21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bygningsbrann hos Norsk gjenvinning 8. mars 2018 (Foto: Lars Magne Hovtun, Oslo kommune, brann- og redningsetat)

Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko

Avfallsanleggene må minske faren for brann og etablere bedre systemer for å begrense miljøkonsekvensene av branner. Det viser et landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet ved norske avfallsanlegg som ble gjennomført høsten 2020. Kontrollene omfattet også hvordan anleggene begrenser miljøskadene hvis ulykken først er ute.
Annonse

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp de siste årene. I perioden fra 1. januar 2016 til 4. mars 2021 er det registrert 228 branner i norske avfallsanlegg. Antageligvis har det i tillegg vært en rekke branntilløp, som ikke vises i statistikken.

Samarbeider om å redusere branner
Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har tilrettelagt for aksjonen. Brann- og redningsvesen og statsforvaltere har til sammen gjennomført tilsyn på 145 avfallsanlegg.

Annonse

– Vi har over tid sett at det har vært mange branner og branntilløp i avfallsanlegg. Denne tilsynsaksjonen avdekket at 70 av de kontrollerte avfallsanleggene hadde ett eller flere alvorlige brudd, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Kontroll med det brannforebyggende arbeidet har vært sentralt i tilsynsaksjonen, og resultatene viser at det er et stort forbedringspotensial når det gjelder brann- og miljørisikovurderinger.

50 anlegg hadde mangler i sine brannrisikoanalyser
45 anlegg kunne ikke redegjøre for hvilke konsekvenser en eventuell brann ville ha for naboer til anlegget.

Mange hadde vesentlige mangler i opplæringsplanene innen forebygging av brann og slokkeberedskap.

– Vi forventer at eierne av avfallsanleggene øker brannsikkerheten og forbedrer internkontrollen, slik at det blir færre branner og branntilløp, sier Aarsæther.

Kan skade miljøet
Avfallsanleggene tar imot forskjellige typer og mengder avfall. Lagring og behandling foregår på ulike måter. Risikoen for brann vil derfor variere fra anlegg til anlegg.

Brannslokking i avfallsanlegg er svært krevende og kan ta mange dager. Brannene kan gi utslipp av giftig røyk, og langvarig slokkeinnsats kan føre til utslipp av brannskum og slokkevann som forurenser miljøet.

Tilsynet viste at åtte av 10 kontrollerte avfallsanlegg mangler gode nok systemer for å begrense miljøkonsekvensene av branner.

– Aksjonen har avdekket at anleggene har liten oversikt over mulige miljøkonsekvenser av brann ved deres anlegg og at de mangler tiltak for å begrense eventuelle skader av en brann. Brann i et avfallsanlegg kan ha store konsekvenser for både mennesker og miljøet nær anlegget, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Oppfølging av tilsynsaksjonen
Brann- og redningsvesen og statsforvaltere følger opp avfallsanleggenes regelbrudd lokalt. DSB vil vurdere endringer i forskriftene og veilede brann- og redningsvesenet i forståelsen av regelverket. Miljødirektoratet skal på sin side vurdere om det er behov for endringer av krav som stilles i tillatelsene til anleggene.

Miljødirektoratet og DSB anbefaler også at bransjeorganisasjonene bidrar til veiledning og kompetanseheving overfor avfallsanleggene.

Antall branner i avfallsanlegg i perioden 1. januar 2016 – 4. mars 2021
Viken: 45
Vestfold og Telemark: 28
Oslo: 27
Innlandet: 22
Agder: 18
Møre og Romsdal: 16
Nordland: 16
Trøndelag: 16
Troms og Finnmark: 15
Vestland: 14
Rogaland: 11

Elisabeth S. Aarsæther, Direktør DSB. (Foto: Anita Andersen – DSB)
Del:
Annonse