7. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Selv om ikke alle beboerne i området rundt Loe-Sønju hadde fått varselet de skulle ha, var det godt frammøte i Hokksundhallen torsdag kveld.

Skeptiske beboere møtte Trysilhus om Loe-Sønju utbyggingen

De var mildt sagt skeptiske – beboerne fra Loesmoen som møtte opp på torsdagens møte med Trysilhus-gruppen om utbyggingen av det såkalte Loe-Sønju området. De frykter for trafikk, støy, nedleggelse av matjord og ikke minst verdien på egne boliger med denne store utbyggingen.
Annonse

Det har vakt reaksjoner at Trysil-gruppen ønsker å bygge boliger på et 50 dekar stort område på Loesmoen. Dette er i dag et jorde fullt av korn, som ifølge bonden som drifter det, kan gi nok mel til rundt 40.000 brød. Sett i lys av matvaresituasjonen i Norge og verden for øvrig, var nettopp nedbygging av matjorden et viktig poeng for oppsitterne i denne saken.

Trysilhus har en opsjon om å kjøpe hele området, og ønsker å bygge til sammen vel 170 boenheter på dette feltet. Det er i første omgang planlagt en innkjøring til området ved å anlegge en ny vei inntil gjerdet til Hellik Teigen.

Annonse

Trysilhus vil slik planene er nå, bygge eneboliger, rekkehus og noen blokker, og det var disse det sto mest strid om. De er nemlig plassert i forslaget helt opp mot den såkalte «Fugleskogen». På andre siden av denne skogen ligger dagens bebyggelse og naboene her fryktet både for solforhold, utsikt og ikke minst verdien på egne boliger med en slik utbygging så nærme.

Slik ser de foreløpige planene ut for Loe-Sønju-området på Loesmoen. Naboene er mildt sagt skeptiske til planene og nedbyggingen av matjorden som følge med.

Kom godt forberedt
Espen Andersen var talsperson for de fleste av oppsitterne i dette området og han kom godt forberedt etter at de hadde et felles møte i den nevnte skogen sist uke. Han tok opp en rekke punkter med planleggerne fra Trysilhus.

Her var alt fra potensielle rystelser fra byggingen med tanke på de dårlige grunnforholdene på Loesmoen. Han mente en slik stor utbygging ville bety en voldsom økning i trafikken – både under byggeperioden og når de vel 170 boenhetene var innflyttet.

Adkomst og trafikkforhold, skolevei, bomiljø og mye mer opptok beboerne, som også var opptatt av at viktig matjord forsvant. Andersen var heller ikke sikker på at en flytting av matjorden slik utbyggerne er pålagt, lot seg gjøre som en fullgod erstatning til dagens produksjon der. Han sa det var umusikalsk å bygge ut dette jordet.

En tidlig fase
Hele prosjektet og planleggingen av det er fortsatt i en tidlig fase og ingenting er spikret. Men første høringsrunde er allerede 1. september. Plansjef Anders Stenshorne redegjorde for prosessen visere og forklarte hvordan det var mulig at en SP-styrt kommune kunne tillate nedbygging av matjorden på dette området. Etter denne datoen skal Trysilhus gjennomgå alle merknader som er kommet inn og om nødvendig kna hele planen en gang til.

Trysilhus sin delegasjon på møtet. Fv. Julian Skytterholm, Per Atle Tangen, Espen Fjeld og Martin Hagen. De forsøkte på beste evne å forklare hva det hadde av planer for området.

Det er mye som må utredes før noe som helst kan sendes ut på offentlig ettersyn eller vedtas i de kommunale organer. Og det ble gjort et poeng av at det ikke kreves en konsekvensutredning for denne utbyggingen. De ca. 50 frammøtte beboerne ble likevel forsøkt beroliget med at utredningene ville bli like grundige som ved en konsekvensutredning.

Det er til syvende og sist politikerne i Planutvalget og kommunestyret som skal vedta om dette området skal bygges ut eller ikke og i hvilket omfang dette skal skje.

Fortalte om planene
Espen Fjeld, som leder salgsavdelingen til Trysilhus, redegjorde for hvilken type bebyggelse og hvordan de så for seg markedet for denne utbyggingen. Her er det altså snakk om rekkehus, eneboliger – enten frittliggende eller kjedet. I tillegg er det tegnet inn fire blokker som skal dekke markedet for eldre som ønsker en mer lettstelt leilighet.

Espen Andersen hadde tatt på seg oppgaven å være talsperson for oppsitterne og kom godt forberedt til møtet med en rekke innspill til utbyggerne.

Flere ting spiller inn
Hellik Teigen har også store ting på gang og er i gang med en egen reguleringsplan for sitt område. Det kan få konsekvenser for blant annet byggingen av ny tilførselsvei til Loe-Sønju området.

En utbygging på denne størrelsen mente Anders Stenshorne også kunne få konsekvenser for den øvrige trafikkløsningen i området. Han tenkte blant annet på gangveier og fortau langs Loesmoveien. Det foreligger planer om et gangfelt på østsiden av veien, men disse planene er så gamle at de må anses som utgått på dato.

Stenshorne kunne imidlertid berolige oppsitterne her om at det ikke ville være snakk om å kreve medvirkning fra dem når det gjaldt finansiering av de ulike tiltakene. Dette var en sak mellom kommunen og Trysilhus som utbygger.

Plansjef Anders Stenshorne hadde ingen formell oppgave på dette møtet, men måtte forklare for et 50-talls oppsittere hvordan prosessen med planarbeidet skulle foregå.
Del: