16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Idrettsanlegg og andre med base i Øvre Eiker kan søke om strømstøtte. (Illustrasjon: VIF)

Skal fordele 1,5 mill. kroner i strømstøtte til frivillige lag og foreninger

Kulturdepartementet har tildelt Øvre Eiker kommune 1.521.662 kroner til fordeling til frivilligheten for økte strøm- og fjernvarmekostnader i desember 2021 og i perioden januar til mars 2022. Nå er det mulig for lag og foreninger med kostnader i Øvre Eiker å søke, og fristen er 15. mars.
Annonse

Det er frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret som kan søke denne støtte. I tillegg andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og som har utgifter til strøm og fjernvarme (f.eks. idrettsanlegg organisert som AS).

Også andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet, for eksempel grendehus eid av samvirker hvor frivillig innsats er avgjørende for driften, kan søke om denne støtten.

Annonse

Det er kommunen som avgjør om virksomheten som søker er å anse som frivillig drevet.

Alle som søker må søke direkte. Det vil si at søknaden ikke skal gå via en paraplyorganisasjon eller noe nasjonalt/regionalt ledd.

I en e-post som er gått ut til alle lag og foreninger i Øvre Eiker, heter det at kostnadene må ha kommet i kommunen der dere søker. Er dere registrert med adresse i en annen kommunen enn Øvre Eiker, men har kostnader til lokaler i Øvre Eiker, må dere søke i Øvre Eiker. Er dere registrert i Øvre Eiker, men har kostnader til lokaler i annen kommune, må dere søke der.

Hvem får ikke støtte?
Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke få tilskudd. Dere kan ikke få dekket økte strømutgifter i private hjem. Hvis dere har mottatt tilskudd etter EØS-reglene om statsstøtte på mer enn 200.000 euro over en treårsperiode, og ikke er omfattet av såkalte gruppeunntak i disse reglene, kan dere heller ikke få støtte.

Hva kan dere søke om?
Dere må kunne dokumentere at dere har utgifter til strøm eller fjernvarme, enten i lokaler dere eier eller lokaler dere leier. Kvalifiserer dere for støtte, får dere støtte etter følgende satser:

Desember: 59 øre per kWt
Januar: 57 øre per kWt
Februar: 38 øre per kWt
Mars: 66 øre per kWt

Vi legger til grunn samme forbruk for februar og mars som i januar. Hvis dere mener dere vil ha større forbruk i februar og/eller mars enn i januar, så må dere begrunne dette, og så vil kommunen vurdere om det er sannsynlig.

Hvordan søker dere?
Registrert i Frivillighetsregisteret og skal søke om kostnader i Øvre Eiker kommune:

Er dere registrert i Frivillighetsregisteret og samtidig skal søke om kostnader i Øvre Eiker kommune, skal dere bruke nasjonalt søknadsskjema på www.lottstift.no/stromstotte.

Fristen for å søke der er 15. mars 2022 kl. 13.00. Dere må ha klart organisasjonsnummer, kontonummer, kWt forbruk i desember og januar og mulighet til å laste opp strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg i søknaden. Bruk kommentarfeltet hvis dere mener at forbruk i februar og/eller mars blir høyere enn i januar.

Andre:

Hvis dere ikke er registrert i Frivillighetsregisteret og/eller er registrert i annen kommune, men skal søke om kostnader til lokaler i Øvre Eiker kommune, må dere søke ved å sende en e-post til [email protected].

Del:
Annonse