28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lasse Haugen (t.v.) og Niclas Tokerud skriver her om hvorfor de mener en ny barneskole er best.

En felles barneskole i Hokksund er den eneste reelle løsningen

MENINGER: Øvre Eiker Arbeiderparti har siden prosessen startet, vært klare på at skolebarna i Hokksund trenger en ny skole. Skolen på Lerberg er nedslitt, utrangert og plassmangelen er prekær, noe innleie av blant annet modulbygg er et bevis på.
Annonse

I tillegg er lærernes og elevenes arbeidsforhold på grensa til å ikke være helsemessig forsvarlig. Den oppfyller ikke eksisterende lovkrav og drives på dispensasjon.

Dagens barneskole opplever vekst, og med det, dårligere vilkår for lærerarbeidsplasser og elevenes læringsmiljø. Det haster for kommunen å få fortgang i arbeidet med ny skole slik at elever og lærere kan fokusere på det som er viktig. Nemlig læring, utvikling av skolemiljøet og gode arbeidsforhold for alle involverte.

Annonse

Øvre Eiker Arbeiderpartiet mener at forslaget fra Øvre Eiker Kommunale Eiendomsforetak er det beste alternativet. Det gjør vi fordi prosjektet som skisseres imøtekommer det behovet skolens aktører er i behov av.

Det handler om å skaffe til veie nok plass til å bedrive moderne pedagogikk, samt sikre lærere og elevers arbeidsforhold. En ny, arealeffektiv skole vil også kunne gi et mulighetsrom for lag og foreninger i kommunen, og sørge for at bygget blir en attraktiv møteplass for ulike fritids- og idrettsaktiviteter. Ny skole på Loesmoen vil tilfredsstille alle krav som legges til grunn for hva en moderne skole skal inneholde og gi av muligheter.

Det registreres at Senterpartiet ønsker en todelt løsning med to skoler med opptil 350 elever på henholdsvis Lerberg og Loesmoen, men de sier ikke noe om hvordan de på sikt tenker å løse de økte kostnadene en slik løsning vil avstedkomme.

I pressemeldingen, som er gjengitt i lokalavisene, sier de også at å rive skolen er i strid mot kommunens vedtatte bærekraftmål. Problemet med dette er at det er ingen som har sagt at det er nødvendigvis rivning som blir valgt for det mulighetsrommet tomta og bygget på Lerberg gir.

Det er riktig at det foreligger en mulighetsstudie for hva området kan bli, men den prosessen tas det ikke fatt på nå. Det figurerer også påstander om at nærmiljøanlegget på Falkbanen vil falle bort hvis skolen blir flyttet. Øvre Eiker Arbeiderparti ser det ikke slik. Etter vårt syn vil idrettslaget fremdeles kunne fortsette med sine viktige og gode idrettsaktiviteter, uavhengig om skolen er der eller ikke.

Hokksund Idrettslag har fått rentefrie lån av kommunen for å utvide sine idrettsflater i kommunen. En nedskalering vil slik sett være en dårlig strategi fra idrettslaget. De har også gjentatte ganger løftet behovet for en ekstra hallflate. Det vil de nå få med ny flerbrukshall tilknyttet skolen på Loesmoen.

Øvre Eiker Arbeiderparti mener at det ikke er økonomisk forsvarlig å drifte to mellomstore skoler i Hokksund, og i det bildet er det viktig å huske at skolen på Lerberg må gjennomgå omfattende oppgraderinger, og det er lite formålstjenlig å bygge en plass, og totalrenovere en annen innenfor samme skolekrets.

Det vil bli kostbart, og en del elever vil da i parallellbyggingen måtte påregne å bli flyttet på. Enten inn i nye modulbygg, eller fraktes til Skotselv, eller sågar gå på skolen mens det bygges og renoveres. Dersom den gamle skolen på Lerberg fortsatt skal eksistere, så medfører det også en ny utredningsrunde og ytterligere utsettelser. Det er også hevet over enhver tvil at mindre skoler er dyrere å drifte med tanke på lokaler enn hva tilfellet er med skoler med flere elever.

Kommunedirektøren har i forbindelse med et scenario med to skoler sagt at: «Fortsatt drift av lokalene på Lerberg samtidig som ny skole på Loesmoen skal driftes vil øke de årlige FDV-kostnadene som Øvre Eiker kommune betaler gjennom husleien.» Det er også anført i samme konsekvensutredning at en økt investeringsramme for ny barneskole på Loesmoen, og en fortsatt leie av barneskolen på Lerberg, IKKE er økonomisk forsvarlig.

Når det kommer til diskusjonen om to mindre skoler kontra en større skole, og kvaliteten på læring og trivsel, så er det viktig å påpeke at det fra fagfellevurderte artikler og forskningsrapporter, er funnet liten sammenheng mellom skolestørrelse og elevenes læring og trivsel i skolen.

Nordahl-rapporten, fra 2022, sier i den sammenheng blant annet at «variasjoner mellom skoler i liten grad kan forklares av skolestørrelsen alene når det er kontrollert for andre bakgrunnsvariabler og pedagogiske variablers betydning for elevenes læring.»

Den samme rapporten anfører også at størrelsen på skolen har tilnærmet ingen betydning for elevenes trivsel og mobbing. Dersom vi skal si noe om hva som kan være en ideell størrelse på antall elever, så peker flere studier fra skandinavisk og internasjonal forskning på at det ideelle punktet ser ut til å ligge på mellom 500-700 elever.

Øvre Eiker Arbeiderparti har trua på at den gode læringskulturen som råder ved Hokksund barneskole blir overført til et nytt, moderne og fremtidsrettet skolebygg på Loesmoen. Det foreslåtte romprogrammet skjer i samhandling mellom skolens aktører og utbygger, og vil imøtekomme elever, lærere og lederes behov, samt stimulere til fortsatt utvikling av læring, og grobunn for økt trivsel.

Øvre Eiker Arbeiderparti står på sitt vedtak om å bygge en fullskala skole på Loesmoen, og vi utfordrer Senterpartiet på hvordan de tenker å skaffe til veie nok midler til å bygge, renovere og drifte to skoler, uten at det dramatisk rammer. Er det ansvarlig bruk av skattebetalernes penger? Er det framtidsrettet? Vi mener ikke det.

Lasse Haugen, ordførerkandidat (AP)
Niclas Tokerud, gruppeleder (AP)

Del:
Annonse