21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

KRONIKK: Tillit og fellesskap i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn

Folkebevegelsen «Øvre Eiker Viser Ansikt» (ØEVA) har drevet holdningsskapende arbeid for toleranse og et medmenneskelig fellesskap i vår kommune i 25 år. Dette ønsket vi å markere sist høst med en Dialogsamling i Vestfossen kirke. Dette satte koronarestriksjonene en stopper for.
Annonse

Nå går vi for denne viktige samlingen 13. oktober. Ledere fra forskjellige trossamfunn: Ervin Kohn fra det Mosaiske trossamfunn, Imam Senaid Kobilica, Tom Hedalen fra HEF og domprosten i Tunsberg Marta Botne vil samtale om hva tros- og livssynssamfunn kan bidra med for å skape tillit og samhørighet i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. Debattleder er dialogprest i Drammen, Ivar Flaten.

Øvre Eiker Viser Ansikt sin målsetting er nedfelt i et «Verdimanifest», forfattet av lag, foreninger, organisasjoner, skolen og kirken og som Øvre Eiker kommune vedtok som sitt verdigrunnlag i år 2000. 

Annonse

Dette er nå revidert og har tatt inn nye mål for arbeidet framover. Det løfter fram vårt engasjement for samhold og fellesskap i samfunnet som helhet og i våre lokalsamfunn. Vi ønsker å sette søkelys på det å bygge tillit til hverandre og å bidra til å skape møteplasser der mangfold møtes og meninger brytes i felles respekt og forståelse.

Vi setter også søkelys på utfordringene fra nynazisme og ekstremisme i vår tid. Også i vårt land foregår det en betydelig polarisering mellom grupper både religiøst, politisk og ideologisk.

Sterke ytringer på sosiale medier, i offentlig ordskifte og oppblomstring av rasistiske grupper, signaliserer at samfunnet står i fare for å splittes og det skapes motsetninger som setter fellesskap og trygghet i fare.

Øvre Eiker viser ansikt ønsker å arbeide for et fellesskap i kommunen der vi kan oppleve oss trygge og respektert selv om vi tenker, tror og mener forskjellig. Vi vil motvirke holdninger og handlinger som gjør at enkeltindivider og grupper diskrimineres eller mobbes.

Dialogsamtalen vil finne sted i Vestfossen kirke onsdag 13. oktober kl. 18.00.

Det blir anledning til spørsmål og kommentarer. Under samlingen vil Verdiprisen bli utdelt til den/de som på en særskilt måte har virkeliggjort Verdimanifestes visjoner.

Svein Ludvig Larsen

Del:
Annonse