste fagene, for å unngå at veldig begrenset fravær fører til tap av karakter.

• Fravær bør fortsatt føres på vitnemålet, med unntak av de dagene som kan styrkes etter dagens regler (inntil 10 dagers dokumentert fravær).

Del:
Annonse