12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Hans Kristian Sveaas.

Om trygghet – flaks eller uflaks og rene tilfeldigheter

MENINGER: Trygghet er en følelse av stor betydning for alle mennesker. Begrepet er svært sammensatt og betyr egentlig å føle, tenke og utfolde seg uten å være redd. Ingen kan oppleve full trygghet til enhver tid. Redsel er i enkelte farlige situasjoner både ønskelig og livreddende. Det finnes farlige ting vi åpenbart skal være redd for - som å gå på rødt lys eller hoppe ut fra fjellhyller.
Annonse

Livet er kronisk usikkert. Det er mye vi ikke har kontroll på: Ikke fikk vi velge foreldre, ikke kan vi velge hvilke sykdommer vi skal få eller når eller hvordan vi skal dø. Det er mye som beror på flaks eller uflaks og rene tilfeldigheter.

Det er viktig å erkjenne og å akseptere vår manglende kontroll og vår absolutte dødelighet.

Annonse

Erkjennelsen åpner muligheten til konsentrasjon om det vi kan påvirke, noe som er nødvendig for å kunne skape trygghet for seg selv, sin familie og for det samfunn vi er en del av.

Barnets første leveår er av vesentlig betydning for dannelse av grunnleggende trygghet og tillit, ikke bare tillit til andre, men også til seg selv. God omsorg for mødre og barn etter fødsel er av stor betydning, God og kompetent bemannet helsestasjon og kommunal psykisk helsetjeneste, supplert med HomeStart-tilbudet, er vesentlige tiltak for å gi gode og trygge rammer rundt foreldre og barn.

Oppfølging av det viktige første året er en oppgave for foreldre, barnehager og skoler, godt supplert av de frivillige organisasjoners mange gode og forbyggende tiltak.

Slik kan kommune og innbyggere i Øvre Eiker spille på lag for å skape gode oppvekstsvilkår. Slik forsterkes trygghet gjennom samarbeid og fair–play, både i lek og alvor. Skolehelsetjenesten må være tilstedeværende og velfungerende, og det må jobbes kontinuerlig for en mobbefri skole. Dyktige pedagoger har en avgjørende rolle, og det må derfor legges til rette for etter- og videreutdanning av lærere og barnehagelærere.

Vedlikeholdet av skolebyggene i Øvre Eiker må forbedres og det må investeres i en nødvendig ny skole i Hokksund. Dette er viktig for å bedre elevenes læringsmiljø og lærernes arbeidsmiljø.

Det må sørges for full barnehagedekning. Vi må bort fra sosialistenes ensidige fokus på offentlig drift. Det er ikke viktig hvem som driver en barnehage, så fremt kvaliteten er god. Sosialistene har glemt at det var ved hjelp av private barnehager vi nådde målet om full barnehagedekning. Sosialistenes takk og farvel til sine private hjelpere er nokså usmakelig. Øvre Eiker Høyre ønsker både private og offentlige barnehager i kommunen, slik at det kan sikres full barnehagedekning der innbyggerne bor.

Grunnskolen er springbrettet for videre læring og yrkesmuligheter. Kompetanse bør stimuleres og verdsettes, ikke straffes med ekstra skattesatser slik nåværende regjering gjør.

Arbeidsplasser er det viktigste sosialpolitiske virkemiddel. Arbeid gir den enkelte selvrespekt, samt en inntekt som kan forsørge arbeidstager med familie. Arbeidsgivere som skaper arbeidsplasser, skaper liv i bygder over det ganske land og gir offentlige skatteinntekter.

Bedriftene – de rike på AP-språk – har i årevis betalt store beløp i skatt. Når inntektene er gode, er det helt ok. Men når dagens regjering kun ser på bedriftene som skatteobjekter og uten varsel gir ekstreme skatteforhøyelser hvor enkelte får en skatteprosent rundt 85, da er det ikke så rart at noen av dem rømmer landet. Slik river regjeringen bort grunnlaget for finansiering av velferdssamfunnet, slik økes utryggheten.

Alderdommen kan medføre redusert funksjon og økende hjelpebehov. Tiltak og hjelp i hjemmet, med tid til den gode samtale og et klapp på kinnet, er av stor betydning. Når det ikke lenger er trygt eller verdig å bo hjemme, må det stå en sykehjemsplass klar. Regjeringen foreslo å ta bort det økonomiske tilskudd til nye sykehjemsplasser, men ble stoppet av SV. Imidlertid er det satt av så lite penger til dette viktige området, at alt avsatt for bruk i 2023, er oppbrukt pr februar.

Også her er regjeringen mer opptatt av å fjerne private tilbydere enn å skape nye og kvalitetsmessig gode tilbud. Den trygghet regjeringen tilbyr, er demonstrert ved Ullern Helsehus.

De gamle aldershjemmene er borte og med dem et etterlengtet botilbud før behovet for hjelp blir så stort at sykehjem er det rette tilbudet. Det har lenge vært snakk om etablering av omtankeboliger i Øvre Eiker, en boform hvor eldre kunne ha hver sin leilighet i et fellesskap med fellesarealer, eventuelt en kafé, sentralt plassert i kommunen.

Dette kan gi trygghet for mange som føler seg ensomme og engstelige. Vi kan tenke oss et samarbeid mellom kommunen og private utbyggere hvor boenhetene leies ut til dem som har behov for det. Det har i mange år vært snakk om dette, men lite handling. Kommunen bør ta initiativet for å få dette på plass.

Hans Kristian Sveaas
Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse