16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

SESONGBASERTE TILSYN: Også denne sommeren fører Arbeidstilsynet tilsyn med grøntnæringen i landbruket. (Foto: Arbeidstilsynet)

Arbeidstilsynet varsler kontroller av bær- og grønnsaksdyrkere

Mange utenlandske arbeidstakere er på plass for å jobbe med bær, grønnsaker og frukt i landbruket. Arbeidstilsynet er i gang med tilsyn, og i år har de særlig fokus på arbeidsavtaler, arbeidstid, lønn og innkvartering.
Annonse

Hvert år kommer en rekke utenlandske sesongarbeidere til Norge for å jobbe i landbruket. Ifølge Landbruksdirektoratet har grøntsektoren behov for rundt 18.000 sesongarbeidere. Mange av disse kommer fra land i Øst-Europa, og en del fra land utenfor Europa, som Vietnam, Thailand og Filippinene.

– Utenlandske sesongarbeidere er ei utsatt gruppe. Flere mangler kunnskap om språk, regelverk og rettigheter i Norge. Nettopp derfor prioriterer vi tilsyn med grøntnæringen, som hvert år henter inn flere tusen utenlandske arbeidstakere, sier avdelingsdirektør Torgeir Moholt i avdeling for arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

Annonse

Går på målrettede tilsyn
I et informasjonsbrev som nylig ble sendt til næringen, informerer Arbeidstilsynet om hvordan bøndene kan overholde gjeldende regler og hva Arbeidstilsynet kontrollerer under årets tilsyn med næringen. Brevet ble sendt til bøndene og til organisasjonene deres.

Tilsynene i landbruket vil gjennomføres over hele landet fra juni til august-september. Målgruppen for årets tilsyn er virksomheter med særlig arbeidsintensiv produksjon av frukt og grønt hvor det er behov for mange sesongarbeidere.

– Når vi bestemmer hvor vi skal gå på tilsyn, tar vi utgangspunkt i bransjekunnskap, lokalkunnskap og eventuelle tips som vi mottar. I tillegg henter vi inn informasjon fra andre som er i kontakt med næringen, som for eksempel Utlendingsdirektoratet og Mattilsynet, forteller Torgeir Moholt.

– Vi ønsker å gjennomføre tilsyn der hvor vi trengs mest, sier han.

Skal snakke med arbeidsgivere og arbeidstakere
Under årets tilsyn med landbruksnæringen, vil Arbeidstilsynet særlig kontrollere.

• At det er inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte.

• At kravene til allmenngjort lønn etterleves. Merk at det kom nye satser for minstelønn 15. juni.

• At lønn utbetales til arbeidstakers konto.

• At kravene til arbeidstid etterleves.

• At innkvartering som arbeidsgiver tilbyr ansatte, er forsvarlig og i henhold til regelverket.

I tilsynene har Arbeidstilsynet samtaler med både arbeidsgivere og arbeidstakere. Veiledning er en viktig del av tilsynene, og Arbeidstilsynet har med brosjyrer på flere språk som skal deles ut til arbeidstakerne.

Næringen har tatt gode grep
Arbeidstilsynet har et godt samarbeid med organisasjonene i landbruket, og opplever at de aller fleste av arbeidsgiverne ønsker å tilby lovlige lønns- og arbeidsvilkår til arbeidstakerne sine.

De siste årene har grøntnæringen selv tatt mange viktige grep for å øke kunnskapen om regelverket, blant annet ved å tilby arbeidsgiverkurs til bøndene.

– Når vi likevel treffer på enkeltaktører som ikke har satt seg godt nok inn i regelverket eller som bevisst prøver å omgå det, er det ikke bare av interesse for arbeidstakerne at dette ryddes opp i, men også for resten av næringen. At norske bønder tilbyr lovlige lønns- og arbeidsvilkår til utenlandske arbeidstakere, er avgjørende for omdømmet og for at konkurransevilkårene skal være like for alle, mener Torgeir Moholt.

Norsk Gartnerforbund er en av organisasjonene Arbeidstilsynet samarbeider med. Forbundet bedyrer at næringen er tjent med god kunnskap om regelverket.

– Norske grøntprodusenter er generelt gode arbeidsgivere, og er svært bevisste ansvaret sitt. Næringen har de siste årene gjort flere grep, og arbeidsgiverne har med imponerende innsats deltatt på kurs, etterspurt informasjon og benyttet faglig rådgivning innenfor arbeidsgiveransvaret, sier Tove Ladstein som er fagansvarlig for arbeidsliv i Norsk Gartnerforbund.

– Det er både nødvendig for god produksjon og viktig for en rettferdig konkurransesituasjon at produsentene er attraktive arbeidsgivere, sier Ladstein.

Avdelingsdirektør Torgeir Moholt i Arbeidstilsynet.

(Foto: Arbeidstilsynet)

Del:
Annonse