29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra i dag 2. august har fedre rett på åtte ukers permisjon med foreldrelønn takket være et nytt direktiv vedtatt av EU og senere Stortinget. (Foto: Silje Talmo)

Styrkede foreldrepengerettigheter for fedre fra i dag

EU-direktivet Work, Life, Balance, som ble vedtatt i EU allerede i 2019, vil fra i dag sørge for at fedre i Norge får flere og bedre foreldrepengerettigheter. De vil ikke lenger være avhengig om mor har vært i arbeid eller studert.
Annonse

Fedre som har opparbeidet seg foreldrepengerettigheter vil fra i dag ha krav på inntil åtte uker med foreldrepenger, til tross for at mor ikke fyller det såkalte aktivitetskravet i folketrygdloven.

Fram til nå har det nemlig vært krav til at mor må være i aktivitet; i hovedsak gjennom arbeid eller studier, for at far kan ta ut sin andel av foreldrepermisjonen med foreldrepenger. Dersom mor er hjemmeværende har far frem til dags dato, ikke hatt anledning til å ta ut foreldrepenger under sin del av foreldrepermisjonen.

Annonse

Som følge av EU-direktivet om et balansert arbeids- og familieliv, det såkalte WLB-direktivet, ble endringene i folketrygdloven vedtatt av Stortinget tidligere i år, men det er altså først nå endringene trer i kraft.

Fedre som har rett på foreldrepenger vil nå kunne ta ut permisjon med foreldrepenger i åtte uker, uavhengig av hva mor foretar seg i den samme perioden. Aktivitetskravet vil imidlertid bli beholdt for den øvrige delen av fars foreldrepermisjon, altså permisjon med foreldrepenger, utover de åtte ukene. Dette betyr at mor må ut i arbeid, studier eller liknende, for at far skal kunne motta foreldrepenger.

De nye rettighetene gjelder imidlertid kun i de tilfeller hvor det bare er far som har opptjent foreldrepengerettigheter (folketrygdlovens paragraf 14-14).

WLB-direktivet sørger videre for at alle fedre nå skal få 10 dagers betalt permisjon i forbindelse med fødsel. Retten til permisjon i forbindelse med fødsel er lovfestet, men så langt har det ikke vært krav om lønn i forbindelse med permisjonen. Frem til nå har det nemlig vært opp til den enkelte arbeidsgiver om de gir lønn i forbindelse med fars rett til fødselspermisjon.

Mange bedrifter har allerede tariffavtaler eller liknende som gir sine arbeidstakere rett til lønn i denne perioden, men langt fra alle. Det er altså denne retten som nå lovfestes for alle fedre i Norge.

Del:
Annonse