7. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lysstoffrør skal fases ut og det kan bety store kostander til ny armatur for både private og bedrifter de kommende årene.

Lysstoffrør fases ut i 2023 av miljøhensyn – vil bli kostbart

Neste år skal bruken av lysrør fases ut og i løpet av året vil det bli forbudt å produsere og importere flere typer lyskilder. Dette bør du sette deg inn i for det vil koste både private og næringslivet mye.
Annonse

RoHS direktivet er bakgrunnen for utfasingen av flere tradisjonelle lyskilder som har vært på markedet mange tiår. Dette er lyskilder det per dags dato er flere titalls tusen installert i lysarmaturer rundt om i det ganske land. Utfasingen vil få store konsekvenser for private og bedrifter.

RoHS er en del av EU direktiv 2002/95/EC og står for Restrictions of Hazardous Substances. På norsk betyr det begrensning i bruk av farlige stoffer. RoHS2 direktiv 2011/65/EU ble vedtatt 8. juni 2011 og er en del av EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, og en del av EUs ambisjon om null-forurensing.

Annonse

Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og påvirker blant annet elektriske og elektroniske produkter (CE-produkter) med forbud om bruk av bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE). Dette med hensikt i å skåne miljøet.

Hvorfor påvirker dette lysstoffrør og når skjer det?
I 2012 trådte forbudet mot glødepærer i kraft i EU/EØS for å få ned strømforbruket og energieffektivisere belysningsanlegg. I likhet med glødepæreforbudet blir mange lyskilder, som omtales som tradisjonelle lyskilder (ikke LED), i løpet av 2023 forbudt.

Denne gangen er det innholdet av kjemikaliene nevnt over, da spesielt kvikksølv, som er utløsende for forbudet. Flere av disse lyskildene har vært midlertidig unntatt direktivet og forbudet da det ikke har vært gode nok alternativer på markedet.

Per 2022 finnes det mange gode og langt mer energieffektive LED-alternativer som er helt uten det helse- og miljøskadelige kvikksølvet. Som et resultat av denne utviklingen har EU nå satt en tidsramme for utfasing av tradisjonelle kompaktlysrør og lysstoffrør. Et forbud som trolig hadde trådt i kraft også uten RoHS på grunn av det høye energiforbruket.

Dette betyr at mange lyskilder vil bli ulovlig å produsere så vel som å innføre til EU og EØS-land allerede fra februar 2023. Den største utfasing trer i kraft fra 25. august 2023. Fra den datoen vil brorparten av alle lysstoffrør, T5 og T8, fases ut.

Den planlagte utfasingen vil se slik ut:

Per i dag er det mange tusen eldre armaturtyper som bruker disse lyskildene installert i Norge. For enkelte betyr dette store utskiftninger av lysanlegget i løpet av det kommende året. Utskifting av disse lyskildene vil gi en positiv dobbel effekt med tanke på miljø og bærekraft, da utskiftning også betyr energisparing på opp mot 40-60 prosent på belysningen.

Med tanke på dagens strømpriser er dette en investering som vil ha kortere nedbetalingstid enn noen gang før. Dersom det i samme installasjon legges til rette for lysstyring (automatikk og sensorer) vil strømforbruket på belysning kunne reduseres ytterligere 20-30 prosent. Utskifting av eldre lysarmaturer med gamle ledninger og elektriske komponenter vil også gi økt brannsikkerhet.

Hvilke tiltak bør gjøres?
Dersom du har et lysanlegg med tradisjonelle lysstoffrør (T8 eller T5) som fases ut det kommende året finnes det flere enkle og andre mer omfattende tiltak du kan gjøre. Det viktigste i første omgang er at du får en komplett oversikt over eget lysanlegg, lyskilder og strømforbruk.

Deretter bør det legges en fremtidsrettet belysningsplan i samarbeid med et firma med kompetanse på belysning for å sikre seg god, riktig og energieffektiv belysning i årene som kommer. Strømintensive bedrifter vil trolig være berettiget Enova-støtte ved oppgradering av lysanlegget til energieffektive LED armaturer.

Fakta
Lyskultur er Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning. Vi jobber for å fremme fagpolitiske interesser og bedre rammevilkårene for alle som jobber med lys og belysning . Foreningen er non-profit og ble stiftet i 1936.

Lyskultur er landsdekkende og medlemmene er toneangivende aktører innenfor belysningsbransjen, fra lysdesignere og rådgivende ingeniører til produsenter, importører, installatører og salgsleddet innenfor belysning. Lyskulturs medlemmer er aktive bidragsytere i utviklingen av nasjonale og internasjonale standarder, rapporter og veiledere.

Del: