23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av innlegget - Sigrid Simensen Ilsøy.

Senterpartiet mener: Fornybar kraft til folk og industri

LESERINNLEGG: I Hurdalsplattformen heter det at tilgangen på ren og rikelig kraft i årtier har vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Regjeringen vil føre en politikk som sikrer at vi beholder suveren norsk kontroll over alle avgjørelser av betydning for energisikkerheten i Norge, og at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av elektrisk kraft.
Annonse

Dagens situasjon er imidlertid at vi importerer skyhøye strømpriser fra Europa blant annet gjennom nye likestrømskabler til England og Tyskland. Disse fungerer i dag som eksportkabler: I 2021 var 76 prosent av all kraftutveksling eksport fra Norge til Europa. Dette tilsvarte 17,3TWh eller 11 prosent av all, norsk strømproduksjon dette året.

De skyhøye strømprisene i Sør-Norge (prisområde NO1, NO2, NO5) i vinter gir prissjokk for husholdninger og næringsliv. Regjeringas nedskrivningsbidrag på 80 proent av spotpris over 70 øre, gir likevel så høye strømpriser når nettleie og avgifter inkluderes, at mange har vansker med å betale regningene. Noe som fører til at vi i tillegg må utbetale økt bostøtte og andre sosiale stønader. Videre kommer det krav om at stadig nye grupper, f.eks. ideelle organisasjoner, skal få strømkompensasjon.

Annonse

Det er viktig at regjeringen i går 10. mars forlenget ordningen med strømkompensasjon ett helt år – til utgangen av mars 2023. Dette vil gi forutsigbarhet for husholdninger, frivillighet, idrett, kultur, jordbruk og veksthusnæringen.

Men slik vi ser det, vil det komme stadig nye krav om hvilke sluttbrukere av strøm som må komme inn under en kompensasjonsordning for å takle det prissjokket som de importerte strømprisene har ført til. Dette vil også kreve komplisert regelverk og tilhørende stor administrasjon for å sikre rett utbetaling.

Buskerud Senterparti mener derfor regjeringa snarest må innføre en generell ordning hvor alle sluttbrukere av strøm; private, offentlige, ideelle og næringsliv, får en generell nedskrivningsordning av strøm ned til eksempelvis 50 øre per kWh. Dette blir altså den nye maksprisen som forbrukerne vil betale for strømmen.

Videre mener Buskerud Senterparti at regjeringa gjennom samtaler med EU-kommisjonen og britiske myndigheter må endre de forretningsmessige rammene for bruk av sjøkablene slik at norsk strømforsyningssikkerhet gjennom våre vannmagasiner ikke svekkes.

Dette må være i begge parters gjensidige interesse. Som en del av den nedsatte Energikommisjonens arbeid må det gjennomføres nødvendige systemendringer for å sikre at Norges fortrinn med rimeligere strømforsyning enn i andre land, blir ivaretatt.

Sigrid Simensen Ilsøy
Fylkesleder, Buskerud SP

Del:
Annonse