1. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

PSYKISK HELSE: En økende andel av bøndene opplever bekymringer og depresjon knyttet til arbeidet sitt, viser ny undersøkelse. (Foto: Bård Gundersen)

Flere bønder sliter psykisk – kan føre til tragedier

En økende andel av norske bønder opplever bekymringer og depresjon knyttet til arbeidet sitt, viser en ny undersøkelse. Det kan føre til tragedier for både folk og dyr. Denne uken ble det avdekket 200 døde griser i Trøndelag samt 76 levende gris som måtte avlives.
Annonse

Nå er det for tidlig i etterforskningen å slå fast at denne hendelsen i Trøndelag kommer av psykiske problemer, men ettersom dette synes å ha pågått i lengre tid, er det mye som tyder på at dette kan være en bakenforliggende årsak.

Det er heller ikke et ukjent fenomen at bønder er mye alene og mange sliter med psyken av den grunn.

Annonse

I en måling utført av Agri analyse for Landkreditt oppgir 34 prosent av bøndene at slike problemer har tiltatt de siste par årene. Bare fire prosent svarer at denne typen plager er redusert. 28 prosent opplever ingen endring. Resten krysser av for at de sjelden eller aldri er berørt, eller at de ikke har tenkt over det.

– Generelt har vi vært vant til å betrakte bønder som en yrkesgruppe med god fysisk og mental helse, så disse signalene bør tas på alvor. Det er viktig å finne årsakene, slik at utviklingen kan snus, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

For drøyt tre år siden kartla selskapet gjennom en tilsvarende undersøkelse selve omfanget av psykiske plager relatert til yrket som bonde. Nær halvparten oppga da de opplevde bekymringer eller depresjon. 41,2 prosent svarte at dette gjaldt i noen grad. 6,5 prosent oppga at det gjaldt i betydelig grad.

– De nye tallene peker i retning av at utviklingen i den mellomliggende perioden har gått i feil retning. Det understreker betydningen av at det gode, forebyggende arbeidet som gjøres på dette feltet blir ytterligere trappet opp, sier Wiig Syvertsen.

Lange dager og presset økonomi
Stor arbeidsbelastning og presset økonomi er viktige forklaringer på at mange bønder er bekymret og kjenner seg deprimert, tror Astrid Solberg, organisasjonssjef i Norges Bondelag.

– Kostnadene har økt kraftig og regningsbunken vokser. Ikke minst bønder som har gjort store investeringer og som har mye gjeld har det tungt. Det er ikke så overraskende at dette kan gå på helsa løs, sier Solberg.

Lokallagsledere og tillitsvalgte i Bondelaget får mange henvendelser fra medlemmer som har det vanskelig. Ofte gir de veiledning for eventuelt å søke individuell hjelp, koble seg til lokale nettverk der andre har tilsvarende erfaringer eller finne frem til egnede rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning (NLR).

– Vi oppfordrer også til å gå inn på nettsiden Godtbondevett.no, der vi har samlet mye nyttig stoff om psykisk helse i landbruket. Her finner du blant annet en kort og enkel 5-punkts liste med konkrete hverdagsråd.

Kvinner og yngre bønder
Kvinnelige og mannlige bønder opplever i ulik grad at bekymringer og depresjon knyttet til arbeidet har økt, viser den nye undersøkelsen fra Agri analyse.

– 44 prosent av kvinnene svarer at dette har tiltatt de siste par årene, mens kun 32 prosent av mennene kjenner det på samme måte, sier Ane Wiig Syvertsen.

Også en fordeling etter alder gir store utslag. Bønder som er yngre enn 45 år mener i langt høyere grad enn de eldre at problemet har vokst.

– Vi kjenner ikke fullt ut årsakene til dette, men det er nærliggende å tenke at arbeidet med å etablere og styrke gode velferdsordninger rettet mot yngre familier er en del av løsningen, sier Syvertsen.

Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring (Foto: Bjørn H. Stuedal)
Del: