10. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret gikk inn for en fusjon mellom Glitre og Agder Energi mot Senterpartiets og SVs stemmer. (Foto: Sunniva Riste-Bjørkli)

Kommunestyret gikk inn for fusjon mellom Glitre Energi og Agder Energi

Kommunestyret tok i sitt ekstraordinære møte 16. august stilling til en sammenslåing av de to kraftselskapene Glitre Energi AS og Agder Energi AS. Flertallet valgte å støtte forslaget om en fusjon som et samlet Senterparti i Buskerud hadde gått imot.
Annonse

Øvre Eiker kommune eier ca. åtte prosent av selskapet Vardar AS som igjen har 50 prosent eierskap i Glitre Energi. Den andre halvdelen eies av Drammen kommune. Det er i den sammenheng at kommunestyret i Øvre Eiker må ta stilling til om de ønsker at de to kraftselskapene skal slå seg sammen eller ikke, skriver kommunen på sine nettsider.

Flertall for fusjon, men kommunen skal ut av Vardar
Det ble diskusjon i kommunestyret rundt fusjonsforslaget. SP fremmet et alternativt forslag hvor de ville gå imot en fusjon. De ønsket også at Øvre Eiker kommune skal selge sin eierandel i Vardar. Høyre fremmet også et alternativt forslag hvor de gikk inn for en fusjon.

Annonse

De støttet SPs ønske om å selge seg ut av Vardar, men først etter at fusjonen var gjennomført. AP på sin side argumenterte for en fusjon, blant annet på bakgrunn av at de ansatte og tillitsvalgte i kraftselskapene selv ønsker en sammenslåing. Avstemningen resulterte i at kommunestyret går inn for forslaget om å fusjonere, men at kommunedirektøren får i oppdrag å utrede salg av kommunens aksjer i Vardar.

Støtter styret i Vardar
Kommunestyret besluttet dermed å støtte Vardar-styrets vurdering og beslutning om å gå for en fusjon mellom Agder Energi AS og Glitre Energi AS. Øvre Eiker kommunes eierskap i Vardar AS anses som et finansielt eierskap, og målet for kommunen har vært høyest mulig avkastning og utbytte.

Selskapene Glitre Energi AS og Agder Energi AS har siden 2020 utredet det finansielle og industrielle grunnlaget for en fusjon, samt verdsatt selskapene og avklart bytteforholdet. Styrene i begge selskaper anbefalte 5. mai i år å fusjonere de to selskapene.

Verdsatt til 56 milliarder kroner
Et nytt, sammenslått selskap er i fusjonsforhandlingene verdsatt til om lag 56 milliarder kroner. Statkraft som i dag eier deler av Agder Energi AS, vil være største eier i det nye selskapet med ca. 33 prosent. Dagens Glitre-eiere, Drammen kommune og Vardar, får en samlet eierandel i selskapet på nesten 27 prosent og er sikret samme rettigheter som om de eide mer enn 1/3 av aksjene i selskapet. Ut fra beregninger som er gjort, vil synergigevinster, på mellom 12 og 20 millioner kroner tilfalle Vardar AS per år.

Større og mer robust
Ifølge selskapene selv begrunnes ønsket om en sammenslåing med pågående strukturendringer i kraftbransjen som innebærer færre og større konsoliderte kraftselskaper i Norge og energiomstilling i Europa. De mener et nytt, fusjonert selskap vil kunne bruke sin størrelse og vekstkraft til å videreutvikle konsernets kjernevirksomhet som omfatter produksjon, distribusjon, forvaltning og salg av fornybar energi.

Glitre Energi AS trekker også fram at et større selskap bedre vil kunne håndtere høye energipriser med store svingninger, grønn omstilling og global uro.

Spørsmålet om en eventuell fusjon skal endelig behandles på ekstraordinær generalforsamling i Vardar 1. september.

Del:
Annonse