20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

ØVRE EIKER: Kommunedirektør Trude Andresen og økonomisjef Leif Arne Steingrimsen kan si seg fornøyd med fjorårets overskudd på 40,7 mill. kroner.

Godt resultat i Øvre Eiker – gikk 40,7 mill. i pluss i fjor

Øvre Eiker kommune har overlevert regnskapet for 2021 til Viken kommunerevisjon for revidering. Kommunen samlet hadde et netto driftsresultat på 40,7 millioner kroner. Det er en solid oppgang fra 1,2 millioner kroner i 2020.
Annonse

Fjorårets overskudd er i samsvar med regnskapsforskriften, avsatt til disposisjonsfondet. Netto driftsresultat var på 3,3 prosent av de frie inntektene.

Gode skatteinntekter i 2021 var hovedårsaken til at regnskapsresultatet ble bedre enn budsjettert.

Annonse

Kommunesektoren hadde også i 2021 et krevende år med håndtering av koronapandemien og store ekstrakostnader til dette. De direkte utgiftene til håndtering av pandemien i Øvre Eiker beløp seg til nesten 35 millioner kroner. De største kostnadene knyttet til pandemien har vært i helse- og omsorgssektoren og til drift av vaksinesenter.

Befolkningsøkningen i 2021 var på 335 innbyggere, og pr. 01.01.2022 var innbyggertallet i kommunen 20.044. Sammenlignet med 01.01.2021 var dette en vekst på 1,7 prosent. Den største veksten var i aldersgruppen over 67 år som økte med 3,9 prosent, og i aldersgruppen 6-15 år som økte med 2,4 prosent, melder kommunen i en pressemelding.

I noen av tjenesteområdene var det i 2021 en underliggende kostnadsvekst som er bekymringsfull. Dette gjelder tjenester som brukerstyrt personlig assistanse, hjemmetjenester og kjøp av tilbud innen psykisk helse og rus, samtidig som barnevernsutgiftene er høye. Kommunen merket også i 2021 at prisveksten var sterk, særlig på varer som energi, mat og smittevernutstyr.

Som vekstkommune er Øvre Eiker i behov av store investeringer i skoler og helse og omsorg de neste 10 årene. For å kunne finansiere investeringene er kommunen avhengig av egenkapital slik at låneopptaket ikke blir for stort. Ved utgangen av 2021 var disposisjonsfondet på 119,5 millioner kroner.

Kommunedirektøren er godt fornøyd med et positivt netto driftsresultat i 2021, men understreker også at det er nødvendig å redusere kostnadsveksten i enkelte tjenester i årene som kommer.

Del:
Annonse