17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Arbeidstilsynet fant brudd i sju av 10 tilsyn i utelivsbransjen. (Foto: Arbeidstilsynet)

Arbeidstilsynet: Brudd i syv av 10 kontroller i utelivsbransjen

Arbeidstilsynet har det siste året gjennomført over 1.000 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i overnattings- og serveringsbransjen. Det ble avdekket brudd på arbeidsmiljøregelverket i 70 prosent av disse.
Annonse

– Det er viktig og riktig å føre tilsyn med overnattings- og serveringsbransjen. Det ser vi tydelig på antall brudd på lovverket som vi har avdekket, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Tilsynene var uanmeldte og ble gjennomført over hele landet i perioden fra januar 2022 til januar 2023, hovedsakelig hos restauranter, men også barer og hoteller.

Annonse

– Våre tilsyn er risikobaserte, det vil si at de gjennomføres ut fra en vurdering av hvor det er størst sannsynlighet for å finne brudd på lovverket som regulerer arbeidsvilkårene til ansatte, sier Vollheim.

Den høye bruddprosenten tyder både på at de treffer på utvelgelse og at dette er en viktig innsats som de skal fortsette med. Selv om de fleste virksomhetene ønsker å drive seriøst er det altså for mange lovbrudd blant de Arbeidstilsynet har kontrollert.

Alvorlig
Det som det oftest ble funnet brudd på var i forbindelse med arbeidskontrakter, overtidsbetaling og minstelønn.

– Dette er alvorlig, og det underbygger det at overnattings- og serveringsbransjen er en av de mest risikoutsatte næringene. Den er preget av mange små virksomheter, høy turnover og mye deltidsarbeid, sier Vollheim.

– I tillegg er det ofte en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere, lav organisasjonsgrad både blant arbeidstakere og arbeidsgivere, og ofte lav og manglende kunnskap om arbeidslivets regler, både plikter og rettigheter. Da er det spesielt viktig at vi gjennomfører tilsyn, sier hun.

Krav om minstelønn brytes
Overnatting og servering er en allmenngjort bransje. Det betyr at ansatte har krav på minstelønn. Minstelønn er fastsatt blant annet for å sikre like lønnsvilkår for alle ansatte i en bransje der ansatte kan være sårbare for å bli utnyttet, og gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk. Det har heller ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt eller jobber i hel- eller deltidsstilling

– I våre tilsyn fant vi at én av fire av de kontrollerte virksomhetene hadde brudd på bestemmelsene om minstelønn og det er uholdbart, sier Trude Vollheim.

Mange brudd når det gjelder arbeidstid
Arbeidstilsynet fant også mange brudd på bestemmelsene om arbeidstid. I 40 prosent av tilsynene fant de brudd på kravet til overtidsbetaling. Det betyr at ansatte enten ikke har fått betalt for overtid i det hele tatt, eller fått mindre enn det de har krav på. Arbeidstilsynet fant også at arbeidsgiver ikke hadde oversikt over hvor mye ansatte jobbet i 27 prosent av tilsynene hvor dette ble kontrollert og i 30 prosent av tilsynene var det ikke utarbeidet en arbeidsplan.

– Dette gir lite forutsigbarhet for arbeidstakerne og gjør det vanskelig å holde oversikt over hvor mye de jobber og hva de har krav på, sier Vollheim.

Mangler i arbeidsavtaler
Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling, og det er ingen unntak fra denne regelen. Det er arbeidsgiver sitt ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Og arbeidsmiljøloven oppstiller krav til hva avtalen minimum må inneholde. I 68 prosent av tilsynene hvor arbeidsavtalene ble kontrollert inneholdt ikke avtalen minimumskravene.

– Arbeidsavtalen skal gi forutsigbarhet blant annet når det gjelder lønn, arbeidsoppgaver, arbeidstid og -sted, prøvetid, og oppsigelsestid. Dette er viktige rettigheter som arbeidstakere har. Når vi finner mangler i arbeidskontraktene så er det alvorlig fordi det kan gjøre at arbeidstaker står svakere med tanke på rettigheter og forutsigbarhet, sier Vollheim.

Ungdom skal vernes
I 23 av de kontrollerte virksomhetene har ikke arbeidsgiver sørget for å overholde bestemmelsene om arbeidstid for barn og ungdom.

I overnattings- og serveringsbransjen jobber en stor andel unge arbeidstakere og de skal beskyttes mot arbeid som kan være skadelig for dem.

– Dette innebærer at de i enda større grad enn voksne skal skjermes for nattarbeid, som vi vet kan gi negative effekter på blant annet helsen og det sosiale livet. Ungdommer under 18 år skal for eksempel som hovedregel ikke jobbe etter klokken 21, og det er egne regler for pauser og arbeidstid generelt.

Direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, er ikke overrasket over antallet brudd på reglene i denne bransjen.
Del:
Annonse