23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Arbeidsledighet og sykdom er de viktigste faktorene for å få utbetalingene fra Nav ned, sier Inger Anne Speilberg.

Utbetalte 128 millioner kroner hver dag til innbyggere i Vest-Viken

I 2022 utbetalte Nav nærmere 47 milliarder kroner til personer bosatt i regionen Vest-Viken. På landsbasis ble det utbetalt over 526 milliarder kroner. I Vest-Viken utgjorde alderspensjon 55 prosent av beløpet. 41 prosent av alle i vår region har mottatt en ytelse fra Nav minst én gang i løpet av året.
Annonse

For syvende året på rad presenterer etaten statistikk over statlige utbetalinger fra Nav til personer bosatt i Vest-Viken. Statistikken er brutt ned på kommunenivå, og må sees i sammenheng med demografien og lønnsnivået i hver enkelt kommune.

Synkende arbeidsledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft i 2022 bidro til at utbetalingene til dagpenger ble redusert med 60 prosent sammenlignet med 2021 Samtidig økte utbetalingene til arbeidsavklaringspenger (AAP) med 10 prosent, som følge av en kombinasjon av økt tilgang og flere som fikk innvilget en ny periode.

Annonse

Færre smitteverntiltak bidro til et økt sykefravær og økte utbetalinger til sykepenger (+ 9 prosent) som følge av at mange ble smittet med korona i 2022.

I 2020 kom det en midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mistet inntekt som følge av koronautbruddet. I Vest-Viken ble det i 2022 utbetalt 40 millioner kroner i forbindelse med denne ordningen, en nedgang på 73 prosent sammenlignet med året før.

Utbetalingene til uføretrygd økte med syv prosent og alderspensjon økte med seks prosent. Samtidig er utbetalinger til stønad til enslig mor/far redusert med tre prosent, kontantstøtte med 22 prosent og tiltakspenger med 33 prosent.

Årsaken til økningen i utbetalingene på AAP i 2022 er todelt:
– Mange av dem som nådde maksgrensen for hvor lenge de kan motta AAP, fikk innvilget en ny periode. Samtidig har det vært en klar økning i antallet som fikk innvilget arbeidsavklaringspenger i 2022, forklarer Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

94.000 kroner per innbygger
I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Vest-Viken 94.000 kroner i løpet av 2022, en økning på cirka 1.300 kroner og én prosent fra 2021.

Gjennomsnittet per innbygger var lavest i Hemsedal, med 77.300 kroner, mens det var innbyggerne i Rollag som mottok mest med 115.500 kroner i gjennomsnitt.

– Arbeidsmarked og alderssammensetning er de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalinger. Velferd koster mye per innbygger, det viser hvor viktig det er å gjøre det som virker for å få flere i arbeid og kostnaden ned, sier Speilberg.

Flere i arbeid
Det vil i fremtiden bli økte utgifter til alderspensjon og andre ytelser.

– Den viktigste suksessfaktoren for norsk økonomi og velferdssamfunnet er høy yrkesdeltakelse. Det er viktig å få ned utgifter knyttet til arbeidsledighet og sykdom. Med dagens situasjon, der andelen personer som mottar AAP eller uføretrygd øker, må vi fortsette å jobbe for å få flest mulig som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb, understreker Speilberg.

Del:
Annonse