23. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

BOLIGUNDERSØKELSE: De fleste mener at det offentlige må sørge for at de som trenger det får tilrettelagt bolig.

7 av 10 mener det offentlige har ansvaret for å tilpasse boligen din

De færreste eneboliger, rekkehus og eldre leiligheter i Norge er egnet for personer med nedsatt bevegelighet, ifølge de som har svart på Husbankens boligundersøkelse. Bare tre av 10 opplever at boligen de bor i kan brukes av alle. Men en utbedring er nødvendigvis ikke statens oppgave.
Annonse

– Hvis noen får vansker med å gå i trapper, eller trenger enkle hjelpemidler for å klare seg selv, så mener et stort flertall av de som har svart at det er det offentlige som, helt eller delvis, har ansvaret for å tilpasse boligene, slik at folk kan bo hjemme hele livet, konstaterer administrerende direktør i Husbanken, Osmund Kaldheim.

Syv av 10 svarer at det offentlige må ta ansvar for dette. Bare tre av 10 oppgir at den enkelte selv har ansvaret for å tilpasse boligen ved endringer i helse, funksjonsnivå og bevegelighet.

Annonse

Det er flest blant de yngste, de med lavest inntekt og innbyggere i distriktskommuner som mener at det er myndighetene som må sørge for tilpassede boliger til de som trenger det.

Må ta ansvar selv
Fra politisk hold sies det imidlertid at det først og fremst er et privat ansvar å skaffe seg et sted å bo. Det innebærer at også eldre, akkurat som resten av befolkninga, har ansvar selv for å opprettholde en god og trygg bolig.

– Vi blir mange flere eldre. Vi vil derfor være avhengig av at alle som kan bygger om eller flytter til en aldersvennlig bolig på egen hånd, sier Kaldheim.

Det er ofte enkle tiltak som skal til for å få trappefri atkomst til boligen og alle viktige funksjoner som kjøkken, bad, soverom og stue i samme etasje.

Kaldheim ber de som ønsker å bygge livsløpsbolig, eller oppgradere bolig for å gjøre den mer aldersvennlig, om å søke Husbanklån. Han opplyser også om at noen kommuner kan gi startlån, og kanskje også tilskudd til tilpasning, til slike formål.

– Det er behov for flere leiligheter over hele landet slik at flere kan bo hjemme lengre, sier han.

Om lag åtte av 10 er registrert som boligeiere i 2022 i boforholdsregisteret. Og de fleste ønsker å fortsette å eie bolig. Mer enn ni av 10 av de som har svart på Husbankens boligundersøkelse ønsker å eie sin egen bolig de nærmeste fem årene. Bare fire prosent foretrekker å leie.

Trygghet er viktigst
Viktigst for de spurte er trygge bomiljøer. Nesten alle (98 prosent) svarer at de føler seg trygge der de bor. Tallene viser en svak tendens til at de som er under 30 år og leietakere er mindre trygge i boområdet sitt sammenlignet med de andre.

Deretter er boligens planløsning, lave boutgifter og sentral beliggenhet viktig for folk. Hele ni av 10 oppgir at de er fornøyde med boligen de bor i. Videre viser analysene at leietakerne er litt mindre tilfredse med boligen sammenlignet med boligeierne.

Universell utforming er minst viktig for de spurte. Bare fire av 10 oppgir at god tilgjengelighet er viktig for dem ved valg av bolig. De eldste vurderer dette som viktigere enn de yngre.

Vil leie ut til Ukraina-flyktninger
Om lag 30.000 flyktninger fra krigen i Ukraina har fått kollektiv beskyttelse i Norge hittil i år. Boligundersøkelsen tar derfor opp spørsmålet om boligeiere er villige til å leie ut til flyktninger.

14 prosent av boligeierne er positive til å leie ut deler av egen bolig til flyktninger fra Ukrainia. 11 prosent vil leie ut til flyktninger generelt. Viljen til utleie er klart høyest blant de som allerede leier ut deler av boligen sin.

Årlige undersøkelser
Dette er den første av ei rekke årlige boligundersøkelser Husbanken skal gjennomføre.

– Undersøkelsene vil gi Husbanken informasjon om utviklingen i befolkningens preferanser og holdninger knyttet til boligforhold, sier Kaldheim.

Noen spørsmål vil bli stilt hvert år, og vil vise utviklinga over tid, men undersøkelsen åpner også for å inkludere spørsmål om aktuelle problemstillinger. I 2022 ble spørsmål om befolkningas holdninger knyttet til utleie av egen bolig til flyktninger fra Ukraina valgt som tilleggsspørsmål.

EGET ANSVAR: Husbankens administrerende direktør, Osmund Kaldheim oppfordrer alle som kan om å skaffe seg en aldersvennlig bolig selv. For det er ikke statens ansvar å utbedre din bolig.
Del:
Annonse