29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre – gruppeleder og leder i Øvre Eiker Senterparti.

Øvre Eiker 2022 – et budsjett å leve med

LESERINNLEGG: Budsjettet for 2022 ble behandlet i formannskapet 24. november og vedtatt i kommunestyret 15. desember. Det samme ble økonomiplanen 2022-2025.
Annonse

Øvre Eiker har som de fleste kommunene en stram økonomi, men et budsjett som sikrer en kompensasjon for pris og lønnsvekst for alle våre seksjoner er et godt utgangspunkt for neste år. Det er ikke mer enn ett par år siden såkalte «ostehøvelkutt» var normalen for våre seksjoner.

I tillegg styrkes hjemmesykepleien med 5 millioner kroner. Tjenesten for funksjonshemmede styrkes med 2 millioner kroner. BPA (brukerstyrt personlig assistanse) styrkes med 6,9 millioner kroner. Barnehage, skole og barnevern styrkes med nesten 11 millioner kroner. I tillegg styrkes barn og unges psykiske helse med 5 millioner kroner fra opprinnelig ramme. Det er vedtatt klare mål og delmål for kommunen, og kursen videre er satt.

Annonse

Når det gjelder investeringer ligger det for hele økonomiplanperioden inne en sum i overkant av 850 millioner kroner. For 2022 er det blant annet fokus på barnehage, utvikling av Eikertun-området, Vestfossen barne- og ungdomsskole, Ormåsen skole, startlån og investeringer i vann og avløp. Samtidig fortsettes arbeide med vedlikeholdsetterslepet på våre formålsbygg.

Øvre Eiker har to hovedprinsipper: «Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker» og «Helt innafor». Fire hovedstrategier: «Ett lag for god oppvekst» – «Sammen om hverdagsmestring» – «Livskraftige steder» og «Medarbeidere som mestrer». Dette er de langsiktige målene som det jobbes mot!

For å nå disse skal det blant annet neste år jobbes med en helhetlig plan for Ormåsen, sentrumsplan Vestfossen, sikre skoleveier med flere gang- og sykkelveier, få på plass en næringsplan, ferdigstille bygdegate Darbu, følge opp kommunens nullvisjon på nedbygging av dyrka mark og ikke minst ferdigstille kommuneplanen som er avgjørende for videreutviklingen av vår kommune.

Senterpartiet har lagt ned et betydelig arbeid for å få gjennomslag for våre kjernesaker i budsjettet, og er godt fornøyd med at vi har fått et økonomisk ansvarlig budsjett, med klare prioriteringer.

Senterpartiet vil takke Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti for en god og konstruktiv budsjettprosess.

Vi vil også gi honnør til administrasjonen for et godt og konstruktivt samarbeid.

Samtidig ønskes dere alle en riktig GOD JUL og ett riktig GODT NYTT ÅR og en spesiell takk til alle dere som må jobbe i jule- og nyttårshøytiden

Kim Mogen Myhre
Gruppeleder og leder Øvre Eiker SP

Del:
Annonse