20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

SKAL TAS TAK I: Overnattings- og serveringsbransjen preges av tett kontakt med gjester, mye sent arbeid og alkoholservering. (Foto: Arbeidstilsynet)

Mange virksomheter gjør for lite for å forebygge seksuell trakassering

De siste fem årene har Arbeidstilsynet undersøkt i vel 800 tilsyn om virksomheter innen overnatting og servering har rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. De fant brudd på regelverket om dette i mer enn halvparten av tilsynene.
Annonse

– Ingen skal måtte tåle eller frykte for å bli utsatt for seksuell trakassering på jobb. Det er leders ansvar å sørge for at det ikke skal skje. En samtale mellom leder og ansatte er første steg for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Her finnes det gode samtaleverktøy som kan gjøre praten enklere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Manglet eller hadde mangelfulle rutiner
I 2018 lanserte Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og partene i utelivsbransjen kampanjen Sammen setter vi strek for seksuell trakassering (#settestrek). Kampanjen er løftet i flere runder, og har som mål å øke arbeidsgivers kunnskap om seksuell trakassering og om eget ansvar for å forhindre at arbeidstakerne utsettes for dette.

Annonse

Etter at kampanjen ble lansert, i årene fra 2018 til 2022, har Arbeidstilsynet gjort 833 tilsyn der de har kontrollert om overnattings- og serveringsvirksomheter har rutiner for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. I 55 prosent av tilsynene fant de at virksomhetene ikke hadde rutiner i det hele tatt eller hadde mangelfulle rutiner.

Fortsatt en vei å gå
Resultatene fra kontrollene viser at andelen virksomheter som ikke har gode nok rutiner har ligget nokså jevnt de siste fem årene, men vi ser en liten økning i 2022.

– Her skulle vi helst sett en helt annen utvikling. Overnatting og servering er jevnt over mer bevisste og jobber mer målrettet med forebygging av seksuell trakassering enn mange andre bransjer. Men tilsynstallene viser at også denne bransjen har en vei å gå, sier Trude Vollheim.

– Næringen ble jo sterkt påvirket av pandemien og det kan kanskje ha ført til at andre utfordringer har fått større oppmerksomhet etter at koronatiltakene ble opphevet og kundebesøkene økte igjen, sier Vollheim.

Utsatt bransje
Overnattings- og serveringsbransjen preges av tett kontakt med gjester, mye kvelds- og nattarbeid og servering av alkohol, og er blant bransjene hvor det oftest rapporteres om seksuell trakassering.

– Bransjen har også stor utskifting av arbeidstakere, og en stor andel unge arbeidstakere. For eksempel jobber mange studenter i overnatting- og serveringsbransjen i korte perioder. Høy turnover gjør det ekstra viktig at arbeidsgiver har temaet høyt oppe på agendaen, sier Vollheim.

Snakk sammen
Regelverket krever at arbeidsgiver skal kartlegge arbeidsforholdene og vurdere om det er forhold i arbeidet som kan gi økt risiko for å bli utsatt for seksuell trakassering.

– Dette skal ikke være en skrivebordsøvelse for leder. Vi forventer at arbeidsgiverne finner tid og rom for gode samtaler med ansatte om seksuell trakassering og at de gjennomfører tiltak, sier Trude Vollheim.

På nettsiden settestrek.no, finnes det et samtaleverktøy som skal gjøre det lettere å snakke om seksuell trakassering på jobb. Samtaleverktøyet er bygget opp som en quiz, hvor ledere og ansatte i en virksomhet sammen kan gå igjennom 12 ulike dilemmaer knyttet til seksuell trakassering. De ulike svaralternativene danner utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner som skal knyttes til eget arbeidsmiljøarbeid.

Vurder risiko og sett inn tiltak
Forholdene som kommer frem gjennom samtaler og kartlegging skal risikovurderes. Det vil si at arbeidsgiver må vurdere risikoen for seksuell trakassering og må iverksette tiltak der det er nødvendig, blant annet utarbeide og iverksette rutiner med tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. Ansatte skal delta i dette arbeidet.

Rutinene bør være så konkrete som mulig og speile virkeligheten på arbeidsplassen.

Mange nye virksomheter og drivere
Mange virksomheter i overnattings- og serveringsbransjen skrifter eiere og drivere ofte. Det betyr at de ansatte jevnlig kan få nye arbeidsgivere.

– Forebygging og håndtering av seksuell trakassering er et tydelig lederansvar. Vi forventer at nye ledere snakker med ansatte, setter seg inn i risikoen for seksuell trakassering og iverksetter tilstrekkelige tiltak som for eksempel tydelige og kjente rutiner, sier Vollheim.

Del:
Annonse