24. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statsforvalteren i Oslo og Viken vil verne seks områder i fylkene – blant dem Klippa i Øvre Eiker kommune. (Illustrasjon: Statsforvalteren)

Statsforvalteren: Vil verne Klippa i Øvre Eiker kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken starter nå opp prosessen med vern av seks skogområder i Viken. Alle som ønsker det kan komme med innspill innen 21. januar 2022.
Annonse

Formålet med denne oppstartsmeldingen er å hente inn synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det lages et mer konkret verneforslag med detaljerte grenser og vernebestemmelser, skriver Statsforvalteren på sine nettsider.

Det meldes oppstart for følgende fem nye områder:
Eikhaugen, Indre Østfold kommune, ca. 200 daa. Klippa, Øvre Eiker kommune, ca. 278 daa. Kongsrud, Sarpsborg kommune, ca. 169 daa. Kullebunddalen, Rakkestad kommune, ca. 59 daa. Trollerudåsen-Klemma, Indre Østfold kommune, ca. 2750 daa

Annonse

Og utvidelse og sammenslåing av: Orkerødskogen og Fuglevik naturreservater, Moss kommune. Utvidelse på ca. 188 daa.

Statsforvalteren gjør spesielt oppmerksom på at avgrensningene ikke er et verneforslag, men er det arealet som skal utredes videre i verneprosessen. Det må forventes endringer.

Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Formålet med vernet
Aktuell verneform for samtlige av områdene er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37.

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen.

De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen bestå og utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge.

Områdene i oppstartsmeldingen varierer fra rik og fuktig ravineskog i lavlandet til fattigere barskog i høyereliggende strøk. Skogområdene er gjennomgående eldre, men med enkelte yngre områder med godt restaureringspotensiale. Det er rikt biologisk mangfold i de foreslåtte områdene, og flere forekomster av sjeldne og trua arter.

Hva innebærer et vern?
Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Innspill og videre prosess
Statsforvalteren vil gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Fristen for å gi tilbakemelding er 21. januar 2021.

Etter gjennomgang av innspillene, vil verneforslaget med detaljerte områdeavgrensninger og verneforskrifter sendes på høring.

Du kan lese rapporten om Klippa HER

Del:
Annonse