19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er en stor bygningsmasse på Hassel i Skotselv som kunne vært utnyttet til asylmottak, men så langt er ikke dette gangbar politikk i Øvre Eiker. (Arkivbilde)

Skal etablere opptil 10 nye flyktningmottak i region Øst

På grunn av jevnt økende ankomster av asylsøkere til Norge har UDI nå behov for å øke sin samlede kapasitet av mottaksplasser. Totalt dreier seg om opptil 10 nye steder bare i region Øst. Det nedlagte Hassel Fengsel i Skotselv er tidligere lansert som et mulig mottak, men det er ikke politisk avklart.
Annonse

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i dag gått ut med en melding om at de trenger flere mottaksplasser for asylsøkere fra blant annet Ukraina. I den forbindelse skal det utlyses en konkurranse om hvem som skal få slike mottak.

Det er en kjensgjerning at mange kommuner ønsker seg slike mottak da det betyr flere innbyggere og derved økte tilskudd fra staten.

Annonse

I Øvre Eiker har tidligere Hassel Fengsel i Skotselv vært lansert som et mulig flyktningmottak. Men ettersom det er flere kommuner som eier dette sammen og salgsprosessen er pågående, er dette lite aktuelt nå.

Ifølge kommunedirektør Leif-Arne Steingrimsen i Øvre Eiker, må det i tilfelle være private aktører som kjøper stedet for så å søke om å etablere et mottak her.

– Om det skal gjøres et fremstøt med tanke på etablering av et asylmottak ved Hassel Fengsel må det avklares politisk. Det er derfor ikke mulig på nåværende tidspunkt å si om det er aktuelt med et asylmottak i kommunen. Uansett vil Øvre Eiker kommune bidra til bosetting av flyktningene som kommer til Norge, sier han.

Steingrimsen ser det ikke som aktuelt for kommunen å drive et asylmottak for egen regning. Han presiserer også at salget av Hassel nå er satt ut til en lokal eiendomsmegler og at det samtidig pågår et arbeid med en omregulering av eiendommen. Reguleringsplanen må være klar før eiendommen legges ut på markedet, opplyser han.

Vil ta imot 45.000 flyktninger
– Før Ukraina-krigen så hadde vi jevnt over mindre enn 3.000 mottaksplasser i drift, mens vi nå ligger på rundt 11.000 ordinære mottaksplasser. Innen 2023 er omme vil vi etter alt å dømme ha tatt imot rundt 45.000 flyktninger derav 40.000 ukrainere. På grunn av fortsatt jevn tilstrømning av asylsøkere og økt belegg på våre mottak vil vi nå øke mottakskapasiteten ytterligere, opplyser regiondirektør ved UDIs regionskontor Øst på Gjøvik; Siv Kjelstrup.

Det kan bli behov for opptil 10 mottak per region, altså totalt inntil 50 nye flyktningmottak og mellom 2.500 og 7.500 mottaksplasser.

Lyser ut konkurranse
Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å skaffe innkvartering til alle som søker asyl til Norge, eller i påvente av utreise for de som har fått avslag på sin søknad. Denne innkvarteringen foregår i ulike mottakstyper, avhengig av alder, familiesammensetting, helsetilstand og andre relevante forhold. 

UDI driver selv ikke mottak, men konkurranse-utsetter dette til eksterne aktører som private firma, kommuner eller ideelle organisasjoner. Selve utlysningen blir publisert innen kort tid, og der vil også tilbudsfristen bli oppgitt. Denne gangen dreier utlysningen seg om kun langsiktige ordinære mottak.

Organisasjoner, kommuner og private
– For å få tilbud fra flest mulig aktuelle aktører går vi nå bredt ut i hele markedet. Samtidig bygger vi ned akuttinnkvarteringer som er beregnet for kort varighet, og som da blir erstattet med mer langsiktige tilbud. Det dreier seg derfor i denne omgang bare om ordinære mottak der vi stiller flere krav til innhold enn ved rene akuttinnkvarteringer, forklarer regiondirektør Øst, Siv Kjelstrup.

UDI ønsker anbud fra både nåværende driftsoperatører og nye aktuelle private og kommunale aktører samt ideelle organisasjoner. Hver enkelt avtale vil ha treårs varighet med opsjon på ytterligere to års drift. Utlysning blir å finne på blant annet Doffin.

GÅR BREDT UT: – For å få tilbud fra flest mulig aktuelle aktører går vi nå bredt ut i hele markedet, sier regiondirektør ved UDIs regionkontor Øst på Gjøvik, Siv Kjelstrup.
Del:
Annonse