16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tor Horgen Ellingsen (innfelt) mener Nedre Eikers innbyggere har fått dårligere tjenester i en topptung kommune og vil ha en folkeavstemning om kommuneoppløsning.

Vil ha folkeavstemning om å trekke Nedre Eiker ut av Drammen kommune

Motstanderne mot kommunesammenslåingen mellom Drammen, Svelvik og Nedre Eiker gir seg ikke. Etter et initiativ fra Ranveig Synøve Skogly i Krokstadelva, er det startet en underskriftsaksjon som til nå har samlet inn over 660 underskrifter.
Annonse

I oppropet på «Minsak.no» heter det:

Nye Drammen kommune ble konstruert mot folkeviljen i Nedre Eiker og uten at innbyggerne i Drammen og Svelvik ble spurt.

Annonse

Den nye kommunen fremstår i dag som en overadministrert og topptung organisasjon med store økonomiske utfordringer. Toppolitikernes løfter fra tiden før sammenslåingen om at vi skulle etablere en sterkere kommune som kunne yte bedre tjenester til innbyggerne, er overhodet ikke innfridd. Tvert imot har tjenestene blitt dårligere og avstanden mellom innbyggere og kommuneledelse større.

Det må skjæres på ytelser til alle lag av befolkningen, særlig innen eldreomsorg og barne- og ungdomssektoren. Nedre Eiker har ikke fått nytt sykehjem og Svelvikingene ingen ny vei til Drammen. Det kan ta mange år før kommuneøkonomien gjør dette mulig.

Samtidig ser vi at barnehager nedlegges, eldre fra Nedre Eiker havner på sykehjem i Svelvik og skolebygg må utsettes.

Det er på tide å stille krav om behandling av saken i kommunestyret og kreve vedtak om folkeavstemning!

Vi kan fortsatt påvirke saken via Facebooksiden vår og gjennom leserinnlegg i lokalavisene. Det er også på tide at innbyggerne i Nedre Eiker får si sin mening i en folkeavstemning, der et positivt resultat blir grunnlaget for en beslutning i kommunestyret om at Nedre Eiker trekkes ut av Drammen kommune og gjenoppstår som egen kommune.

Dette kan skje ved at kommunestyret vedtar å sende en søknad om oppløsning til Stortinget. Folkeavstemningen skal ikke være rådgivende, men bindende for kommunestyremedlemmene. På denne måten kan man gjenskape et reelt lokaldemokrati og etablere en kommunestørrelse som både blir hensiktsmessig og fremtidsrettet.

Les mer om innbyggerdeltagelse i fylke og kommune her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_3

(tredje del, kapittel 12 om innbyggerdeltakelse)

Foreningen For Nedre Eiker håper nå at mange vil ta aktivt del i en slik aksjon og få venner og bekjente til å gjøre det samme. Vi trenger deres støtte!

Fått mange flere underskrifter siste døgn
I går formiddag var det 497 som hadde skrevet under på oppropet med krav om folkeavstemning. I dag er tallet økt til 662 underskrifter. Målet var 300 som er grensen for å kunne kreve en sak tatt opp i kommunestyret som et innbyggerforslag. Når dette kan skje er fortsatt ikke avklart, men FrP har uttalt sin støtte til et slikt forslag.

En av dem som har stått i første linje med kritikk av kommunesammenslåingen og senere de vedtak som er gjort, er Tor Horgen Ellingsen. Han er også leder i foreningen For Nedre Eiker.

– Hva som skal få politikerne til å støtte saken, er det store spørsmålet. Det som imidlertid alle politikerne må merke seg, er de store økonomiske problemene kommunen har med driften sin. Det må tas stadig upopulære beslutninger som mange reagerer på, også politikerne, sier han til Eikernytt.no.

Han legger til at for Nedre Eikers del har sammenslåingen bare fått negative konsekvenser med dårligere tjenester og innskjæringer på det meste. Rådmannen foreslår jo også å selge unna eiendommer i Nedre Eiker for å få økonomien i hop.

– Dette reagerer veldig mange på og vi vet også at mange av Nedre Eiker-politikerne er oppgitt over situasjonen, sier Ellingsen.

Han mener dette bare kommer til å fortsette fordi kommunen er topptung og tungrodd. Kanskje også flere politikere etterhvert forstår at dette er en håpløs konstruksjon som ikke er levedyktig fremover, mener Ellingsen.

– Det eneste fremtidsrettede er å oppløse hele mastodonten og gjenopprette Nedre Eiker, og kanskje Svelvik også, for å få hensiktsmessige og velfungerende kommuner som folk kjenner seg igjen i, sier han avslutningsvis.

Du kan følge med på underskriftsaksjonen her:
https://minsak.no/sak/2642?fbclid=IwAR3QBYKE87EOYyMSsD1_xI2OPV77u3ispezkbWFDWHnLJG2zUVPakbz15yw

Del:
Annonse