19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen er glad for kåringen der kommunen er best i landet på tilskudd til frivilligheten. Det setter Kari Mette Høstvik også pris på.

Kommunebarometeret: Øvre Eiker best i landet på frivillighetssatsing

Mens Kongsberg kommune er kåret til vinneren av Kommunebarometeret 2021, er Øvre Eiker på førsteplass når det gjelder bevilgninger til frivilligheten i kommunen – målt ut i fra folketall og inntektsnivå. Det viser årets kommunebarometer, som nylig ble lagt fram.
Annonse

Men det er langt fra førsteplass i den totale vurderingen som Kommunal Rapport har gjort på bakgrunn av innsamlede data – de såkalte Kostra-tallene som danner grunnlag for all offentlig statistikk i kommune-Norge.

For her havner kommunen på en 47. plass på den endelige rangeringen. Det er i utgangspunktet meget bra ettersom Øvre Eiker har gått fra en 200-plass i 2019 kåringen til en 48. plass i fjorårets kåring. Men at det ble førsteplass på frivillighetssatsing, er kommunalsjef Christer Best Gulbrandsen spesielt glad for.

Annonse

– Vi er en kommune som ligger litt under gjennomsnittet når det gjelder inntekter pr. innbygger og kan ikke bruke mye penger på de ulike områdene. Men at vi er best på å gi frivilligheten så gode kår som vi kan, er gledelig, sier Gulbrandsen.

Han viser til at kommunen får mye igjen for sin satsing på den frivillige sektor. Årets Sommerskole er et godt eksempel på det, mener han, selv om akkurat denne satsingen ikke teller med i årets kåring. For her er det 2020-tallene som gjelder.

De ulike sektorene i barometeret
Grunnskolen er det første sektoren i dette barometeret som Kommunal Rapport måler etter. I Øvre Eiker oppfylte 76,03 prosent av barneskolelærerne i norsk, engelsk og matematikk i 1.-7. trinn kompetansekravene i 2020.

Sykehjem og pleiebehov
Av dem som bor på sykehjem, er tendensen at 81,97 prosent har omfattende pleiebehov, hvis vi ser på den gjennomsnittlige prosentverdien for dette nøkkeltallet i 2020. Andelen øker klart over tid.

Barnevernet
Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn tre måneder å behandle gått litt ned de siste årene. I Øvre Eiker behandles 96 prosent av sakene innenfor tre måneder. Dette er bedre enn de fleste kommunene i landet.

Barnehagedekning
Øvre Eiker har ifølge statistikkene 5,8 barn per årsverk i de kommunale barnehagene. Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Gjennomsnittlig prosentverdi er nå 85,91 prosent. I Øvre Eiker går 77,9 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene. Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.

Økonomi
Gjennomsnittlig prosentverdi for korrigert netto driftsresultat var 1,19 i 2020. For dette nøkkeltallet kan det imidlertid være viktigere å se på kommunens eget resultat enn hvordan den klarer seg mot resten av landet. For Øvre Eiker var korrigert netto driftsresultat på 0,86 prosent i fjor. Det er svakere enn gjennomsnittskommunen.

Øvre Eiker har penger på disposisjonsfond, og fondet var i fjor på 6,3 prosent av bruttoinntektene til kommunen. Det er mindre enn de fleste andre kommuner i landet.

Netto renteeksponert gjeld for Øvre Eiker var i fjor på 32,6 prosent av brutto driftsinntekter, noe som er svakere enn gjennomsnittskommunen.

Investeringsnivået i Øvre Eiker var i fjor 10,62 prosent av brutto driftsinntekter for de fire siste år, og dette er under tendensen for landet.

Kultursektoren
Øvre Eiker kom på 209. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret for 2021. De tre tyngste nøkkeltallene i kultursektoren er netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge, netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per innbygger og antall ansatte kulturarbeidere i kommunen.

Men når det gjelder andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige ligger altså Øvre Eiker på topp i landet.

Du kan lese hele rapporten for Øvre Eiker fra Kommunal Rapport her. (PDF)

Pusser opp – sammen med frivilligheten
At Øvre Eiker scorer bra på frivilligheten, er noe som også gleder kommunens egen frivillighetskoordinator, Kari Mette Høstvik.

Etter en hektisk sommer med Sommerskolen der 200 unger har fått et godt tilbud, jobber hun nå med å få Arbeidern i Gamle-Hokksund pusset opp og gjort mer attraktiv for leietakere slik at enda flere kan ta i bruk dette forsamlingslokalet.

Sammen med brukerne av huset og frivillige er det malt vegger og tak og neste år håper hun at uteområdet kan gjøres om til en slags park. Da håper hun at nærmiljøanleggspenger kan bidra. Målet er en park som gjerder inn mot gatene i dette kvartalet slik at store og små får en mer beskytter tilværelse her.

Øvre Eiker har totalt ca. 400 lag og foreninger som er registrert på ett eller annet vis. I kommunens eget kontaktarkiv er det 286 lag og foreninger. Mange av disse får ta del i de ca. to millioner kroner som kommunen deler ut i ulike støtteordninger gjennom året.

– Vårt totale budsjett er litt under 40 mill. kroner og dette skal dekke lønn og alt vi driver med fra bibliotek, museer og BUA til ungdomsklubber for å nevne noe. Da sier det seg selv at vi må spille på lag med frivillige lag og foreninger for å få mest mulig ut av de midlene vi har, sier Christer Best Gulbrandsen, som nylig har gjort eikværing av seg og flyttet til Ormåsen.

Han og resten av staben på kulturkontoret skal snart starte arbeidet med en ny kulturstrategi for kommunen og her understreker han viktigheten av å snakke med de ulike aktørene for å få et best mulig resultat.

– Det er viktig at vi som kommune ikke styrer frivilligheten for mye, men gir dem tilskudd som gjør dem i stand til å finne egne løsninger, sier han.

2022 er Frivillighetsåret og da blir det tatt en gjennomgang av hvordan kommunen kan jobbe bedre sammen med frivilligheten.

Del:
Annonse