29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen - ordførerkandidat for Høyre i Øvre Eiker.

Øvre Eiker – skal være en næringsvennlig kommune

MENINGER: Å legge til rette for å drive næring i Øvre Eiker er en viktig del av samfunnsutviklingen. Øvre Eiker Høyre er opptatt av å sikre arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen ved å legge til rette for og skape gode rammebetingelser for næringslivet i kommunen vår – slik at disse kan utvikle seg og gi arbeid til innbyggerne. Dette gjelder både for lokale små næringer og større bedrifter.
Annonse

Næringsplanen som forsvant: Øvre Eiker Høyre har lenge jobbet aktivt for å revitalisere næringsplanen for kommunen vår. Siden valget i 2019 har Høyre kjempet for en full rullering, men har ikke møtt det helt store engasjementet.

Høyre mener en revitalisering og grundig rullering av næringsplanen med øremerkede midler, vil kunne gi oss et bedre grunnlag for å utvikle og støtte næringslivet i kommunen. Vi ønsker å utvikle og gjøre næringsplanen mer tilpasset dagens behov, samtidig som vi ser fremover og tar hensyn til fremtidige utfordringer næringslivet står ovenfor.

Annonse

Lavere skatt for den enkelte bedrift gir samlet sett større skatteinntekter
Næringslivet er avgjørende for skatteinntektene i kommunen vår, og dermed for finansieringen av viktige tjenester som skoler, helsetjenester og infrastruktur. Den sittende regjeringen skattlegger hardere enn Solberg-regjeringen. Dette gjør de for å finansiere en kostbar offentlig forvaltning.

Øvre Eiker Høyre er for lavere skatter og avgifter for den enkelte bedrift. Det er vi fordi et lavere nivå på skatt og avgift bedrer muligheter for lønnsomhet for gründere og oppstartsbedrifter, og det gjør at flere bedrifter kan blomstre og drive.

Når skattebyrden for den enkelte bedrift blir lavere – så vil altså flere bedrifter ha livets rett – og det offentlige vil samlet sett sitte igjen med mer i skatteinntekter. Dette er kanskje noe av det viktigste som skiller høyresiden fra venstresiden i norsk politikk. Vi mener at lave skatter og avgifter gir bedre rammebetingelser for næringslivet og at dette samlet sett styrker sysselsettingen og økonomien i kommunen vår.

I tillegg er det viktig å understreke at Øvre Eiker Høyre garanterer at eiendomsskatt ikke vil bli innført i kommunen vår. Dette vil gi forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv, og sikre at vi ikke blir overrasket med økte skatter.

Næringene bidrar med mer enn inntekter
Det er også viktig å påpeke at næringspolitikken ikke bare handler om økonomiske faktorer, men også om samfunnsutviklingen generelt. Næringslivet bidrar ikke bare til skatteinntekter, men de bidrar også til å skape et aktivt og mangfoldig lokalsamfunn. Våre lokale bedrifter sørger for lys i lysløypene, tilskudd til idretten, tilskudd til kulturaktiviteter og de bidrar stort til å styrke sosiale bånd og fellesskap i lokalsamfunnet.

Lokale bedrifter bidrar også til lærlingeplasser, til å øke kunnskapen og kompetansen i kommunen, og dermed har de også en rolle i å forbedre livskvaliteten for innbyggerne.

Veien videre
Øvre Eiker Høyre jobber for å legge til rette for et godt næringsliv i kommunen. Gjennom en rullering og en ny giv rundt næringsplanen med tilhørende øremerkede midler. Vi vil bidra til å skape en forutsigbar og stabil næringspolitikk for bedriftene i Øvre Eiker, som sikrer arbeidsplasser og som gir gode rammebetingelser for lokale små næringer og større bedrifter.

Samtidig vil vi også legge vekt på bærekraft og miljø, og jobbe for å sikre at næringslivet i Øvre Eiker tar ansvar for en mer bærekraftig utvikling. Dette gjennom en forpliktende energi- og klimaplan som blant annet skal sikre redusert matsvinn og bruk av plast hos alle virksomheter i kommunen.

Vi håper at innbyggerne i Øvre Eiker vil støtte opp om vår satsing på næringslivet. Sammen kan vi skape et sterkt og bærekraftig næringsliv i Øvre Eiker, som bidrar til å styrke samfunnsutviklingen i kommunen vår. Gjennom revitaliseringen av næringsplanen og vårt løfte om ingen eiendomsskatt, kan vi legge til rette for en langsiktig og bærekraftig utvikling for næringslivet i Øvre Eiker.

Adrian Tollefsen
ordførerkandidat
Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse