13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre i Øvre Eiker Senterparti.

Politisk sommerhilsen fra Senterpartiet i Øvre Eiker

MENINGER: Siste kommunestyre før sommeren er gjennomført og det nærmer seg politisk sommerferie. Tre hovedpunkter fra kommunestyret som er verdt å nevne: Kommuneplanens arealdel, sykehjemsplasser og muligheten for privat skole i Øvre Eiker.
Annonse

Kommuneplanens arealdel sendes nå ut på ny offentlig høring. Meglingsutvalget hadde møte i november 2023. Undertegnede tok der til ordet for at Ullernskogen skulle tas ut. Da det ikke er mulig å bygge på området selv i liten skala, uten at det får negative konsekvenser for naturmangfoldet og dyrka mark.

Det samme gjelder Prestaker, som bør ses i sammenheng med Eikerløkka. Dette støttet resten av meglingsutvalget og på bakgrunn av det la kommunedirektøren frem et forslag for kommuneplanutvalget i desember 2023. Administrasjonen har nå utarbeidet et forslag, som ble fremmet i kommunestyret nå i juni.

Annonse

Senterpartiet har vært en pådriver for å få tilbakeført dyrka mark tilbake til LNF (landbruksformål) og har fått støtte for tilbakeføring av 227,9 dekar.

Under behandlingen nå i juni foreslo SP at Loe-Sønju på Loesmoen og Bollerudjordet på Darbu også skal tilbakeføres til LNF. AP, SV, Rødt og V støttet forslaget, men dessverre støttet ikke H, FrP og KrF forslaget, og det fikk ikke flertall i kommunestyret. Saken skal til endelig behandling i kommunestyret etter at den har vært på offentlig høring og vi kan jo håpe at fornuften og jordvernet vil seire.

Venstre, med støtte av resten av posisjonen fremmet forslag om å se på muligheten for privat skole for 1.-10. trinn på Lerberg. SP kjempet for å beholde skole på Lerberg, men tapte. Det blir nå bygget en skole på Loesmoen med overkapasitet. I tillegg vil flertallet nå se på muligheten for en privat skole i tillegg.

Dette til tross for at kommunedirektøren i sitt glimrende saksfremlegg viste til at med 100 elever bosatt i Øvre Eiker på en privat skole, så vil kommunen få 12,2 millioner mindre å drifte våre kommunale skoler for. Skolene i Øvre Eiker driftes allerede svært rimelig og har behov for styrkede budsjetter, ikke reduserte. I tillegg må vi regne med å betale for spesialundervisning og skoletransport til den private skolen.

SP vil ikke være med på å sette Øvre Eiker i samme situasjon som både Drammen og Kongsberg som nå står med stor overkapasitet og nedleggelser av skoler. Derfor stemte SP imot forslaget.

Kjøp av private sykehjemsplasser har vært et tilbakevendende tema etter at flertallet vedtok kjøp av private langtidsplasser på sykehjem i budsjettbehandlingen. Investeringene til utvikling av Eikertun, som lå inne fra forrige kommunestyreperiode, er dessverre fjernet. Heldigvis er de siste års økning på 12 sykehjemsplasser ikke endret. Gledelig er det at flertallet endelig har forstått at det er fornuftig å kjøpe plasser etter behov og ikke etter antagelser.

Ønsker alle en riktig god sommer.

Kim Mogen Myhre
Gruppeleder Øvre Eiker Senterparti.

Del:
Annonse