24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Villaks som har vandret tilbake fra havet for å gyte i elva. Her på en delvis islagt gyteplass. (Foto Bjørn Barlaup, NORCE LFI)

Plutselig endring i Norskehavet førte til rask nedgang i villaks-veksten

På bare ett år ble veksten til villaksen kraftig redusert langs store deler av norskekysten. Særlig bestandene på Vestlandet og i Sør-Norge er berørt, viser ny NORCE-ledet studie. Forskerne har også avdekket hvorfor dette skjedde.
Annonse

I 2005 inntreffer en drastisk endring i økosystemet i Norskehavet, som skal vise seg å få konsekvenser for mange norske laksebestander. Sannsynligvis kan endringen også ha påvirket bestander lenger sør i Europa.

Tilførselen av næringsrikt arktisk vann, som vanligvis transporteres naturlig inn i Norskehavet nord for Island, ble kraftig redusert, viser forskerne.

Annonse

De peker på klimaendring som en mulig forklaring, men viser til at kunnskapen om hva som styrer innstrømningen av arktisk vann er mangelfull.

Endringen skulle vise seg å gi en tydelig nedgang i fiskens vekst – at den i praksis vokste mindre – det påfølgende året i havet.

Forskerne rapporterer om en plutselig reduksjon i veksten til villaks fra 2004 til 2005, i bestander fra Oslo til Nordland. I de to mest usatte regionene, Vestlandet og Sør-Norge, er nedgangen på henholdsvis 25 prosent og 36 prosent.

Dette dokumenterer NORCE-forsker Knut Wiik Vollset og kolleger i en ny studie, som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Science Advances.

– Grunnlaget for sterke laksebestander er gode vekstforhold i havet. Når slike drastiske endringer i havet skjer, blir laksebestandene våre mer sårbare enn de har vært, sier Vollset, som er førsteforfatter på den nye studien.

Sannsynlig at sjøoverlevelsen reduseres
– Vi trodde endringene i laksens vekstforhold i havet var gradvise, men nå avdekker vi altså en stor, plutselig endring i vekst fra ett år til et annet. Dette er dramatisk. Når fisken er mye mindre de første månedene den tilbringer i sjøen, er det sannsynlig at sjøoverlevelsen reduseres, sier Vollset.

Forskningen er utført i samarbeid med Havforskningsinstituttet (HI), Rådgivende Biologer (RB) og Norsk institutt for naturforskning – NINA.

– Det er varmere i havet nå enn i 2005, så det er uklart om økosystemet vil gå tilbake til hvordan det var før 2005, og om vekstforholdene for laks vil bli slik de en gang var, sier Vollset.

Vollset sier det blir viktig at forvaltningen av villaksbestander fremover blir enda mer påpasselig når det gjelder menneskelige påvirkninger vi kan gjøre noe med.

– Klimaendringer gjør at vi må ha enda større fokus på andre påvirkninger som mattilgangen i havet, og på påvirkning fra eksempelvis oppdrett. Vår studie er et eksempel på hvor vi er på vei. Fortsetter dette, vil også laksebestander lenger nord kunne rammes, sier Vollset.

– Vi må forvente at det blir vanskeligere å forvalte ville laksebestander, når veksten i sjøen går ned. Dette vil gå ut over hvor mye man kan høste av bestandene, legger han til.

I november 2021 ble villaksen plassert på Artsdatabankens rødliste, i kategorien «nær truet», etter flere år med nedgang i antallet som vender tilbake til elvene for å gyte.

Siden 1980-tallet er innsiget av laks fra havet til norske elver halvert, opplyser Vollset.

Del:
Annonse