20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker troner fortsatt på toppen av sykefraværsstatistikken med 5,7 prosent. Det er en økning på tre prosent i forhold til 3. kvartal i fjor. (Illustrasjon)

Øvre Eiker troner fortsatt på sykefraværs-toppen

Det har vært en økning i sykefraværet i Vest-Viken med tre prosent i snitt og Øvre Eiker regjerer fortsatt på toppen av listen over legemeldt sykefravær med hele 5,7 prosent i 3. kvartal i år.
Annonse

I 3. kvartal 2021 var det legemeldte sykefraværet på 4,3 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 3,0 prosent sammenlignet med samme periode i 2020. I Viken fylke var sykefraværet på 4,7 prosent (+3,3 %), mens det i landet som helhet var på 4,7 prosent (+3,8 %).

Viken fylke: Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær
Det legemeldte sykefraværet i 3. kvartal representerte 1.612.889 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (35,8 %) og psykiske lidelser (21,4 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk, mens det er sykefravær knyttet til sykdommer i luftveiene som har hatt den største økningen (+16,5 %).

Annonse

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 20,7 prosent en gradert sykmelding. Det er en liten økning sammenlignet med 3. kvartal 2020. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Region Vest-Viken: Geografiske forskjeller
Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Øvre Eiker med 5,7 prosent og Hol og Flesberg med 5,3 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 3,5 prosent og Gol med 3,4 prosent.

Sykefraværet redusert blant de yngste og eldste
Sykefraværet øker innenfor de fleste aldersgrupper sammenlignet med 3. kvartal 2020. Økningen er størst i aldersgruppene 50-59 år (4,2 %) og 30-39 år (4,5 %), mens det er en nedgang i aldersgruppene 16-19 år (-8,1 %) og 60-69 år (-4,2 %).

Sykefraværet for kvinner var på 5,5 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,2 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en reduksjon i sykefraværet for menn (-1,5%), mens kvinner hadde en økning (+6,2%). En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisningssektoren.

Næringer
Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 6,8 prosent. Deretter fulgte transport og lagring med et sykefravær på 5,1 prosent. Sammenlignet med 3. kvartal 2020 var det næringene undervisning (+13,6 %) og informasjon og kommunikasjon (+13,1 %), som hadde den største økningen i sykefraværet, mens det var overnattings- og serveringsvirksomhet (-25 %) som hadde den største reduksjonen i sykefraværet.

Del:
Annonse