23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Magnus Weggesrud (t.v.) og Olav Skinnes – begge fra Senterpartiet.

Å gjenopprette Buskerud blir en enorm seier for folkestyret

LESERINNLEGG: Fredag 17. desember la fylkesrådet i Viken, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, frem saken om deling av Viken. Innstillingen og anbefalingen er tydelig. Viken bør deles opp i Akershus, Buskerud og Østfold.
Annonse

Senterpartiet og Arbeiderpartiet leverer her på det vi ble enige om i både fylkesrådsplattformen i 2019 og Hurdalsplattformens formuleringer om oppdeling.

Begrunnelsen til fylkesrådet er tydelig: Etter en helhetlig vurdering begrunnes søknaden i at fylkesdeling vurderes som den beste løsningen for et velfungerende folkestyre, ivaretakelse av innbyggernes interesser og leveranse av tjenester i et hensiktsmessig geografisk område.

Annonse

Reaksjonene etter fremleggelsen 17. desember var som forventet. Høyre, Venstre og KrF mener det vil være helt forferdelig å dele opp Viken, og at nå som Viken først er der, så må den få leve. Akkurat som om de har monopol på å gjøre endringer i fylkesstrukturen.

La oss derfor være klinkende klare. Den forrige regjeringa slo sammen Akershus, Buskerud og Østfold med tvang. Den folkelige motstanden har vært stor hele veien, og vi i Senterpartiet har kjørt saken tydelig fram i valgkampen i 2017, 2019 og 2021. Viken er et av de mest horrible eksemplene på sentraliseringsprosjekter etter åtte år med borgerlig styre.

Ikke overraskende prøver de nå å isolere dette til kun å handle om kroner og øre. Selvsagt er ikke dette irrelevant, men kjernen i vår kamp for gjenopprettelse av Buskerud handler om at folkestyret og demokratiet mye bedre vil ivaretas i tre fylker, fremfor Viken med 1,2 millioner innbyggere, og det vil stanse sentraliseringen som kommer hvis Viken ikke blir oppløst.

Det kostet 336 millioner å etablere Viken. Av dette fikk de tre fylkene kun smuler av den forrige regjeringen. Regninga ble lempa over på fylkene, på noe de ikke ville ha.

I rapporten som kom fredag estimeres det at kostnadene ved deling vil ligge i et intervall mellom 310 og 440 millioner. Dette avhenger i stor grad av hva slags løsninger som velges for IKT. Her anbefaler fylkesrådet klart og tydelig at de tre nye fylkene bør ha et forpliktende samarbeid. Altså, den rimeligste løsningen.

For det er fornuftig å se på hvilke områder, på administrativt nivå, de tre nye fylkene kan samarbeide. Dermed vil oppdelinga kosta rett i overkant av 300 millioner, hvis ikke enda rimeligere, og det kan redusere fremtidige driftsutgifter. Dette skal vi gjøre så grundig, rimelig og effektivt som mulig. 

Økonomien til de tre nye fylkene har fått en del omtale. Her er det først viktig å si følgende. Alt bygger på usikre anslag. Stortinget legger rammene for kommuner og fylkers økonomi ett år om gangen i statsbudsjettet hver høst, og Hurdalsplattformen slår fast at man skal gjennomgå fylkenes inntektssystem etter ny fylkesstruktur er lagt, nettopp for å sikre de nye fylkene bærekraftig økonomi og rette opp i skeivheter.

Dette er, og har alltid vært, dynamisk, og selvsagt vil Stortinget sørge for at alle fylker og kommuner skal ha en bærekraftig økonomi for å yte de tjenestene de er pålagt å yte. 

Det anslås at Buskerud vil få reduserte inntekter på rundt 290 millioner når Røyken og Hurum blir en del av Akershus. Denne summen inkluderer derimot IKKE bortfall av utgifter. Disse ligger på rundt 120-130 millioner. I tillegg anslås det at Buskerud må spare inn 10-60 millioner over en 10 års-periode, grunnet befolkningsutviklingen.

Alt dette bygger på usikkerhet, og som nevnt tidligere tar vi det som en selvfølge at Stortinget sørger for at Buskerud får en bærekraftig økonomi. Det er også viktig å legge til at frem mot 2027, må dagens Viken skjære ned på drift på rundt 300 millioner. Dette grunnet underfinansiering av nye oppgaver, endring av inntektssystem og rammene vi har. Alt grunnet den forrige regjeringa. Nå har vi en regjering som skal rydde opp i dette. Nå slipper også folk i Buskerud å bekoste nytt fylkeshus i Sandvika til 1 milliard.

De ansatte skal inkluderes og ivaretas godt i prosessen. Ingen mister jobben.

For Senterpartiet handler oppdeling av Viken om så mye mer enn kroner og øre. Det handler om hvordan innbyggerne skal kunne påvirke og ha noe å si på politiske avgjørelser. I et gigantisk fylke med 1,2 millioner innbyggere er den veien for lang, de folkevalgte har ikke nok lokalkunnskap og lokalt engasjement, og tilliten folk har til politikere vil svekkes. Vi mener derfor folkestyret og innbyggernes interesser bedre vil ivaretas i Buskerud som eget fylke.

Olav Skinnes
Nestleder i fylkesrådet Senterpartiet

Magnus Weggesrud
Fylkestingsrepresentant 
Senterpartiet

Del:
Annonse