8. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kriminalomsorgen i Norge bruker stadig mer fotlenke som straff der de domfelte kan sone hjemme.

Soningskøene går ned – fotlenke den mest brukte straffeformen

Det er fortsatt soningskø i Norge selv om belegget i fengslene ikke er på mer enn 84 prosent. Tall fra Kriminalomsorgen viser at soning med fotlenke er den mest iverksatte straffereaksjonen som er i bruk nå.
Annonse

Nøkkeltall fra Kriminalomsorgen for november 2022 viser at soningskøen er på 78 dommer, og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 311 iverksettelser.

Straffegjennomføring i fengsel
Ved inngangen til desember var belegget i fengsel på 84 prosent med totalt 3.009 innsatte.

Annonse

– Av de 3009 innsatte satt 645 (21 prosent) i varetekt
– 777 (26 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 183 (6,1 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 148 menn, 8 kvinner
– 3 innsatte under 18 år. 2 i varetekt og 1 på dom.
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i oktober 2022 var 83,8 prosent
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år var 85,3 prosent

Soningskø

Den 2. desember var soningskøen på 78 ubetingede dommer. Av disse avventer fire dommer soning med elektronisk kontroll (fotlenke). Forrige måned var soningskøen på 87 ubetingede dommer.

Soningsoverføring
I november ble det ikke gjennomført noen soningsoverføringer i utlandet. Hittil i år er 15 innsatte overført til hjemlandet for gjennomføring av dommen sin der, dette er det samme antallet som på samme tidspunkt i 2021.

Straffegjennomføring i samfunnet
I november 2022 ble det iverksatt 583 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er 12 prosent færre enn i november 2021, da 664 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 311 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 165.

Statistikken viser en nedgang for alle former for gjennomføring av straff i samfunnet, bortsett fra samfunnsstraff som øker med fire prosent.

Bøtetjeneste har den største nedgangen med 89 prosent sammenlignet med november 2021. Videre synker narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) med 40 prosent og program mot ruspåvirket kjøring med 22 prosent.

Straffegjennomføring i institusjon (§12) viser en nedgang på 21 prosent, mens prøveløslatelse med møteplikt synker med 13 prosent. Elektronisk kontroll synker med to prosent sammenlignet med november 2021.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet er i november 2022 på 13 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Lovbrudd
Om lag 49 prosent av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i november 2022 er domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomiske lovbrudd med 11 prosent og narkotika/rusmiddellovbrudd med 11 prosent. Fordelingen framkommer av tabell 2.

Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker noavember 2022 og november 2021.

Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på kategori lovbrudd.

Del: