28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret gjorde kun små endringer i vedtaket sitt om sommerskole 2021 etter at det ble kalt inn til ekstraordinært møte i går. (Illustrasjon)

Sommerskole som politikerne ville det i Øvre Eiker

Som Eikernytt.no fortalt søndag, ville kommuneadministrasjonen ta det som ble omtalt som en «omkamp» av årets sommerskoletilbud. Saken ble behandlet i et ekstraordinært kommunestyremøte i går. Men det var et enstemmig kommunestyre som i all hovedsak gjentok sitt vedtak fra mars – men ett unntak.
Annonse

Det var Marianne Wærp som var saksordfører for dette ekstraordinære møtet. Hun argumenterte for kommunestyrets opprinnelige vedtak og hva som kunne og ikke kunne gjøres med dette tilskuddet.

I forslaget hun fremmet som et fellesforslag som samtlige partier sto bak, ble det gitt mulighet for at kommunale lønnsutgifter kunne rettferdiggjøres så lenge det ble holdt til et minimum.

Annonse

Hard kritikk fra Høyre
I søndagens artikkel på Eikernytt.no gikk Adrian Tollefsen (H) hardt ut mot kommuneledelsen for håndteringen av denne saken. Han likte veldig dårlig at kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen gikk mot et enstemmig kommunestyre i sin vurdering av saken gjennom et langt notat.

På mandagens møte kommenterte kommunedirektør Trude Andresen oppslaget og presiserte at hun var den øverste ansvarlige og at det ikke var noen solospillere bak henne i administrasjonen.

– Det skal ikke være tvil om at vi er enige med kommunestyret i intensjonene her. Vi ønsker at frivilligheten skal ha et stort engasjement for sommerskolen og jeg håper å bli trodd på det. Vi har lagt fram et tilleggsnotat der vi sier litt om prosessen. Ser at dette kunne vært bedre fra vår side og vi skulle involvert dere politikere før vi startet dette arbeidet, sa Trude Andresen under møtet.

– Forsøker ikke omkamp, men avklaring. Dette har blitt en sak i media. Jeg er ansvarlig for det som fremmes for kommunestyret og ikke noen solospillere bak meg i administrasjonen. Jeg har lagt fram det dere har fått i disse rundene, sier hun.

Bakgrunnen for at kommuneledelsen mente det måtte gås en ny runde i kommunestyret om denne saken, er en henvendelse fra kommunens egen advokat. Ifølge kommunedirektøren har advokaten en selvstendig stilling i kommunen og gjorde ledelsen oppmerksom på visse dilemmaer knyttet til tilskuddsordningen. Dette var dilemmaer som selv ikke Utdanningsdirektoratet hadde tenkt på.

– Vi har en kommuneadvokat med en fri stilling og vi må ta innspill fra advokaten om lovligheten i dette alvorlig. Vi har derfor har hatt kontakt med Utdanningsdirektoratet og de hadde ikke tenkt på dette som offentlige anskaffelser.

Kommunedirektøren har nå bedt kommunens egen advokat om å se på muligheten for hvordan de kan behandle disse tilskuddene. Ifølge Andresen må de ta en runde på dette i formannskapets møte 28. april sammen med hvordan de konkret skal fordele pengene og til hvilke lag og foreninger.

Savner sammen med
Håvard Lind (SP): – Det jeg har savnet i denne saken er momentet som vi har med paraplyorganisasjonene og hvorfor vi ikke har trukket inn dem før. Det har vært jobbet lenge med dette prosjektet ute i frivilligheten, sa han og la til at kommunen må få på plass mest mulig – så tidlig som mulig og at dette handler om å involvere. Dette må vi lære av, sa Lind.

Kjell E. Grønbeck (KrF) sa at kommunikasjon er en kunst. – Er vi usikre så kjører vi en ny runde. Dette var greit i denne saken slik at vi alle tenker likt inn i denne prosessen. Jeg blir usikker når jeg får en følelse av at kommuneadministrasjonen mener og gjør noe annet enn det vi har vedtatt. Men jeg tror på kommunedirektørens forsikringer i denne saken, sa Grønbeck.

Han la også til at de hadde vært i kontakt med sentrale myndigheter og fått klare signaler om at dette ikke skal være noe annet enn et tilskudd.

Trude Andresen presiserte at kommunens idrettskonsulent har vært i kontakt med idrettsrådet, men sa også at de må ta lærdom av dette.

Ordfører Knut Kvale avsluttet møtet med å si at han regnet med at dialogkonferansen ville bli nyttig og at ytterligere spørsmål kunne avklares her.

Denne konferansen arrangeres onsdag 14. april på Teams (digitalt)

Vedtak i Kommunestyret – 12.04.2021
Kommunestyret ønsker at tilskuddet fra Utdanningsdirektoratet til nye eller utvidete sommerskoletilbud 2021 i sin helhet tilfaller kultur og livskraft for derigjennom å stimulere frivilligheten i Øvre Eiker til å samskape med Øvre Eiker kommune til det beste for barn og unge. Tildelingen skal komme frivilligheten til gode. Kommunale lønnsutgifter skal begrenses til et minimum og da bare slik at den enkelte søker i ordningen, kan få godgjort lønns- og administrasjonskostnader enten hos seg selv eller til kommunen der hvor kommunen stiller med administrativ støtte.

Kommunedirektøren skal sørge for god samhandling mellom frivilligheten og kommunen for å komme frem til et så bredt og langvarig tilbud som mulig for flest mulig barn og unge.

Kommunestyret ber om at denne bevilgningen innrettes som en tilskuddsordning for frivillig sektor, og ikke som offentlige anskaffelser.

Begrunnelse
Et rikt og mangfoldig tilbud som sørger for en meningsfull fritid til barn og unge er viktig. Staten legger opp til at bevilgningen kan utformes som en tilskuddsordning for å fremme frivilligheten og samarbeidet med kommunen.

Del:
Annonse