1. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker kommune har fått påpekt flere avvik for rensing av avløpsvann i Hokksund og risikerer en tvangsmulkt på 100.000 om dette ikke er rettet innen 1. februar.

Avvik og anmerkninger for Øvre Eiker kommunes avløpshåndtering

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hatt et landsomfattende tilsyn med avløpssektoren. Øvre Eiker kommune slapp som ventet ikke unna og fikk fem avvik og to anmerkninger for ting som ikke var helt på «stell» under inspeksjonen 15. september. Nå risikerer de tvangsmulkt om det ikke skjer noe.
Annonse

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket fem avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen, som fant sted 15. september i år. Virksomhetsleder og kommuneledelsen deltok på denne inspeksjonen, som ble gjennomført av Irene Tronrud hos Statsforvalteren.

I rapporten heter det at Statsforvalteren ser alvorlig på avvik 1 og 2. Det er alvorlig at anlegget ikke overholder rensekrav fastsatt i tillatelsen. Videre er avvik 2 gjentakende for forrige tilsyn i 2019.

Annonse

Avvik:
• Kommunen overholder ikke rensekrav fastsatt i tillatelsen.• Kommunen har manglende oppfølging av miljørisikovurdering og planer.• Kommunen har mangelfull avviksregistrering• Kommunen mangler flere skriftlige rutiner for å begrense og forebygge forurensning til ytre miljø.
• Kommunen har mangelfull systematisk gjennomgang av internkontrollen for ytre miljø.

Anmerkninger:
• Kommunen kan ta større del i utarbeidelse av prøvetakingsprogram.• Kommunen kan forbedre avløpsnettets utskiftingsgrad.

Flere kommuner i Viken har alvorlige avvik
Statsforvalteren har gjennomført tilsyn i en nasjonal tilsynsaksjon for større kommunale avløpsanlegg. De gjennomførte åtte tilsyn i august og september 2021. – Vi er bekymret over at flere av kommunene har alvorlige gjentakende avvik, skriver Statsforvalteren på sine nettider.

Formålet med tilsynsaksjonen var å ansvarliggjøre kommuneledelsen. Vi skulle også kontrollere om kommunen tar sitt ansvar for tilstrekkelig rensing av avløpsvann, og at kommunen ikke igangsetter utbygginger uten at avløpsanleggene er dimensjonert til å ta imot og rense for de økte tilførslene kommunen planlegger for.

Oppfølging
Statsforvalteren har gitt kommunene frist til å lukke avvik, eller redegjøre for hvordan avvik skal lukkes.

For kommuner med alvorlige avvik vil Statsforvalteren følge opp med tidssatte fremdriftsplaner der det knyttes tvangsmulkt til fristene. Kommunen skal selv utarbeide fremdriftsplan med frister for å lukke avvik.

Tvangsmulkt er ingen bot, men et virkemiddel for å drive kommunen gjennom en fremdriftsplan med frister for retting av alvorlige avvik.

Øvre Eiker kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Øvre Eiker kommune innen 1. februar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

De ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Statsforvalteren sier at de ser alvorlig på avvik 1 og 2 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Det er alvorlig at anlegget ikke overholder rensekrav fastsatt i tillatelsen og dette er gjentakende alvorligavvik jf. brev fra Statsforvalteren datert 27. mai 2021. Statsforvalteren følger allerede opp avvik 1 i egen sak.

Videre er avvik 2 gjentakende fra forrige tilsyn i 2019; kommunen har fortsatt ikke rettet avviket knyttet til mangelfull miljørisikovurdering og handlingsplanen inneholdt ennå ikke tidsfrister. Statsforvalteren varsler nå en tvangsmulkt for dette avviket på 100.000 kroner dersom de ikke mottar dokumentasjon på at det er rettet opp innen fristen 1. februar neste år.

Skal bygge nytt anlegg
Øvre Eiker kommune skal bygge nytt renseanlegg i Hokksund og kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag satt av vel 80 mill. kroner til oppstart av dette neste år. Det er videre satt av 122 mill. i 2023 og 75 mill. i 2024 og i 2025. Til sammen skal det gi en kostnad på 352,4 mill. kroner ifølge budsjettforslaget.

Byggestart er planlagt neste høst, men dette vil neppe gi kommunen arbeidsro med tanke på de avvik som Statsforvalteren nå har påpekt.

Du kan lese hele tilsynsrapporten her (PDF)

Del: