1. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

AP, SV og V stemte for sitt forslag om å ta Ullernskogen ut av arealdelen. Forslaget ble nedstemt. (Foto: Andreas Aronsen)

Kommunestyret vedtok omstridt utbygging på Ullernskogen

Etter flere runder med politiske behandling, vedtok kommunestyret kommuneplanens arealdel i sitt møte 8. februar. Det betyr blant annet at det blir utbygging i Ullernskogen mens Røkeberg, Ormåsen og Blåfjell er ute av planen.
Annonse

Flere innbyggere hadde møtt fram i rådhuset for å følge behandlingen av kommuneplanens arealdel, og da spesielt om Ullernskogen skulle bli tatt ut eller fortsatt være en del av planen, melder kommunen på sine nettsider.

Politisk uenighet
AP fremmet sammen med SV og V et forslag om å ta Ullernskogen ut av planen. De argumenterte for at området er viktig å bevare for tur og rekreasjon, i stedet for at det skal omreguleres til boligbygging. Venstre har tidligere vært positive til å bygge boliger i området, men har nå snudd.

Annonse

De andre partiene stemte mot det innkomne forslaget fra AP, SV og V, som dermed ble nedstemt, og gikk inn for kommunedirektørens anbefaling i saken.

Større skogsområder på Blåfjell, Ormåsen og Røkeberg som opprinnelig var tenkt omregulert til boligbygging, er etter innsigelser tidligere tatt ut av planen. Området Ullernskogen som nå skal kunne gjøres om til boligformål, er tiltenkt tomter til eneboliger.

Mange innspill og merknader
Planforslaget har tidligere vært til behandling i blant annet kommuneplanutvalget. Det har vært ute på høring og er oppdatert og revidert etter innkomne merknader og innspill. Det er også gjennomført tilleggsutredninger der dette manglet. Planen er utarbeidet i samsvar med føringer som er lagt i kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt av kommunestyret i september 2022.

Det reviderte forslaget kan oversendes innsigelsesmyndighetene, deriblant Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statens vegvesen, med oppfordring om å frafalle innsigelsene til planen. Hvis ikke, kan det blir snakk om mekling. Kommunen må komme til enighet med myndighetene. Alternativt må kommunen vedta de delene av planen som det er enighet om, og holde de delene av planen som det ikke er enighet om, utenfor.

Del: