27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fv. 35 gjennom Vestfossen har stor trafikk og spesielt ved skolestart. Her ønsker initiativtakerne at bygg rives for å gi bedre trafikkavvikling. (Foto: Privat)

Unisont krav om bedre trafikk- og parkeringsforhold ved Vestfossen-skolene

I mer enn 10 år har både FAU, idrettslag, menighetsråd og grendeutvalg vært pådrivere for å få utbedret atkomst, sikker skolevei og parkering til både Vestfossen barne- og ungdomsskole, idrettsanlegg og kirke, samt forbedret gangforbindelse mellom skolene og Strandajordet uten at de ennå har fått realisert en akseptabel løsning. For kort tid siden var det stor befaring på stedet.
Annonse

Bak befaringen sto elevrådene og FAUene ved Vestfossen Barneskole og ungdomsskole med Andreas Aronsen og Kim Johannessen Lande i spissen. Sistnevnte tok også saken opp i forrige kommunestyre hvor det var lagt opp til innlegg fra innbyggerne.

I tillegg var flere personer fra kommunens ledelse og flere politikere med på denne befaringen for å se hva som kan gjøres for å bedre forholdene rundt de to skolene samt ved kirken.

Annonse

I perioden 2018 – 2020 klarte Vestfossens foreninger og organisasjoner å samle seg bak et krav om å opprettholde og videreutvikle Vestfossen ungdomsskole, selv om oppgaveutvalget anbefalte å legge denne ned, og fikk politisk støtte til dette. I 2021 lyktes de med å få politikerne til å bevilge 50 millioner kroner til å videreutvikle både Vestfossen barne- og ungdomsskole, samt Ormåsen skole.

Vestfossen Grendeutvalg, og Vestfossen barneskole og ungdomsskole sendte i høst et brev til kommunestyret og krevde øremerking av 10 mill. kroner i 2023 og utarbeidelse av planer om å utbedre sikker skolevei for begge skolene, flytte parkering lenger vekk fra skolene, delvis ut på jordet foran kirka, samt opparbeide raskere og sikrere gangvei til Strandajordet. For å lykkes med dette, samt for å få en bedre og mer attraktiv skolegård, krever de at Fossgata 3 og Fossgata 15 rives.

En stor delegasjon med folk fra skolene, administrasjonen og politikere var møtt en tidlig morgen for å se hvordan trafikkavviklingen rundt skolene i Vestfossen var i praksis. (Foto: Privat)

Her er et referat fra befaringen:

Gjennomføring av befaring
Befaringen startet ved Vestfossen stasjon på sentrumssiden. Elevrådsleder Aronsen ønsket velkommen til alle de frammøtte og takket for at så pass mange fant tid til å møte frivillig så tidlig på en fredags morgen. FAU-leder Lande forklarte noe mer om bakgrunnen for befaringen og hva de planla å vise fram til de frammøtte.

De 20 frammøtte gikk deretter opp langs fylkesveien og stanset foran Fossgata 3, som både begge elevråd, begge FAU og grendeutvalget, ønsker revet for å gi plass til større skolegård og gi mer oversiktlig og sikrere skolevei.

Lande forklarte litt om historien til huset, blant annet at det opprinnelig var oppført en bruksskole der i 1807, men at denne brant ned i den store brannen i Vestfossen i 1880. Det ble deretter rundt 1883 ført opp et murbygg på samme sted og skoledriften fortsatte her til 1913 før elevene ble overført til nåværende Vestfossen barneskole.

Deretter ble bruken av Fossgata 3 endret til tannlegekontor. I nyere tid har bygget fungert som flyktningebolig og har ikke blitt vedlikehold og er i dårlig stand. Lande fortalte at det ville koste ca. 7 millioner kroner å sette dette bygget i god stand til bolig, og dette ble bekreftet av leder for Øvre Eiker Eiendom, Laila Gustavsen.

Lande presiserte videre at Fossgata 3 ligger innenfor et område i kommuneplan som er avsatt til offentlig formål, herunder skole, og at det vil være i strid med områdeplan å pusse opp Fossgata 3 til bolig. Det eneste som da ville være aktuelt ville være å pusse bygget opp til SFO eller klasserom, eller å gjøre om denne delen av områdeplanen til boligformål. Ingen av disse alternativene er ønskelig for de engasjerte FAUene og elevrådene. De ønsker heller at bygget rives og at området gjøres om til bilfri skolegård og oversiktlig og attraktiv enveiskjørt innkjøring til skolene og kirken.

Til dels kaotiske kjøre– og parkeringsforhold foran Vestfossen ungdomsskole med Fossgata 3 i bakgrunnen. (Foto: Privat)

Trafikken startet relativt rolig, men tok seg opp når det nærmet seg skolestart og til dels kaotiske forhold materialiserte seg i det bilene kjørte i begge retninger rundt Fossgata 3 og parkerte på uhensiktsmessige måter, slik at passasjen ble både trang og uoversiktlig. Lande, Aaronsen og rektor på VUS presiserte at området blir enda mer trafikkfarlig vinterstid når store snømengder kan gjøre området enda trangere og mer uoversiktlig.

De frammøtte gikk videre ned foran Vestfossen barneskole og FAU – leder for barneskolen Tverberg forklarte hvordan dagens trange og korte av – og påstigningsfelt ofte skaper trafikkaos både foran kirka og foran skolen. Videre presiserte hun at nå som bilene kjører helt inn på skolebyggene fra nord både foran barneskolen og ungdomsskolen, så mister de mye skolegård til bilkjøring.

Hvis vi kan få flyttet parkeringen og av- og påstigningsområdet lenger mot nord, samt få revet både Fossgata 3 og 15 så får vi frigjort mye skolegård rundt skolebyggene, som kan etableres med attraktive lekeapparater eller friområder. Både Lande og Tverberg presiserte at deler av jordet foran kirka allerede i lang tid har vært avsatt til offentlig formål, men at dette av ulike grunner enda ikke var tatt i bruk.

Kirketjener Martiniussen presiserte også utfordringene med dagens kjøremønster og parkeringsforhold, og kirka var bekymret for at disse utfordringene ville bli enda større framover etter at urnelunden blir tatt i bruk.

Avslutningsvis takket organisatorene igjen for frammøtet og håpet at politikerne nå kunne foreta de nødvendige bevilgninger og vedtak før endelig behandling av økonomiplanen for 2023. Ekstra midler utover kommunens bevilgninger kan antakelig også skaffes fra både fylkeskommunen, Buskerudbyen og gavefond.

Bakgrunn for befaring
Krav om ny løsning for det avsatte offentlige arealet oppå «haugen»:

Parkering flyttes til jordet foran kirken og skolegårdene gjøres bilfrie og uteareal frigis rundt skolene. Frigitt uteareal kan settes av til aktiviteter, eller framtidige påbygg til evt. mulig framtidig utvidelse av skolene. Raskest og tryggest mulig gangvei til Strandajordet er tegnet inn like øst for kirken.

Fossgata 3 var opprinnelig Fossesholm Bruksskole som ble bygd i 1807. Denne ble imidlertid totalødelagt i den store brannen i 1880, men ble bygget opp igjen som murbygning tidlig på 1880-tallet. I 1913 ble bruksskolen lagt ned og bygget har senere blitt både påbygd og gjennomgått fasade- og vindusendring og har vært brukt til både tannlege, SFO og i nyere tid som flyktningebolig.

Bygget er i generelt dårlig stand og videre oppussing til bolig er både i strid med områdeplan og anslås av ØEE-KF å koste opptil syv mill. kroner. Samlet vurdering fra begge rektorer, elevråd og FAU ved både barneskolen og ungdomsskolen og Vestfossen grendeutvalg er at Fossgata 3 bør rives og at de frigjorte arealene helst bør benyttes til atkomstvei og sikker skolevei, samt utbedring av uteareal for skolene. Fossgata 15 er også innenfor offentlig arealformål, er i dårlig stand og ønskes også revet.

Enveiskjørt innkjøring fra ungdomsskolen, 2-veis innkjøring fra Fabrikkgata, 2 parallelle kjørebaner med av- og påstigning til høyre og forbikjøring til venstre («kiss – and – drive») og felles parkering for kirke, idrett og skoler med gangvei til Strandajordet øst for kirken. Begge bygg langs fylkesvei 35 (Fossgata 3 og 15) rives for bedre atkomst og uteareal for skoler.

Del:
Annonse