30. mars 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av innlegget – Lasse Haugen – ordførerkandidat for Arbeiderpartiet.

Et ettervern som hjelper folk tilbake til samfunnet

MENINGER: Det er fortærende å se et liv gå til grunne på bakgrunn av misbruk av rusmidler. Vondt for de pårørende. Ødeleggende for den syke. Kostbart for samfunnet.
Annonse

Øvre Eiker Arbeiderparti har som mål å sørge for at kommunen gir et godt, strukturert etterverntilbud til mennesker som har vært i rusbehandling, eller som ønsker seg ut av et ødeleggende miljø. Dette mener vi er viktig og riktig, fordi ingen skal oppleve å bli stående fast i elendighet. For det er det et rusmisbruk i ytterste konsekvens fører til. Elendighet.

Vi ønsker å ruste opp kommunens etterverntilbud. Det betyr at vi skal bygge kapasitet og kunnskap i tjenestene. De som arbeider i rusomsorgen skal få nok ressurser til å arbeide kunnskapsbasert og flerfaglig, og gis mulighet til å arbeide med kvalitet over tid.

Annonse

I dette arbeidet blir det svært viktig å opprettholde samarbeidet med ideelle organisasjoner som for eksempel CRUX. Denne organisasjonen har erfaring og kunnskap som kommer brukerne til gode, og de har et allerede godt etablert samarbeid med kommunen.

CRUX inviterer til reelle menneskemøter hvor fellesskap, mestringsopplevelser, samtaler og individuell oppfølging er faste innslag. CRUX i Øvre Eiker har også en erfaringskonsulent som bidrar i det daglige. Hun heter Karoline, og vi har fått gleden av å høre hennes sterke historie, både i media og på et åpent temamøte. Karoline er et bilde på at det går an å endre kurs i livet. Fra et liv med misbruk, til en tilværelse med arbeid, tilhørighet og mestring.

I tilnærming til, og i samspill med samfunnet, må den rusavhengige få mulighet til å etablere forutsigbare og trygge rammer for tilfriskning. Det betyr at kommunen må komme inn i en tidlig fase av eksempelvis et menneske sitt institusjonsopphold. I samhandling mellom bruker og kommune, må det videre legges et løp hvor områder som bolig, arbeid, økonomi, praksis og eventuell utdanning kommer på plass, men i riktig rekkefølge.

I en fokusgruppestudie, utført av Dagny Adriaenssen Johanessen, pekes det på tre områder som er spesielt viktig i overgangen fra eksempelvis behandling, til tilbakeføring og fungering i samfunnet. Tilhørighet, indre prosesser og forutsigbarhet trekkes fram som viktig.

Oversatt til praksis, betyr det at mennesker som ønsker å starte på nytt, må inn på arenaer som kan utgjøre en forskjell. Hvor de treffer medmennesker som kan gi omsorg, trygghet og et tupp i baken. Som har forventninger. Som er der for deg når livet er vanskelig.

Godt ettervern har vist seg å være vanskelig, men vi mener at det handler om politisk vilje til å fatte rette vedtak. Det er på kort sikt kostbart. På lang sikt besparende.

Øvre Eiker Arbeiderparti mener at det er klokt å investere i nok fagpersoner og riktig kunnskap, og ikke minst, er det essensielt at Nav, ressursteam og ideelle organisasjoner samhandler til det beste for den som er i behov av riktig hjelp.

Som medborgere har vi et særskilt ansvar å fjerne fordommer om hva en rusmisbruker er. De er ikke skitne, kriminelle eller annenrangs borgere. De er mennesker. Som skal inkluderes. Løftes. Og ikke minst hjelpes, slik at de kan bidra i samfunnet, og leve et meningsfullt liv. 

Lasse Haugen
Ordførerkandidat for
Arbeiderpartiet i Øvre Eiker

Del: