21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi sammen med Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi anbefaler en fusjon mellom selskapene.

STORKONSERN: Styrene i Glitre og Agder anbefaler fusjon

Etter en grundig prosess anbefaler styrene i Glitre Energi og Agder Energi å fusjonere de to selskapene. Det melder begge selskaper i en likelydende pressemelding i dag. Nå er det opp til eierne å bestemme utfallet.
Annonse

– En fusjon mellom de to konsernene vil skape et kraftfullt nytt konsern som trygger og utvikler mange nye arbeidsplasser i de to regionene. Fusjonen skaper større økonomiske verdier og sørger for videre vekst. Vi trenger størrelse og kompetanse for å gripe de mulighetene som ligger foran oss, sier Lars Erik Torjussen, styreleder i Agder Energi.

Verden er ikke som før
Sammenslåinger i kraftbransjen i Norge er mer omfattende og går nå mye raskere enn da fusjonsdialogen startet. Energimarkedet i hele Europa er i sterk endring, og prisene svinger voldsomt. Styrene mener at endringene i vår omverden forsterker behovet for en fusjon.

Annonse

– Vi ser at kraftselskaper på alle kanter rundt oss slår seg sammen for å sikre grønn vekst i sine regioner. Det etableres nye allianser på tvers av bransjer som bringer kapital og kompetanse til den nye industrien som vokser frem i Norge. Dette er vår mulighet til å ta en aktiv rolle og forvalte fellesskapets verdier på en god måte, sier Ann-Christin Andersen, styreleder i Glitre Energi.

De ansatte støtter fusjonen
Arbeidstakerorganisasjonene i begge konsernene har vært involvert i hele prosessen og er positive til styrets anbefaling.

– Vi mener en fusjon er en god løsning til det beste for de ansatte, selskapene og eierne. Endringene i bransjen betyr at vi hele tiden må utvikle oss for å sikre konkurransekraften, utvikle arbeidsplassene og verdiskapingen vår. Vi har helt siden starten vært involvert og opplever at de ansattes rettigheter er godt ivaretatt. Avtalene er forpliktende – ingen ansatte skal miste jobben eller flytte som følge av fusjonen, sier Rune Bæver, hovedtillitsvalgt i Glitre Energi og Oddvar Emil Berli, konsernhovedtillitsvalgt i Agder Energi.

Enighet blant eierne
Et stort flertall av eierne på begge sider stilte seg bak intensjonsavtalen om fusjon i juni 2021. Det er nå forhandlet frem et beslutningsgrunnlag basert på innholdet i intensjonsavtalen. Med utgangspunkt i dette anbefaler styrene sine eiere å si ja til fusjonen.

– Eiernes tilslutning i forrige runde ga oss et godt grunnlag for å komme i mål med fusjonsforhandlingene. Prosessen for å komme frem til det endelige beslutningsgrunnlaget har vært grundig og involverende. Alle parter har følt sterkt på ansvaret for å komme frem til best mulige løsninger for eierne og ansatte i begge selskapene, sier Torjussen.

Styrenes anbefaling og beslutningsunderlaget er oversendt eierne, og det er en ambisjon om behandling hos eierne før sommeren. Begge styrelederne roser forhandlerne.

– Det har vært en grundig prosess der alle steiner er snudd på veien. Eierrepresentantene og deres rådgivere har gjort en imponerende jobb. Nå er det opp til våre eiere å ta den endelige beslutningen om fusjon. Styret, administrasjonen og de ansattes organisasjoner står samlet: Vi mener at denne fusjonen vil gi oss den kraften og kompetansen vi trenger for å lykkes i en ny fremtid, avslutter Andersen.

Fakta:
Gjennom en fusjon etableres Norges nest største nettselskap med ca. 300.000 nettkunder, den tredje største vannkraftprodusenten med en årlig middelproduksjon på rundt 10,8 TWh, det største selskapet innenfor strømsalg til bedriftskunder og et av de største selskapene innenfor strømsalg i privatmarkedet med rundt 200.000 kunder.

Del:
Annonse