18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øyvind Hugsted i planavdelingen redegjorde for planprosessen videre nå som høringsfristen går ut på søndag.

Idretten med klar beskjed til politikerne: Bygg flerbrukshall – ikke «gymsal»

Politikerne som var møtt opp til informasjonsmøtet om ny barneskole på Loesmoen tirsdag ettermiddag fikk en klar beskjed av idretten i kommunen. Bygg en flerbrukshall – ikke en «gymsal» som ifølge Idrettsrådets leder ikke engang er lovlig.
Annonse

Et 30-talls innbyggere, politikere og ansatte i kommunen var i ettermiddag samlet til informasjonsmøte om reguleringsplanen for ny barneskole på Loesmoen. Dette er første steg i realiseringen av en ny gigantisk barneskole med plass til 700 elever.

Prosessen med høring er allerede godt i gang og søndag går høringsfristen ut. Etter det skal alle innspill som er kommet inn bearbeides av planavdelingen før saken sendes over til politikerne nok en gang i løpet av våren.

Annonse

Samtidig jobber Øvre Eiker kommunale eiendom med å forberede en arkitektkonkurranse med prissetting av den nye skolen. Det er lagt opp til at fem entreprenører skal inviteres til å delta i denne konkurransen – såkalt prekvalifisering. Først ved årsskiftet 2022/2023 skal det tas stilling til hvem som får oppdraget og en ny skole kan tidligst stå ferdig til skolestart i 2025.

Stor skepsis til skoleveien
Etter en presentasjon av planprosessen fra plansjef Anders Stenshorne, Øivind Hugsted på planavdelingen og kommunalsjef Else Berit Kyte, hadde salen en rekke spørsmål. De fleste gikk på prognoser for elevtall og trafikksituasjonen langs skoleveien.

Elevtallsprognoser er ingen eksakt vitenskap, noe Kyte understreket under møtet. Men det er lagt opp til at det i skoleåret 2027 og 2028 er 578 elever på barneskoletrinnet og dette vil utløse 28 klasser. Det skal dermed være god plass på den nye skolen med plass til 700 elever.

Men flere i salen trakk fram den planlagte utbyggingen av Ullernskogen og det omstridte feltet Blåfjell mellom Årbogen i Drammen og Harakollen. Hvis dette bygges ut i sin helhet, vil det bety flere hundre eneboliger og andre boligtyper – og potensielt mange barn som skal gå på skole i Hokksund.

Det er ikke forventet at flere elever må gå eller bli kjørt gjennom sentrum med en skole på Loesmoen i forhold til dagens skole på Lerberg. Men det ses nå på ulike løsninger for å få gjort skoleveien så sikker som mulig. Hokksundbrua er en utfordring som Statens vegvesen har ansvar for. Men de vil gjerne legge dette over på kommunen. De blir neppe enige med det første.

Deretter jobbes det med en mulig gangbru fra Tangengata over til der renseanlegget nå ligger med videre forbindelse til skolen via gangveien langs elva. Det har også vært snakket om en gangbru fra Hokksund Camping over elva til Loesmoen, men her stritter lakseinteressene imot. Det er også et økonomisk spørsmål.

Skole og idrett sammen
Området hvor skolen skal ligge på Loesmoen, var opprinnelig regulert til idrettsformål alene. Men dett er nå endret til idrett og skoleformål. Øivind Hugsted og Anders Stenshorne mente det var få problemer med å plassere en skole på dette området, men trafikkavviklingen ville by på en del problemer.

Derfor jobber de nå med hvordan de best kan løse transporten til og fra skolen. Det vil i så fall bety relativt store investeringer i veiutbedring og anleggelse av bussholdeplass, gangvei, fortau og parkeringsplasser. De foreløpige planene går på at bussene skal kjøre inn ved «Kurbadet», bort Loesmoveien og ned Lyngveien. Med dette får bussene avstigning på høyre side og elevene slipper å gå over veien for å komme seg på skolen. Det samme gjelder skolebussen hjem igjen.

Men det er overraskende få elever som benytter seg av skolebussordningen i Hokksund. Tellinger som er gjort viser at det er 18-20 elever i snitt som bruker skolebussen. De aller fleste går, sykler eller blir kjørt av foreldrene sine. Og det siste byr på store utfordringer når det gjelder trafikksikkerhet. Det må derfor lages en «kiss and ride» løsning ved Hokksund hallen.

Det kommer også til å bli en utfordring med nok parkeringsplasser og ved skolen og her må kommunen søke samarbeid med Hokksundhallen, som i dag har 84 P-plasser. Men selv om mange av disse ikke brukes på dagtid, vil lærere og andre ansatte belage seg på andre transportmidler enn bil for å komme seg på jobb.

Anders Stenshorne (t.v.) og Øyvind Hugsted håper på flere og kreative innspill til reguleringsplanen for ny skole på Loesmoen.

Idrettshall må til
Hanne Lyngaas i Idrettsrådet var sammen med Kjell Bruknapp i Hokksund IL klare på at det måtte bygges en flerbrukshall og ikke en litt stor «gymsal» som ifølge Lyngaas ikke er lovlig etter dagens bygge-standarder. Hun og Bruknapp oppfordret derfor det kommunale eiendomsselskapet om å legge inn dette i planene som nå skal utarbeides. De sa seg også villig til å være med på finansieringen av en ny hall, da kapasiteten er sprengt i kommunens øvrige haller.

De mente en slik hall i tillegg ville generere større leieinntekter til kommunen hvert år og således være med på å betale for investeringen – noe en «gymsal» ikke ville.

Idrettsrådets representant var også skeptisk til utenomhusplanen og mente det ikke var nok plass til lovpålagte uteområder ved denne skolen. Her mente hun at idretten måtte komme mer inn i prosessen med den kompetansen de hadde.

Kommunalt eiendomsselskap
Det er Øvre Eiker kommunale eiendom som skal styre prosessen med selve utformingen av den nye skolen. Det er allerede laget et rom- og funksjonsprogram, men selve utformingen på skolen er det opp til arkitekter og entreprenører å komme med forslag på.

Det er leder i utbyggingsavdelingen i selskapet, Brynjar Henriksen, som skal lede dette arbeidet. Med seg har han flere som skal trekke inn synspunkter fra alle berørte parter, også elevene ved skolen.

Henriksen sier han har seks skoler i Kongsberg på «samvittigheten» og så klart at både Idrettsrådet og HIL hadde gode poenger med flerbrukshall kontra en gymsal. I mandatet fra politikerne ligger det også å utrede muligheten for en ny svømmehall på Loesmoen, men dette kommer i stor grad av hva som vil skje med restaureringen av rådhuset.

Et 30-talls innbyggere, politikere og ansatte i kommunen var møtt opp til tirsdagens informasjonsmøte om skoleutbyggingen på Loesmoen.
Del:
Annonse