25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale ønsker alle en god jul og et godt nytt år.

Ordfører Knut Kvale: Kommunebudsjett i ei krevende tid

KRONIKK: Hvert år vedtas budsjett i alle norske kommuner i desember. Så også her hos oss.
Annonse

Prosessen er sånn at kommunedirektøren legger fram et handlingsprogram med mål for virksomheten. Det gjelder uttalte verbale mål og plan for investeringer og drift, år for år , fram mot 2026. På den måten legges et år bak oss og neste høst tas et nytt år inn i handlingsplanen, som løper framover, med 2023 som planens første arbeids- og budsjettår .

Først holdes budsjettseminar med hele kommunestyret en dag. Så har Formannskapet heldagsmøte med budsjett som eneste sak. Alle politiske partier kan selvfølgelig påvirke prosessen, og budsjettet bakes sammen etter konstruktiv jobbing i løpet av den dagen.

Annonse

Flertallsinnstillingen herfra legges fram for kommunestyret.

Strammere økonomiske tider er en virkelighet som treffer kommunen så vel som bedrifter og husholdninger. Skal en budsjettere i dag, skal det tas høyde for dyrtid, renteøkning og høye energipriser. Kommunen merker og større pensjonsforpliktelser år for år.

Sammenlignet med andre kommuner drifter Øvre Eiker kommune billig. Det vil si vi er kostnadseffektive, leverer mye tjenester innenfor en begrenset ramme, og vi har relativt lite gjeld pr. innbygger, men dette bilde endres raskt så fort vi trykker på investeringsknappen.

På pluss-siden merker kommunen effekter som positiv skatteinngang og høyere rammetilskudd fordi folketallet vokser i kommunen. Dette er oppsida.

Vi har og i siste perioden bygd egenkapital for å møte framtidas investeringer. Det har vært bevissthet rundt dette for å redusere låneopptak når investeringen kommer. 

Godt nok
En vekstkommune som Øvre Eiker representerer en omfattende virksomhet som trenger penger til drift og investeringer på mange områder. Behov, ønsker og krav er store i alle leirer. Så store at vi har ingen mulighet til å etterleve alt, overalt. Derfor er et uttrykk som godt nok innført som rettesnor for det aller meste.

Nøkternhet og strenge prioriteringer ligger til grunn for det flertallet i Formannskapet som lå som innstilling til kommunestyret 14. desember. Her var det gjennomgående enighet om de store avgjørende linjene som legger til rette for at kommunen kan driftes på trygg grunn inn i morgendagen, vanskelige tider, til tross. Så er vi og klar over at det går ei grense for hvor billig vi kan drifte.

Investeringer.
Når en kommune vokser blir investeringsbehovet stort. Vi bør absolutt investere på Eikertun , særlig knyttet til demensomsorg .Vi mangler helt, en heldøgns bemannet boform innenfor feltet psykisk helse og rus. Disse plassene blir i dag kjøpt utenfor kommunen og er svært kostbare. Vi mangler også et tilbud imellom der folk pleies hjemme til de får permanent plass på Eikertun. En eldrebølge som år for år vokser seg sterkere, vil kreve mye av oss i åra som kommer.

Investering innen renseanlegg og avløp dekkes i selvkostområdet og påvirker således ikke budsjettet direkte i særlig grad, men veiinvesteringer må legges inn.

Vi nærmer oss målet med fiber til alle, og kommunen er langt framme her sammenlignet med mange andre – også bykommuner. En takk til Øvre Eiker Energi som har bidratt sterkt her.

Det er budsjettert med investeringer i barnehagebygg i nær framtid. Det er behov både på Ormåsen og i Skotselv. I forbindelse med omtanketunet på Øvre Eiker stadion (Eikerløkka) er det og tenkt på en barnehageløsning som en del av dette konseptet.

Når det gjelder skole, er det kanskje den mest akutte situasjonen. Noe bør skje ved Hokksund barneskole, ungdomsskolen er allerede for liten og det er behov både i Vestfossen og på Ormåsen. I sum innebærer dette store låneopptak som i neste omgang belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag. Her ligger balansegangen.

Setter vi opp ei ønskeliste for investeringer innenfor flere tettsteder og flere fagfelt, finner vi fort ut at noe må ut. Noe må revurderes og noe bør skyves på. Det er måten å komme videre på, når evnen er mindre enn behovet og framtida er mer usikker.

Med dette som bakteppe og virkelighet vedtok en flertallskonstellasjon i kommunestyret 14. desember, som det i hovedsak fra start var en sammenfallende enighet om, et budsjett som jeg som ordfører kan overlevere kommunedirektøren med god samvittighet.

En takk til alle i det politiske miljøet som har bidratt til å få det i havn i krevende økonomiske tider.

Overraskelsen og julepresangen til Frelsesarmeen på én mill. kroner fikk storsinnet og øyeblikkelig tilslutning direkte i kommunestyremøtet. Et riktig og nødvendig grep, rettet mot de som trenger det mest.

Så håper vi på ei fredelig jul, måtte krig snart bli historie, og et godt nyttår til alle.

Ordfører i Øvre Eiker
Knut Kvale

Del:
Annonse