19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok i mars sommerskoletilbud til elever i Øvre Eiker der frivillige lag og foreninger skulle få tilskudd for den praktiske gjennomføringen. Kommuneledelsen ville noe annet. (Illustrasjon)

Kommuneledelsen vil ha omkamp med kommunestyret om sommerskole

Kommuneledelsen i Øvre Eiker med kommunedirektør Trude Andresen og kommunalsjef for kultur og livskraft, Christer Best Gulbrandsen i spissen, vil nå ha en omkamp mot et enstemmig kommunestyre om sommerskole og fritidstilbud. Det er å be om bråk.
Annonse

24. mars i år fattet kommunestyret et enstemmig vedtak vedrørende bruken av 1,7 mill. kroner som var en ekstrabevilgning fra regjeringen for bruk til ulike sommeraktiviteter for barn og unge. Kommunestyret ville at disse midlene i sin helhet skulle formidles gjennom «kulturkontoret» til lag og foreninger og ikke brukes til lønn og administrative kostnader. De skulle heller ikke brukes til å kjøpe tjenester utenfor kommunen.

Men dette falt ikke i god jord hos kommuneledelsen. Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen har allerede inngått en avtale med blant annet Forskerfabrikken om et tilbudet til 25 elever, men ønsket å utvide dette til 225 elever – til en pris som ikke oppgis i dokumentene til det ekstraordinære kommunestyret førstkommende mandag.

Annonse

Gulbrandsen presiserer overfor Eikernytt.no at det ikke er gjort noe nye avtale med denne bedriften i denne sammenheng.

Ekstraordinært kommunestyremøte
Formelt sett er det ordfører som innkaller til kommunestyremøter, men her er det klart at kommuneledelsen føler behov for å fortelle politikerne hva de egentlig har vedtatt i sitt forrige møte.

Det gis en rekke argumenter for det kommuneledelsen hadde bestemt seg for på forhånd av møtet i mars kontra det et enstemmig kommunestyre ville ha av tiltak.

Det er Christer Best Gulbrandsen som er saksbehandler på denne saken. Han sier i klare ordelag at de med dette møtet vil sikre at vedtaket er riktig oppfattet før videre oppfølging og vil gi kommunestyret muligheten til å justere eller presisere sitt vedtak om kommunestyret ønsker det.

Dette – sammen med en rekke argumenter for den opprinnelige planen hans – levner ingen tvil om at kommunalsjefen ikke ønsker det samme som politikerne i kommunestyret.

Blant annet blir det ført en rekke argumenter for at kommunedirektøren har en utredningsplikt og at lov om offentlige anskaffelser må brukes hvis det skal bevilges penger til lokale lag og foreninger for at de skal lage et sommertilbud til ungdommen i Øvre Eiker.

Reagerer sterkt
Høyres kommunestyregruppe reagerer sterkt på utspillet fra Christer Best Gulbrandsen og at det nå er innkalt til et ekstraordinært kommunestyremøte førstkommende mandag. De har skrevet et langt brev til ordfører Knut Kvale der de svarer på saksframlegget og et lengre notat til ordfører fra samme saksbehandler.

– Vi mener at kommunedirektørens anbefaling til vedtak i mandagens møte må avvises. Videre går vi inn for at det enstemmige vedtaket fra mars blir stående, men med en avklaring om at kommunen går videre med saken i tråd med retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet, sier Høyres gruppeleder, Adrian Tollefsen.

Han ber også om at en planlagt dialogkonferanse med frivilligheten droppes. Denne skulle visstnok «prekvalifisere» lag og foreninger til å få penger til ulike sommeraktiviteter.

Adrian Tollefsen (H) reagerer sterkt på at kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen går imot et enstemmig kommunestyremøte.

Ikke noen motsetningsforhold
Adrian Tollefsen mener kommunens argumenter på en rekke områder som var planlagt av administrasjonen ikke holder vann.

– Hele framstillingen problematiserer de ulike tiltakene som har vært planlagt i forbindelse med budsjettet. Vi har allerede vedtatt å ha sommerskole og bevilget penger til dette. Men det vi her snakker om er en ekstrabevilgning fra regjeringen til en ekstra satsing. Jeg kan derfor ikke skjønne at dette skal rammes av reglene om offentlige innkjøp når direktoratet sier noe helt annet, sier Tollefsen.

Tollefsen sier også at de politiske partiene i Øvre Eiker vil stå på det enstemmige vedtaket fra mars, men at de åpner for at lag og foreninger kan kjøpe administrativ støtte fra kommunen om de søker om dette.

Får 2,1 mill. kroner
I alt 228 kommuner har søkt om tilskudd til sommerskole. Øvre Eiker kommune får i oversikten fra Utdanningsdirektoratet hele 2.112.900 kroner.

Drammen kommune blir begunstiget med 9.484.700 kroner.

Les også
https://www.udir.no/utdanningslopet/sommerskoletilbud/

Les også
https://www.udir.no/utdanningslopet/sommerskoletilbud/invitasjon-medarrangor/

Mange gode tilbud
I notatet fra Christer Best Gulbrandsen listes det opp en rekke tiltak som var under planlegging før kommunestyrets vedtak i mars. Det gikk som sagt ut på økning av tilbudet fra Forskerfabrikken til 225 elever og at alt skulle være gratis.

Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen argumenterer for sin opprinnelige plan og det er innkalt til ekstraordinært kommunestyre i morgen mandag 12. april.

Kulturskolen skulle bidra med dans- og dramaaktiviteter for elever i aldergruppen 8 til 16 år. Familiesenteret skulle engasjere gjennom et økt tilbud på Killingen i Sande og på Sundhaugen.

Også Utekontakten skulle engasjeres gjennom turer til Bø i Sommarland der det var planer om å kjøre en tur for hver skole på ungdomsskoletrinnet.

Problemet med disse tiltakene, slik politikerne ser det, er at de krever involvering av ansatte i kommunen og derved lønnsutgifter og administrative utgifter. Sommerskole, slik det blant annet ble arrangert av Eiker Kvikk i fjor var basert på frivillig innsats fra klubben, men med betalte ungdommer som drev selve aktivitetene.

I strid med vedtaket
I brevet fra Høyres kommunestyregruppe til ordfører Knut Kvale, skriver de at det kommer helt tydelig fram at pengene skulle tildeles lag og foreninger og ikke ses på som offentlige anskaffelser, med de regler som her gjelder.

– Vi finner det derfor merkelig at kommunedirektøren, uten avklaring med oss, har lagt til grunn at kommunen må gjennomgå nye anskaffelser for dette formålet. Det synes både unødvendig og kompliserende og i direkte strid med vedtaket fra kommunestyret, heter det i brevet.

Del:
Annonse